Dorpsbelang Ried eo

26 augustus 2020

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres en Anneke Hiemstra

 • Opening

Om 19.30 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

        2.  Agenda          Akkoord

 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Friese Milieu Federatie: gezocht meedenkers nieuwe meerjarenvisie
 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 3/9
 • FryskeFytser Fietsersbond: er komen 2 nieuwe vrijliggende fietspaden in Berlikum Gernierswei en Hatsum-Winsum. DB zal navragen of fietspad Ried-Firdgum ook gerealiseerd kan worden
 • Vliegbasis Leeuwarden: nieuwsbrief augustus en burenmailing juli
 • KNHM: werkplaats 29

        4.  Notulen vorige vergadering

 • Brugje in het bos is gerepareerd
 • Redactie Kattebel: leden kunnen zich aanmelden voor de digitale versie van de Kattebel. Digitale Kattebel wordt via We-transfer verstuurd
 • Werkgroepen en lopende zaken
 • Beweegtuin (herinrichting terrein gymzaal) : gymzaal is gesloopt in augustus 2020. Materiaal zal deels hergebruikt worden. Aanvraag ontwikkelsubsidie beweegtuin is gedaan.

     Werkwijze voor beweegtuin bestaat uit 4 fasen

     Fase 1: visie, ideeën en analyse. Er is al een aantal stappen gezet: er is een werkgroep, de ideeën en wensen vanuit het dorp zijn opgehaald en er ligt en ontwerp. Dit zal worden aangevuld met de ideeën die worden opgehaald bij de leerlingen en leerkrachten.
Fase 2: ontwerp. Arcadis past het ontwerp aan tot een tweede ontwerp. Samen met de werkgroep wordt dit beoordeeld en passen we het aan tot een laatste ontwerp.
Fase 3: aanleg. Samen met de werkgroep zorgt Donker Groep voor de realisatie van het ontwerp
Fase 4: in gebruik. Vieren van de opening met passende activiteiten. Trainen van leerkrachten in het gebruik van het plein in het lesprogramma. Adviseren van inwoners en verenigingen hoe zij het plein kunnen gebruiken. 5 jarig abonnement op digitale aanbod buitenles IVN
* Nu fase 1 uitwerken tot ontwerp. Subsidiemogelijkheid Provincie biodiversiteit sluit 30/9 (krap).
                       

 • EHBO: subsidie is aangevraagd voor cursus AED en onderhoud AED's
 • Woonvisie Ried: aanvraag ontwikkelsubsidie woonvisie Ried is in behandeling. Gesprek tussen de gemeente en werkgroep volgt. Meerdere dorpen hebben negatief gereageerd op Woonvisie Waadhoeke. De gemeente wil ook een overleg plannen voor alle dorpen
 • Contributie: DB en de redactie van de Kattebel gaan bij alle huizen in Ried, Kleaster-Anjum en Boer een Kattebel bezorgen. Bij niet-leden wordt een brief toegevoegd voor lidmaatschap.
 • Haven: de huidige havenmeester stopt. Nog niet bekend wat de plannen van de gemeente voor de haven zijn.
 • Groen: perenboomactie was een succes.
 • Sport en recreatiegebouw: subsidieaanvraag bij gemeente is in behandeling.
 • Wvttk
 • DB heeft melding gedaan van 3 scheve lantaarnpalen in Ried
 • sluiting Fabriek: DB heeft de gemeente een brief gestuurd. Handtekeningactie door dorpsbewoner is overhandigd aan gemeente. Verder nog geen nieuws
 • overlast hondenpoep rond speeltuin/school (Pastorielaan, Dr Vitusringerstraat en Kozakkenlaan)
 • Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 21.45 uur

Volgende vergadering is 16/9 over Dorpsvisie 

Jaarvergadering april 2021