Notulen Algemene bestuursvergadering Dorpsbelang Ried d.d. 16 november 2011.

Aanwezig: Karin Scheffer, Rinze Kleefstra, Frank Rijnbeek, Greta Broeders,

Marjan Wewerinke

Afw. m.k.: Rommert Visser

Gast: Ynte Heeres

Notulist: Marjan Wewerinke

Opening ,/welkom, vaststellen notulist.

Om 20.30 uur opent voorzitter Karin de vergadering. Ze heet met name Ynte Heeres van harte welkom. Ynte heeft aangegeven belangstelling te hebben om lid te worden van het bestuur van Dorpsbelang. Ynte heeft ervaring met het werken binnen een bestuur van Dorpsbelang. Het bestuur is blij met haar aanwezigheid op deze vergadering, de leden stellen zich aan haar voor.

Vaststelling agenda.

Met betrekking tot punt 6 en punt 8 zijn nog enkele aanvullingen aan de orde die tijdens de vergadering ter sprake zullen komen.

Ingekomen stukken.

*DB heeft contact gehad met Saapke van de winkel en aangeboden mee te willen denken over mogelijkheden in de toekomst. Saapke zal een advertentie voor overname en/of voortzetting plaatsen in de Kattebel. Ook is er nog overleg met de leverancier/bakker.

Er is algemene waardering voor het feit dat Saapke de winkel zolang heeft weten open te houden.

*De Kadernotitie bezuinigingen Sport 2012-2014 van de Gemeente Franekeradeel komt bij agendapunt 7 aan de orde.

*Dorpsvisie Firdgum: naar Frank.

 

Notulen d.d. 6 oktober 2011. 

Raadsstukken zijn digitaal in te zien, na de 2e donderdag van de maand beschikbaar.

Notulen van de Federatievergadering worden later toegezonden.

Hiermee worden de notulen, met dank aan de notulist Rinze, goedgekeurd.

Verslag Evaluatie Ontwikkelingsvisie 26/10/’11.

Karin en Frank hebben een gesprek gehad met Gerard van Keulen (WNWF) en Ruben Snuif (Gemeente). Grote verbazing nu blijkt dat WNWF nog een onderzoek wil laten doen of het moet gaan om huur- of koopwoningen. Ook is nog niet duidelijk hoeveel huizen er zullen worden gebouwd. Ongerustheid bij de bestuursleden en bij R. Snuif, omdat alles weer open ligt als WNWF eerst nog wil gaan inventariseren.

De subsidie voor dit jaar vanuit het dorpenfonds voor de ontwikkeling van het huizenplan dreigt dan ook de mist in te gaan. Hiermee staat ook de financiering van het dorpshuis weer onder druk.

De zienswijze m.b.t. het “veldje” kan ook pas worden ingediend op het moment dat het bestemmingsplan vanuit de Gemeente beschikbaar is. Dit alles hangt samen.

(Inmiddels heeft WNWF te kennen gegeven 4 woningen te zullen realiseren).

Interactieve vergadering 23 november 2011.

De taken voor deze avond worden verdeeld. Nynke Talsma van Doarpswurk heeft toegezegd de avond te willen voorzitten. Zij neemt ook flapover mee. DB zorgt voor een notulist. Definitieve Agenda voor de avond zal haar tijdig worden toegezonden. De werkzaamheden van de verschillende werkgroepen vanuit DB, zullen door de betreffende mensen worden toegelicht, hierover zijn reeds afspraken gemaakt.

7.Raadscommissie: bezuinigingen Sport, vergadering 17 november in Franeker.

De Kadernotitie van de gemeente m.b.t. de geplande ontwikkelingen rond het gymnastiekgebouw is pas vlak voor het tijdstip van de betreffende raadsvergadering bij het bestuur binnengekomen. Men is hierover ontstemd, omdat er té weinig tijd voor onderling overleg is. De voorzitter heeft met spoed de, voor zover bekende, gebruikers van het gymnastiek gebouw geïnformeerd en tot aktie richting gemeente opgeroepen. Voor zover bekend is aan deze oproep gehoor gegeven. Vanuit Dorpsbelang is er een “brandbrief” naar de B&W en naar het betreffende Raadslid gegaan. Karin en Rinze zullen de raadsvergadering bezoeken.

8.M.b.t. Werkgroepen.

Rede: De werkgroep is bezig de notitie te schrijven voor de wethouder met betrekking tot de subsidieaanvraag: de notitie is praktisch gereed. Er moeten nog enige alternatieven worden doorgerekend. Het is de bedoeling dit document zo snel mogelijk af te maken, dit in verband met de aanvrage en toekenning van € 70.000 subsidie vanuit het Dorpsvisiefonds. Deze

subsidie is aangehouden in afwachting van het definitieve “Plan voor uitbreiding ruimte en activiteiten Dorpshuis De Rede te Ried”.

*De notulen van de Gemeente m.b.t. de evaluatie van de verkeerssituatie zijn nog niet ontvangen. De vele “hardrijders”, vaak ook eigen dorpsgenoten, blijven een bron van ergernis er doen zich regelmatig gevaarlijke situaties voor. Blijft dus punt van aandacht.

9. Contributie.

De contributie wordt opgehaald door bestuursleden van de Kattebel en van Dorpsbelang. Hierover bestond enige onduidelijkheid, maar deze is inmiddels opgelost.

10. Nieuwe bestuursleden.

Bij de komende Jaarvergadering zal Ynte Heeres zich verkiesbaar stellen. Het bestuur heet haar nu al welkom om de vergaderingen bij te wonen, zodat ze zicht krijgt op het werk van DB.

Er wordt nog gezocht naar andere kandidaten !!

11. Kopy Kattebel.

Notulen d.d. 6 oktober 2011 moeten vóór 18 november bij de redactie van de Kattebel zijn.

12. Etentje

Afspraak 25 november kan niet doorgaan. We zoeken verder naar een passende datum.

13. Rondvraag;

*Frank: De subsidie voor de AED is binnen.

*Karin: Bestuur Federatie van Dorpsbelangen “dunt” uit. Willem Spoelhof gaat eruit, evenals Ruud Hendriks. Ook Bert Vollema wil stoppen. Blijkt moeilijk te zijn om nieuwe mensen te vinden.

Hierna dankt de voorzitter ieder voor de inzet, we hopen op een ruime belangstelling voor de interactieve vergadering op 23 november a.s. Hiermee wordt het officiële gedeelte van de vergadering besloten.