Dorpsbelang Ried eo

22 januari 2020

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres en Anneke Hiemstra

 

 • Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 • Agenda Akkoord

 

 • Ingekomen stukken en mededelingen

 • Friese Milieu Federatie: nieuwsbrief december en januari. Groenlunch 10/2.
 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 12/12, 23/1 en 28/1

            Gemeente: publiekssessie Samenleving en Cultuur 16/12 (DB was aanwezig)

            Gemeente: kernsessie Toerisme 7/1 (DB was aanwezig)

            Gemeente: kernsessie concept Woonvisie 25/2 (DB en werkgroep woningbouw waren aanwezig)

            Gemeente: kernteam Cultuur 11/2

            Gemeente: nieuwsbrief dorpen en wijken 15 en 16

            Gemeente: kerstgroet dorpencoördinator. Enquête dorpen- en wijkconferenties is ingevuld door DB

            Buurtbanken in Waadhoeke: informatiebijeenkomst 3/2. Geen interesse

            Nieuwjaarsreceptie 10/1: uitnodiging


 • Doarpswurk: dorpshuizenregeling vanaf 1/1/2020 onderdeel van Iepen Mienskipfuns (IMF). Informatiebijeenkomst op 11/2 (DB was aanwezig)
 • WNWF: nieuwsbrief Leefbaarheid
 • Rabobank: Mailmoment bedrijven en Rabolease
 • Vliegbasis Leeuwarden: nieuwsbrief december en burenmailing
 • Week van De Zorg en Welzijn maart 2020: zie Kattebel
 • Notulen vorige vergadering
 • Plan brugje ijsbaan. DB informeert bij dorpencoördinator
 • Meerdere defecte lantaarnpalen zijn door DB doorgegeven aan de gemeente. Reparatie volgt
 • Werkgroepen en lopende zaken
 • Herinrichting terrein gymzaal: op 23/1 was er overleg met de werkgroep. Er is een ontwerpbureau ingeschakeld om mee te denken
 • Contributie: laatste herinneringen zijn verstuurd
 • Woningbouw: concept woonvisie Waadhoeke is doorgestuurd aan werkgroep. DB heeft 4/2 overleg gehad met werkgroep. Werkgroep en DB hebben 25/2 inspreektijd bij kernsessie gemeente om te reageren op het concept.
 • Arbeidsmigranten: overleg DB, gemeente en ABVakwerk 3/12. Overleg DB, gemeente, ABVakwerk en omwonenden 8/1. Negatief advies DB: maximaal 1 huis met 5 arbeidsmigranten. Elk jaar evalueren en zo mogelijk uitbreiding. Ervaringen omwonenden is leidend voor advies geweest.
 • Haven: inspectierapport bureau Schmidt. Overleg gedeeltelijke afsluiting Haven 23/1. Overleg 14/2 met gemeente, bureau Schmidt en DB over verdere aanpak/walbeschoeiing.
 • Verkeer: DB wil overleg met verkeersdeskundige gemeente over verkeerssituatie in/om Ried en evalueren herinrichting centrum Ried
 • Groen: werkgroep heeft 11/2 aan DB het plan Natuerlik Ferskaat over biodiversiteit ism Landschapsbeheer Friesland en Dongjum gepresenteerd.
 • Dorpsvisie: on-hold ivm alle actuele werkgroepen en lopende zaken en gebrek aan bestuursleden.

 

 • Wvttk
 • Onderhoud en reparatie speeltuin Pastorielaan. DB heeft melding gedaan bij gemeente.
 • WNWF zal 11/3 bestuursvergadering bijwonen en mv Huizinga (bestuurder) voorstellen
 • Redactie Kattebel is uitgebreid met mv Corrie Jongma. De portokosten verdriedubbelen. De postabonnees krijgen 2 opties: lidmaatschap 17.50 euro en digitale versie Kattebel of lidmaatschap 20 euro en papieren Kattebel.
 • Kerstboom inzamelactie was zeer geslaagd. Tien kinderen uit Ried zijn een middag bezig geweest om 40 kerstbomen in te zamelen. Zie foto op website en facebook.

 

 • Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.30. Volgende vergadering op 11/3