Dorpsbelang Ried eo

7 maart 2018

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra en Lucie van Bruxvoort

Afwezig mk: Frank Rijnbeek

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Agenda

Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken en medelingen
 • VAFryslan: nieuwsbrief (6x)
 • Gebiedsontwikkeling: vaststellen 3e planwijziging en nieuwe informatiekrant.
 • Gemeente: dhr Dijkstra blijft dorpencoördinator voor Ried
 • Gemeente: onthulling afscheidscadeau 14/12 en afscheid College 18/12.
 • Doarpswurk: oproep voor canons van de friese steden/dorpen. Stichting Oud Ried werkt hier aan
 • Friese milieu Federatie: bijeenkomst Meat en Eat 14/12, lunchbijeenkomst 18/12 en 19/2, lunchlezing 22/1 en opening grote grutto theater 1/2. Nieuwsbrief
 • Dfm op Glas: brief met stand van zaken glasvezelproject
 • Culturele Hoofdstad 2018: enquête project de Elfwegentocht.
 • Fietsersbond Fryslân: nieuwsbrief
 • Rabobank: Mailmoment bedrijven en Zorgscoop.
 • Radio Eenhoorn: agendapunten voor Wykein Aktueel.
 • WNWF: koers Noordwest
 • St. Bestemming Noardwest: nieuwsbrief (3x) en nieuw regiomagazine voor NW-Friesland
 • KNHM: blog, tijdschrift Werkplaats 24 en jaarbericht 2017.
 • Gemeente: persberichten versturen aan dorpskrantje.
 • Doarpswurk: bijeenkomst Omgevingswet en Friese praktijken 8/3 en inspiratieavond netwerk Zorgzame Dorpen op 22/3
 • Friese Lange Afstands Lopers (FLAL): organiseren 26-1-2019 een wandeltocht van 40km
 • Lady en Gentlemen band: coverband.

 

 1. Notulen vorige vergadering
 • De kerstboominzamelactie was door het slechte weer niet geslaagd. Er zijn 4 bomen opgehaald. DB wil volgend jaar meer verlichting in de kerstboom bij de kerk.

 

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De Rede: opening van het Dorpshuis op 30/3. De stuurgroep heeft subsidie gekregen voor de tuin rond het dorpshuis uit het Dorps- en wijkvisiefonds van de gemeente.
 • Gymzaal: de brief over de definitieve sluiting is naar de betreffende verenigingen verstuurd. DB heeft nogmaals contact met de gemeente over de sluiting.
 • Stichting Oud Ried: veel leuke reacties over het bordje “Kozakkenpad in de herfst van 1813 hebben de Kozakken hier hun kamp opgeslagen”. DB heeft aanvraag naar gemeente gedaan voor 2 bordjes

 

 1. Dorpsvisie

            Na de jaarvergadering gaat DB hier mee aan de slag. 

 1. Jaarvergadering

Volgt in mei ivm de opening van het dorpshuis.

 

 1. Wvttk
 • DB wil de bestuursvergaderingen in het Dorpshuis gaan houden.
 • De contactwethouder en medewerker dorpen en wijken van de nieuwe gemeente de Waadhoeke willen kennis komen maken met Ried en DB. DB doet een voorstel.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.15 uur en de volgende vergadering is in april