Dorpsbelang Ried eo

16 september 2020

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres en Anneke Hiemstra

 1. Opening

Om 19.30 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 1. Agenda          Akkoord

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Friese Milieu Federatie: digitale Groenlunch 28/9.
 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 10/9 en 24/9
 • Vliegbasis Leeuwarden: nieuwsbrief september
 • KNHM: Kern met Pit
 • Rabobank: RaboClubsupport

 1. Notulen vorige vergadering
 • Extra parkeerplekken Suderom. Er zijn nu 1,5 parkeerplek per huis en als de straat extra plekken wil dan moet er een officiële aanvraag gedaan worden bij de gemeente.

 1. Werkgroepen en lopende zaken

Herinrichting terrein gymzaal: info in Kattebel met schets van het eerste plan/ontwerp

Woonvisie Ried: afspraak gemeente is in oktober met Ruben Snuif. Subsidie van gemeente van 1700 euro voor ontwikkeling woonvisie. Werkgroep is voor doorpakken en plan/woonvisie uitwerken.

Kattebel: verspreiden huis-aan-huis in september

Haven: 3 bestuursleden. Advertentie voor schoonmaakster en Havenmeester vanaf 2021 in Kattebel. Op 1/10 weer vergadering en contact gemeente over stand van zaken

Verkeer: oproep voor werkgroep Verkeer in Kattebel ivm nieuwe startnotitie Gemeentelijke Vervoer en Verkeer Plan (GVVP) Waadhoeke

Brief aan Fietsersbond Fryslân met aanvraag fietspad Ried-Firdgum

Sport en recreatiegebouw: subsidie 20.000 euro van gemeente

 

 1. Dorpsvisie

De visie zal bestaan uit de volgende hoofdstukken: leefbaarheid, werken, woonomgeving, recreatie, wonen en verkeer. Daarnaast nog een inleiding en nawoord. DB wil alle punten uit de Interactieve vergadering Dorpsvisie 2019 onder de onderwerpen verdelen en dan de onderwerpen verder uitwerken.

 

 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 21.30

Jaarvergadering april 2021