Dorpsbelang Ried eo

 juni en juli 2021

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres en Anneke Hiemstra

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

        2.  Agenda          Akkoord

 1. Ingekomen stukken (april-juli) en mededelingen
 • Gemeente: agenda en stukken digitale raadsvergadering 15/4, 29/4, 20/5, 3/6, 17/6 (geannuleerd) en 1/7. Enquête evaluatie woonhuisvesting arbeidsmigranten

             Kernteam Zwembadvoorzieningen 15/6

             Nieuwsbrief dorpen en wijken: nummer 28, 29 en 30

 • Gemeentebelang: bulletin 4, 5 en 6
 • KNHM: Rondje Pit 5/6 langs de trofeewinnaars van Kern met Pit 2020
 • Vliegbasis Leeuwarden: nieuwsbrief april, mei en juni
 • Doarpswurk: nieuwsbrief maart, april, mei en juni. Enquête Friese Verenigingsleven
 • Fmf: digitale Groenlunch 31/5 en 21/6. Nieuwsbrief april, mei en juni
 • Skûle: digitale presentatie Dag-en-Doen app op 8, 14 en 17 juni
 • Provinsje Fryslân: kandidaatsstelling lidmaatschap bestuurscommissie
 • nl: enquête over ervaringen
 • Wijkraadprofessorenbuurt: informatie over jeu-de-boules club

        4.  Notulen vorige vergadering

 • Obs de Oanset is bezig een bibliotheek te realiseren in een lokaal in school. Via facebook kon iedereen een enquête invullen. Verder nieuws volgt.
 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • Beweeg- en beleeftuin Ried: Sarah Engelhard uit Peins is toegevoegd aan werkgroep.

             Subsidie Sportakkoord gemeente: 991 euro. Sponsorloop school heeft 2185,20 euro opgeleverd. 

             Vervangen van kaatsmuur moet nog met gemeente worden besproken. Dorp- en Wijkenfonds 

             subsidie moet nog officieel worden aangevraagd, maar is toegezegd. Werkgroep is gestart met 

             projectplan voor IMF/LEADER subsidie. 

 • Woonvisie Ried: plan Suderom II heeft steun van de gemeente. Bouwbegeleiding Hiskemuller en Rienstra is bezig met een inrichtingsschets. De schets dient als pleidooi naar de Provincie voor 'bouwen buiten bestaand bebouwd gebied'
 • Haven: ontwikkelsubsidie is toegezegd door gemeente voor plan subsidie aanvraag LEADER
 • Sport en recreatiegebouw: projectplan is klaar en subsidie loopt. Bouwaanvraag is gedaan.
 • Verkeer: Mobiliteitsvisie GVVP gemeente is klaar. Werkgroep en DB geven zienswijze hierop.
 • Dorpsvisie: tot nader order uitgesteld.

 

 1. Wvttk
 • Muziekkoepelfestival 21/8
 • Riedster van het jaar: DB ondersteunt dit initiatief financieel
 • Mannenbank is opgeknapt
 • WBTR: wet bestuur en toezicht rechtspersonen is veranderd en gaat oa over uitgebreide persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden als er iets niet op orde is. DB gaat in overleg met andere verenigingen en gemeente om dit voor Ried te regelen.
 • WNWF: digitale bijeenkomst Klantvisie en Ondernemingsplan is DB heen geweest.

 

 1. Sluiting en volgende vergadering

Voorstel om in het najaar 2021 een jaarvergadering te houden. Volgende vergadering is na de zomer.