Dorpsbelang Ried eo

25 juni 2020

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres en Anneke Hiemstra

 • Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

        2.  Agenda          Akkoord

 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Friese Milieu Federatie: nieuwsbrief maart, april en mei. Groenlunch 14/4, 25/5 en 29/6 (livestream)
 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 16/4,7/5, 28/5, 11/6 en 2/7

Gemeente: nieuwsbrief dorpen en wijken 18/19/20/21 (TOGS-regeling toegekend aan dorpshuis)

Gemeente: brief over speeltuinbeleid gemeente Waadhoeke

 • WNWF: Koers Noordwest juni 2020. Losse Fearren (lossefearren.nl). Jaarverslag 2019.
 • FryskeFytser Fietsersbond: nieuwsbrief maart, mei en juni
 • Doarpswurk: webinar wenje foar de takomst. Nieuwsbrief maart, april en mei. Digitaal vragenuurtje dorps- en buurthuizen 28/5
 • TOECK: ontwikkelaars voor betaalbare woningbouwplannen
 • Wing: gebiedsbijeenkomst natuurinclusieve landbouw noord kleischil (2/7)
 • Vliegbasis Leeuwarden: nieuwsbrief maart, april en mei
 • Stichting Gezond Natuur wandelen: nieuwsbrief
 • Rabobank: Clubsupport uitgesteld tot na de zomer
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel Harlingen: nieuwsbrief
 • Skule: oproep voor input website over Corona
 • Canons van de Friese dorpen en steden: informatiemiddag geannuleerd

        4.  Notulen vorige vergadering

 • Plan brugje ijsbaan: in behandeling bij gemeente
 • Werkgroepen en lopende zaken
 • Op 23/6 hebben DB en Albert vd Voorn informeel overleg gehad met Els Hiemstra (dorpcoördinator) en Caroline de Pee (wethouder) over de lopende zaken in Ried eo.
 • Herinrichting terrein gymzaal: op 3/6 presentatie plan beweegtuin en eerste overleg tussen DB, directeur school, bestuur de Rede, IVN, DonkerGroep, Sport Fryslân en de gemeente. Volgend overleg op 30/6. Sloop gymzaal start in/na de zomer (kost 87.000 euro)
 • EHBO: subsidie aanvragen voor opleiden en in stand houden van hartreanimatie via DB
 • Woonvisie Ried: werkgroep is bezig met onderzoek naar nieuwbouwmogelijkheden in Ried. De bewoners van dr. Vitusringerstraat, Peinserweg en Suderom zijn op de hoogte gesteld dat de werkgroep de mogelijkheden voor Suderom 2 ook onderzoekt.
  Brief aan gemeente voor aanvraag ontwikkelsubsidie project Woonvisie Ried volgt komende week (met hulp van deskundige van Hiskemuller Bouwbegeleiding)
 • Haven: de gemeente bekijkt de mogelijkheden voor de Haven, waaronder overname
 • Verkeer: samenwerking Dongjumerweg, Berlikumerweg en Hoofdstraat voor verkeersveiligheid
 • Groen: aanvraag voor subsidie uit het Dorpen- en wijkenfonds voor Natuerlik Ferskaat loopt.
 • Zomerdorpshuis: voor activiteiten op het kaatsveld, maar ook voor toeristen icm Haven. Bestuur van de Haven, kaatsvereniging en de Rede zijn met elkaar in overleg
 • Dorpsvisie: pakt DB na de zomer op. Huidige werkgroepen/projecten worden in nieuwe dorpsvisie verwerkt. Presentatie op jaarvergadering.
 • Wvttk
 • Redactie Kattebel: digitale versie van de Kattebel is beschikbaar voor de leden
 • Defecte lantaarnpalen zijn gerepareerd
 • You never walk alone: Bevrijdingsdag in Ried was een succes
 • Extra parkeerplekken Suderom: DB heeft foto’s verstuurd aan Els Hiemstra (dorpcoördinator).
 • Leuning brugje tussen 2e en 3e bos is stuk. DB heeft melding gedaan
 • Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.00 uur

Volgende vergadering is na de zomervakantie

Jaarvergadering april 2021