Dorpsbelang Ried eo

28 mei 2018

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra en Lucie van Bruxvoort

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.  

 

 1. Agenda Akkoord
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • VAFryslan: nieuwsbrief (2x) en vouchers voor trainingen
 • Gemeente: annuleren raadsvergadering van 28/6, de agenda en stukken van raadsvergadering 17/5, 31/5, 14/6 en 5/7.
 • Straatvlaggetjes.nl: reclame
 • Rabobank: beleggers 3-daagse mei 2018, bijeenkomst privacywetgeving op 22/5 en 28/5, Mailmoment en Zorgscoop
 • Gemeente: bijeenkomst buurtpreventie 24/5 en publiekssessie Kernteam samenleving-participatie op 15/5.
 • Losse fearen: advertentie
 • Politie: nieuwe wijkagent Jan Haitsma voor Ried eo
 • KNHM: we doen het samen festival op 9/6
 • Friese milieufederatie: nieuwsbrief (2x), Groenlunch 28/5 en 18/6 en inspiratiemiddag Shared Grien Space op 28/6
 • Slimste dorp van Friesland: dorpen strijd
 • WNWF: jaarverslag
 • St. Bestemming Noardwest: nieuwsbrief (3x)
 • Stichting Gezond Natuur Wandelen: nieuwsbrief.

 

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • Contributiebrieven DB zijn verstuurd.
 1. Jaarvergadering
 • Notulen van de jaarvergadering volgen na de zomervakantie.

      Samenvatting actiepunten:

 • Verkeer: DB plant overleg met de gemeente en stelt na de zomervakantie een werkgroep op.
 • Haven: DB plant overleg met de gemeente en bestuur Haven.
 • Dorpsvisie: herschrijven start na de zomervakantie
 • Duurzaamheid: na de zomervakantie stelt DB een werkgroep op.
 • Gymnastiek op school: DB informeert bij de OR van de school hoe dit na de zomer geregeld is.
 • Overlast rond school: DB heeft contact met de buurtagent
 • Rabobank clubkas: DB heeft contact met de Rabobank over werkwijze actie.
 • AVG-privacy wetgeving: DB past eigen werkwijze aan
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.45 uur en de volgende vergadering is voor/na de zomervakantie