Dorpsbelang Ried eo

Vanwege het COVID-19 virus heeft het bestuur van Dorpsbelang besloten de vergaderingen van oktober en november niet door te laten gaan. Overleg over de lopende zaken gaat door op afstand.

 1. Ingekomen stukken
 • Uitnodiging digitale gebiedsbijeenkomst natuurinclusieve landbouw.
 • Dorpsontwikkeling Maatschappij en Erfgoeddeal K(l)eigoed: webinar 25/11.
 • Onderzoek gezondheidsbevordering en fysieke leefomgeving: Ried is aangemeld
 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 22/10, 5/11 en 19/11

             Kernsessie Onderwijsvisie en Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 17/11

             Nieuwsbrief Dorpen en Wijken oktober 2020

 • Vliegbasis Leeuwarden: nieuwsbrief november. Jachtvliegtuigen 's avonds van 2/11-11/12
 • Doarpswurk: nieuwsbrief november en verslag dorpen- en wikenkonferensje 7/10
 • Koers Noordwest: oktober
 • Fmf: digitale Groenlunch 29/10
 • Gemeentebelang: inloop op 1/10 in dorpshuis de Rede

 

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • Woonvisie Ried: 13/10 vergadering.
 • Verkeer: e-mail DB Boer-Dongjum over verbeteren fietspad Boer-Schalsum. Uitnodiging volgt.
  Enquête Verkeer GVVP/Mobiliteitsvisie hebben werkgroepleden en dorpsbewoners ingevuld. Guido Groot verzamelt alle reacties en zal de enquête opsturen.
 • IJsclub: subsidieaanvraag brugje ijsbaan

 1. Wvttk
 • Kerstboominzamelactie: Ried eo opgegeven voor 7 januari

 1. Herinrichting terrein gymzaal

Vergadering 20/10 (fysiek/digitaal)

Werkgroepleden: Jennifer Batteram (gemeente), Nik Hoving (buurtsportcoach), Hester Walda en Annemarijne vd Meulen (Donker Groep), Maeike Schraa en Mark Tuit (IVN Natuureducatie), Lammert Bosma (GGD Fryslan), Nico Woudwijk (Obs de Oanset), Albert vd Voorn (dorpshuis), Tetman van der Meulen (Ried), Marit Houtsma (Ried) en Ynte Heeres (DB),

Verslag:

- de werkgroep is bezig met Fase 2: het ontwerp

- Donkergroep en IVN hebben overleg gehad met Arcadis. Zodra alle input er is maakt Arcadis een nieuw ontwerp/plan. Streven is om begin 2021 dit nieuwe plan te presenteren aan de werkgroep

- Donkergroep heeft een digitale bijeenkomst gehad met de leerkrachten van de school. De kinderen kunnen nu met instructie van de leerkrachten deelnemen aan het ontwerpproces en hun ideeën en wensen kwijt

- DB verstuurd een enquête over Bewegen aan de dorpsbewoners en verenigingen. De informatie uit de enquête is aanvullend op de resultaten van de interactieve avond over de Dorpsvisie in 2019

- de Werkgroep Groen denkt en doet ook mee

- de kaatsmuur komt terug in het ontwerp van de beweegtuin/schoolplein.

- voor de beweegtuin is subsidie vanuit de gemeente beschikbaar, daarnaast zijn/worden er nog verschillende instanties benaderd voor subsidie.