Dorpsbelang Ried eo

31 oktober 2018 

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra en Lucie van Bruxvoort

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

Speciaal welkom voor dhr Johan de Jager van ROC Friese Poort in Sneek.

Dhr Lania van Doarpswurk had zich afgemeld, maar zijn vervangster komt niet opdagen.

 

 1. Dorpsvisieplan

DB heeft contact opgenomen met ROC Friese poort en geïnformeerd of er een student ingezet kon worden  bij het opstellen van een nieuwe dorpsvisie. Het ROC was enthousiast en DB heeft dhr de Jager uitgenodigd om de mogelijkheden te bespreken. Dhr de Jager is groepsbegeleider (manager) van 2e, 3e en 4e jaarsstudenten aan het ROC. Dhr de Jager benadert bedrijven en instanties voor (fictieve) onderzoeken gericht op marketing, evenementen en communicatie. Deze onderzoeken zijn praktijkmomenten voor studenten en vaak examenopdrachten. De begeleiding van de student en de eindverantwoordelijkheid en beoordeling van het resultaat van het onderzoek ligt bij het ROC. Voor onze dorpsvisie is Thomas Talsma, een 3e jaarsstudent benadert. Een onderzoek duurt 20 weken en zal begin december van start gaan.

DB zal de student te ondersteunen en aan de hand van het Projectplan zal bekeken worden wat de inbreng van de student zal zijn. 

DB licht de totstandkoming van de oude dorpsvisie 2009-2014 toe. De dorpsvisie is er voor het dorp, maar moet zoveel mogelijk ook door het dorp tot stand komen. Daarom volgt er 24/1 een interactieve vergadering voor dorpsbewoners en verenigingen.

DB zal als eerste stap de oude dorpsvisie beoordelen en dit resultaat doorgeven aan dhr de Jager. De student zal zich in de dorpsvisie en Ried eo verdiepen en een projectplan opstellen. Kennismaking met de student en verdere uitwerking volgt op ons gezamenlijk overleg op 3/12.

 

 1. Agenda Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • KNHM: blog
 • WNWF: 2e bijeenkomst beleidsontwikkeling huisvesting arbeidsmigranten op 13/11
 • Rabobank: Zorgscoop en Mailmoment
 • Rijbewijskeuringsarts: persbericht goedkope keuringen (herhaling)
 • Gemeente: vijzelen brug over de Rie in winterseizoen 2019-2020. De brug, Nieuweweg en Mienskarleane zullen 3-6 maanden gestremd zijn. Verdere informatie volgt.
 • Gemeente: Els Hiemstra vervangt Roland Dijkstra tijdelijk als dorpencoördinator
 • Friese milieufederatie: nieuwsbrief en Groenlunch 28/10
 • Gemeente: agenda/stukken vergadering 25/9, 18/10 en 1/11 en vergadering Kernteam 2/10 en 16/10
 • Gemeente: uitnodiging beëdiging nieuwe burgemeester Marga Waanders op 30/10
 • Gemeente: nieuwsbrief Waadhoeke
 • Stichting Fryslân Ferline: canons van de Friese dorpen op www.dorpscanons.nl en www.friesland.toeristenkaart.nl
 • Dorpsbelang Oosterbierum: taalcursus voor arbeidsmigranten
 • LF2018: uitnodiging European Neighbours week 21-24 november
 • Gemeente: subsidie aanvraag 2019 is geregistreerd
 • Fietsersbond: nieuwsbrief
 • Stichting gezond Natuurwandelen: nieuwsbrief

 

 1. Notulen vorige vergadering
 • Gemeente: dorpsschouw Ried volgt in 2019 (presentatie nieuwe dorpsvisie)
 • AVG documenten op website www.dorpsbelangried.nl
 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • Dorpshuis: de stuurgroep stelt voor op het terrein van de gymnastiekzaal parkeerplaatsen te creëren na de sloop. De gemeente heeft eerder aangegeven opties voor een speeltuin/beweegplek te willen bekijken en DB wil dit ook. Een verhard pad van de Peinserweg naar het dorpshuis is wenselijk en DB zal dit doorgeven aan de gemeente.
 • Contributie: nog 19 herinneringen verstuurd
 • Verkeer: er zijn voor- en tegenstanders in Ried eo voor de betonnen bloembakken. DB gaat hier verder naar informeren.
 • Haven: projectplan gemaakt en overleg met gemeente en Streekwurk over aanvraag subsidie bij Waddenfonds en LEADER. Subsidie Gebiedsontwikkeling wordt niks.
 • Oud Ried: nog geen bericht van de gemeente over het Kozakkenpad

 

 1. Wvttk
 • Bruggetje in het bos was versleten. Inmiddels weer gemaakt door de gemeente
 • Overlast: op de Berlikumerweg en Zevenhuisterweg. DB schakelt de buurtagent in.
 • Grote bulten groenafval in het dorp zijn hinderlijk. Zie informatie over Omrin in deze Kattebel.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 21.30 en de volgende vergadering is 14/11 over de dorpsvisie