ons bestuur

 

Het bestuur van het "Dorpsbelang Ried eo" bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:

Marjan Wewerinke.

tijdelijk voorzitster.

 

Penningmeester:

Frank Rijnbeek.

 

Secretaresse:

Ynte Heeres.

Algemene bestuursleden:

Rommert Visser  

Anneke Hiemstra

 

Heeft u post voor ons,
ons postadres is:

Dorpsbelang Ried e.o.

Ynte Heeres
Lageweg 4

8811 HS Ried

ons emailadres is:

dorpsbelang.ried@gmail.com

 

Heeft u info voor de site
mail dan naar de redactie.

redactie@dorpsbelangried.nl

 

Onze nieuwsberichten

Jaarvergadering Dorpsbelang Ried en omstreken

Woensdag 12 april 2017

om 20.00 uur

in de school obs de Oanset

Peinserweg 1b in Ried

 

 

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze jaarvergadering.

Agenda

  1. Opening
  1. Vaststellen agenda
  1. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Notulen jaarvergadering 2016

            Zie in de Kattebel van maart 2017 of op de website www.dorpsbelangried.nl

  1. Jaaroverzicht 2016-2017

                Werkgroepen en onderwerpen die aan de orde komen zijn: verkeer en straatvertegenwoordigers,                 ontwikkelingsvisie, duurzaamheid, groen, haven, interactieve vergadering en dorpshuis de Rede.

                Tijdens punt 5 zal rond 21.15 een pauze worden gehouden

  1. Financieel overzicht

                Verslag kascommissie door Peter Groot (aftredend) en Joute Bouma

                Uitreiking van de cheque van de sponsoren van de website aan een jeugdvereniging

  1. Bestuursverkiezing

                Marjan Wewerinke is aftredend en herkiesbaar voor een jaar

                Frank Rijnbeek is aftredend en herkiesbaar

                Rommert Visser wordt demissionair bestuurslid

                Kandidaten kunnen zich tot vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering melden bij

                secretaris Ynte Heeres op 0517-395848 of via dorpsbelangried@gmail.com

  1. Rondvraag
  1. Sluiting

 

 
   

Ons mooie dorp Ried

 

Ried is een klein dorp in het noorden van Friesland. Het dorp ligt onder de rook van de oude universiteitsstad Franeker en telt ongeveer 450 inwoners.
Franeker is  bekend van de vroegere universiteit, de jaarlijkse PC en het planetarium van Eise Eisinga. Twintig kilometer verderop ligt de hoofdstad van Friesland, Leeuwarden.

Honderd kilometer verderop ligt de hoofdstad van Nederland, Amsterdam. 
 

Ried ontleent zijn naam aan het water, de Rie, die langs het dorp loopt. Deze vaart is eigenlijk ontstaan, doordat er vroeger nog geen dijken om het  dorp heen lagen. Toen vormden zich geulen en zo is toen de vaart de Rie ontstaan. Deze vaart is een onderdeel van de elfstedenschaats-route. 

Vroeger bestond Ried uit veel landbouw en waren er veel gardeniersbedrijven. De mensen uit Ried leefden hoofdzakelijk van de landbouw, verder was er een timmerij, een schilder en een smederij. Er leefden voornamelijk grote gezinnen.

Aan de Hoofdstraat van Ried staat het kerkje van het dorp. Het is herbouwd in 1653 op de fundamenten van de oude kerk uit 1300. In de buitenmuren van de kerk zijn een aantal gedenkstenen ingemetseld, waarvan er één herinnert aan de bouw van de nieuwe toren die de in 1625 ingestorte toren moest vervangen.  

In het dorp staat een eetgelegenheid waar voorheen het café "Dorpszicht" in gehuisvest was. In dit etablissement zijn schilderijen van de voor Franekeradeel legendarische schilder Johannes Deschesne te zien.(Helaas staat het pand thans te koop) 
Deze schilder, in 1893 te Franeker geboren, ontving zijn opleiding als decorschilder in Amsterdam. Zijn schilderingen hebben door heel Friesland diverse gebouwen gesierd, maar daar is helaas weinig van over gebleven, een uitzondering daar gelaten. Men zegt dat de schilderijen door Johannes Deschesne zijn gemaakt om de schulden aan de kastelein van het café af te lossen.

schilderingenschilderingenschilderingen

Hieronder ook van Johannes Deschesne. Deze steendrukafbeelding is te zien in het kaatsmuseum.

Ried is een actief dorp en kent vele verenigingen, er zijn er meer dan 20, de oudste hiervan is de toneelvereniging, Willem van Haren. 

Ried biedt uitstekende woonmogelijkheden. U vindt er rust en ruimte. Zowel ’s zomers als ’s winters heeft Ried heel wat voor menig toerist en inwoner te bieden. Het typische Friese landschap met de klassieke boerderijen, de vaart de Rie dat parallel loopt met het dorp, zorgen voor een pittoresk beeld.

 

Het kaatsen is een van de volkssporten in, m.n., het noordwesten van Friesland.

De kaatsvereniging VVV Klaas Mug is de organisator van vele (wekelijkse) kaats evenementen in het dorp. 

De jaarlijkse PC, het grootste kaatsgebeuren van het jaar, is voor velen welbekend. 
Het dorp ligt dicht bij Franeker, wat het "kaatsmekka" van het noorden is. 

 


 

 

 


Achter het kaatsveld ligt ons mooie haventje.
 

Een andere vereniging is het Dorpsbelang Ried e.o. en op de site van deze vereniging bent u nu.

onze sponsoren