Back to Top

Notulen

Notulen interactieve vergadering 23 november 2011

29 aanwezigen /afmelding: Fetze Kooistra

Opening

Om 20.05 uur opent Karin Scheffer, voorzitter van Dorpsbelang de vergadering. Ze verwelkomt de aanwezigen, de verenigingen als ook de dorpsbewoners die op persoonlijke titel aanwezig zijn. De aanleiding van dit 2e contactmoment wordt kort toegelicht. We hebben deze avond een externe voorzitter, de heer Eelke Nutma, directeur van Doarpswurk neemt als vervanger van Nynke Talstra de honneurs waar.

Doelstelling vergadering

Eelke Nutma krijgt het woord en vertelt over de structuur van de vergadering. Er wordt een rondje gemaakt waarin iedereen zijn of haar persoonlijke knelpunten, of de knelpunten waar men als vereniging tegenaan loopt kenbaar kan maken. Hierna zullen deze punten worden geïnventariseerd en worden ze in volgorde van belangrijkheid met elkaar besproken, en kan er gezamenlijk naar oplossingen worden gekeken. We gaan linksom, waarbij de volgende zaken worden aangekaart.

Rondje langs de aanwezigen

Ada Groot: is aanwezig namens commissie Oud Ried. Ze vertelt dat de commissie een boek heeft uitgegeven en momenteel veel plannen heeft, maar er is nog niets concreets. De vereniging heeft behoefte aan opslagruimte en een ruimte voor een permanente tentoonstelling.

Jolanda Tilstra: is aanwezig namens korps Lyts Begjin. Het korps organiseert ieder jaar een uitvoering, dit zorgt voor een knelpunt: ruimte voor de uitvoering. Er zijn recent een aantal bugels aangeschaft. Eenmaal per jaar doet het korps mee aan een concours/festival. Er zijn op dit moment gelukkig veel jeugdleden, maar aanvulling van volwassen leden zou prettig zijn.

Sandra Leushuis: is aanwezig namens het korps en het dorpshuis. Geeft aan dat de werkgroep druk bezig is met de Rede. Er is behoefte aan geld. Groter dorpshuis is een prioriteit.

Doeke Bij de Ley: is aanwezig op persoonlijke titel. Heeft vernomen dat de gemeente het gymlokaal wil sluiten of dat er een combinatie met het dorpshuis moet worden gezocht. Heeft een plan/tekening gemaakt om de zaken te integreren, dit om beide voorzieningen voor het dorp te bewaren. Dit zal hij aan het eind van de avond presenteren.

Anna Klazinga: is aanwezig op persoonlijke titel. Uit haar zorgen over het voornemen van de gemeente om het gymlokaal te sluiten.

Arjen Bouma: is aanwezig namens de werkgroep veilig buitengebied. Deze werkgroep bestaat uit een aantal bewoners van Kleaster Anjum, 2 inwoners van Berlikum en 2 leden van DB Ried. Er wordt met hoge snelheid gereden vanuit Ried richting Berlikum. De werkgroep maakt zich hard voor een fietspad van Ried naar Berlikum. Snelheid is een probleem, daarnaast zorgt de smalle doorgang door het dorp voor veel hinder van het landbouwverkeer (brede machines). Ook dit kan voor lastige en gevaarlijke situaties zorgen.Daarnaast volgt hij de ontwikkeling van de Noordelijke 11 stedenroute nauwlettend.

Rinze Bruinsma: tot voor kort DB bestuurslid, is nu aanwezig op persoonlijke titel. Aandachtspunt is bezuinigingen bij de gemeente en dreigende sluiting gymzaal.

Nico Wildeboer: aanwezig namens ijsclub Ried. Vertelt dat in overleg met DB de ijsbaan zo laat mogelijk onder water wordt gezet i.v.m. het ophogen van de dijkjes met bagger, vrijgekomen bij de baggerwerkzaamheden van de opvaarten. De dijken zijn ingezaaid, maar nog niet groen. Geeft aan dat het van groot belang is de gymzaal te behouden, dankzij de gymzaal is de school in Ried er nog steeds. Ook hij ervaart de smalle doorgang door het dorp voor het verkeer als lastig.

Jan Duif: is aanwezig op persoonlijke titel. Maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in Ried, het sluiten van de winkel en de dreigende sluiting van de gymzaal. Wat we kwijt raken komt niet meer terug.

Jan Bart Suierveld: aanwezig namens de merkecommissie, dit is een onderdeel van de kaatsvereniging. Naast de activiteiten die de commissie organiseert tijdens de merke, worden er feestavonden georganiseerd. De Rede is hiervoor eigenlijk te klein, dit is een knelpunt. Persoonlijk maakt hij zich zorgen over de ontwikkelingen rond de gymzaal.

Martijn Tilstra: heeft ook zitting in de merkecommissie. Maakt zich zorgen over de sportaccommodatie, ook voor de sportieve activiteit, o.a. het volleybaltoernooi. Is benieuwd hoe de dorpsgenoten over deze ontwikkelingen denken.

Liesbeth Zwaag: is aanwezig op persoonlijke titel. Vraagt zich af of er activiteiten kunnen worden georganiseerd voor de dorpsbewoners in de oude kleuterschool zolang er nog geen verbouwing plaatsvindt. Te denken valt o.a. aan een open atelier. Heeft al bij instanties aangeklopt, o.a. Camelot, anitkraak. Heeft nog geen respons.

Rinze Kleefstra: zit in het bestuur van DB. Is inwoner van Boer. Hier zijn de afgelopen tijd twee knelpunten opgelost, te weten het fietspad van Ried naar Dongjum en het opknappen van het kerkje in Boer.

Dania ten Hoopen: is aanwezig namens de volleybalvereniging. Vraagt zich af of er al duidelijkheid is over de stappen die worden genomen t.a.v. de gymzaal.

Ytsje Zeinstra: is aanwezig namens de gymnastiekvereniging. De vereniging bestaat dit jaar 60 jaar en er zijn al activiteiten georganiseerd voor de jeugdleden. Het aantal leden loopt terug. In 2012 worden in Ried een uitvoering en wedstrijden georganiseerd. Knelpunt is dat er geen nieuwe bestuursleden zijn te vinden. En uiteraard, de perikelen rond de gymzaal. Hierbij ook mee nemen de baan van de gymleidster.

Aukje Krol: sluit zich aan bij bovenstaande spreekster.

Saapke Krol: is aanwezig op persoonlijke titel. Maakt zich zorgen over het dorpshuis en de gymzaal.

Hans Ruhl: is aanwezig namens de Haven. Hij heeft een blijde boodschap: het baggeren van de haven is gestart. Mede dankzij DB is er subsidie geregeld, waarvoor dank. Haven heeft geen knelpunten, wel wenspunten, die zijn beschreven in de havenvisie. Dit is o.a. het verbeteren van de toegangsweg, die bij natte omstandigheden moeilijk begaanbaar is. Een groot struikelblok is de hondenstront. Hier hebben de gasten vooral in de zomer serieus last van. Daarnaast spreekt Hans zijn zorg uit over de ouderen, de vaste ontmoetingsplaats voor ouderen is voor ouderen met dit weer niet geschikt, hij pleit voor een voorziening voor deze mensen.

Sukke Zijlstra: is aanwezig namens de toneelvereniging. Er is geen ruimte voor uitvoeringen en er is behoefte aan een kledingdepot. Het huidige dorpshuis is te klein, er is geen ruimte voor een vast podium waardoor dit ieder jaar moet worden opgebouwd. Dit is erg lastig. Hierdoor kan de toneelvereniging ook niets opstarten voor de jeugd. Het gymlokaal moet blijven, maar het dorpshuis kan hier niet in, hiervoor zijn de programma’s te druk, dit bijt elkaar.

Johannes Scheen: is aanwezig namens de commissie vereniging voor verenigingen. Hij spreekt zijn zorg uit over de saamhorigheid van de dorpsbewoners, die staat op een veel lager pitje dan vroeger. Hij pleit voor behoud van de sportaccommodatie en is verbaasd dat er niemand van de gemeente aanwezig is om uitleg te geven over dit punt. Voor Franeker is er wel geld, de lytse doarpen moatte boete.

Ineke van Bijnen: is aanwezig op persoonlijke titel. Is nieuwsgierig naar wat speelt in het dorp.

Jitty Sloots: sluit zich aan bij Sukke Zijlstra t.a.v. de toneelvereniging

Tjitske de Jong: sluit zich ook aan bij Sukke Zijlstra m.b.t. de toneelvereniging. Daarnaast stipt zij aan dat er behoefte is aan vooral mannelijke spelers. Opbouwen voor een uitvoering is altijd een hele klus. We zijn een eind op weg met het dorpshuis en nu komen de perikelen met de gymzaal er weer tussen, dit maakt het erg lastig. We moeten er voor oppassen dat er teveel spreiding is tussen de diverse locaties voor activiteiten.

Danny van den Berg: is aanwezig namen de kaatsvereniging Klaas Mug. Het streven is om het kaatsen voor de jeugd gratis te maken, dit is moeilijk door de terugloop van sponsoren. Daarnaast wil de kaatsclub graag klimaatneutraal worden, de energierekening is erg hoog. Misschien realiseren door zonnepanelen. De huur van het veld is 5 keer zo duur geworden, subsidie van de gemeente is nog afwachten. Voorts is er onderhoud nodig aan het pad en is de hondenstront ook voor de kaatsers en kaatsliefhebbers een groot probleem ( er kan niet eens fatsoenlijk gemaaid worden).

Bart Kingma: is aanwezig op persoonlijke titel en is als luisterend oor aanwezig voor de MR van OBS De Oanset.

Albert van der Voorn: is vanavond aanwezig als horecaspecialist en heeft zitting in de commissie Groen.

Marjan Wewerinke: is bestuurslid van DB, afkomstig uit Kleaster Anjum. Het is van belang aan te horen waar mensen en verenigingen mee zitten en daarna te kijken wat we kunnen doen. Zit in de commissie zout, vertelt over de positieve resultaten van de actiegroep Zout is fout. Dit heeft ook uitgebreid in de kranten gestaan, er wordt in dit gebied niet geboord.

Frank Rijnbeek: bestuurslid DB. Vertelt namens DB kort iets over de volgende punten:

1: Ontwikkelingsvisie, woningbouw veld bij school. De plannen zijn verder uitgewerkt en er is een inloopmiddag/avond voor het dorp geweest waarbij alle betrokken partijen aanwezig waren (DB, gemeente en WNWF). De plannen waren redelijk concreet maar tijdens een vervolgoverleg is er een klein aapje uit de mouw gekomen, WNWF vraagt zich af of er wel 4 woningen moeten worden gebouwd en of er misschien ook koopwoningen moeten komen i.p.v. alleen huur (dit laatste heeft DB altijd al aangegeven). Zij willen opnieuw de behoefte inventariseren. Deze mededeling op dat moment was een verrassing voor zowel DB als de gemeente. Voor 1-12 -11 moet de woningcorporatie aangeven hoe ze verder willen i.v.m. aan te vragen subsidies.

2: Dorpshuis: we horen een hoop zorgen. Maar achter de schermen gebeurt een heleboel. De aangevraagde subsidie is door de gemeente aangehouden, men wilde een degelijke onderbouwing. Hiervoor is een werkgroep begonnen met het beschrijven van de behoefte en het op papier zetten van de begroting. Dit is bijna klaar en kan binnen twee weken gepresenteerd worden. Dan zou er eindelijk kunnen worden aangevangen met de verbouw. Helaas is er nu opeens een discussie over het samenvoegen van het dorpshuis met de gymzaal. Dit is wat ons betreft geen haalbare kaart. Dorpshuis moet groter en het samengaan met de gymzaal zal veel praktische problemen met zich meebrengen. We gaan gewoon door met het aanvragen van de subsidies.

Greta Broeders: aanwezig namens DB, is vanavond samen met Karin Scheffer notulist.

Karin Scheffer: de gymzaal: begin november ontving DB bericht dat de Raadscommissie richtinggevend advies uit moest brengen over bezuinigingsopties voor sport. Voor Ried werden er 2 opties genoemd: sluiting van de gymzaal en combineren gymzaal met dorpshuis. DB heeft de informatie doorgespeeld aan zoveel mogelijk betrokken partijen, waarvan een deel brieven naar de raadscommissie heeft gestuurd om hun bedenkingen aan te geven. DB heeft een brief gestuurd met bedenkingen en zorgen m.b.t. deze 2 opties voor Ried en de leefbaarheid voor ons dorp (de brief ligt ter inzage). 17 november in de Raadsvergadering is door de raadscommissieleden aangedrongen op contact met de dorpsbelangen en betrokken verenigingen aangaande de voorgestelde bezuinigingsopties c.q.oriënteren op andere mogelijkheden om te bezuinigen. Sluiten van de gymzaal is geen optie, combinatie met het dorpshuis dient nader onderzocht te worden.

Ynte Heeres: is aanwezig als toekomstig bestuurslid van Dorpsbelang (draait nu als gastbestuurslid mee).

Opschrijven 3 grootste knelpunten / punten van zorg in het dorp en bij haar verenigingen

Iedere aanwezige krijgt gelegenheid max. 3 punten van zorg / knelpunten aan te geven voor Ried, haar verenigingsleven. In de pauze worden de punten gecategoriseerd en op een prioriteitenlijst neergezet, waarna er over gediscussieerd wordt: wat wordt er al aan gedaan, wat kunnen/moeten we er mee, wie kan/moet er actie ondernemen?

Pauze

Discussie n.a.v. aangegeven punten en (mogelijke) oplossingen

1. Dorpshuis:                     de werkgroep is hier mee bezig. Helaas is er niemand van Stichting de Rededie in de werkgroep “nieuwe Rede” zit op deze avond aanwezig. Binnen een maand verwacht de werkgroep meer helderheid te hebben aangaande de subsidies. Werkgroep zal vaker communiceren over de voortgang is wenselijk, evt. via de mail.

2. Gymzaal (behoud):    Hier zijn verschillende partijen mee bezig (Dorpsbelang, Dorpshuis, verenigingen). Druk op snelheid contact met B&W (DB).

                                               Kaatsvereniging benadert de Federatie om druk uit te oefenen vanuit deze kant (als gebruiker gymzaal)

3. Bestuursleden vinden: blijft moeilijk. Bij kortdurende projecten is het makkelijker om bestuursleden / vrijwilligers te vinden

4. Verkeer binnen/buiten het dorp: Werkgroep fietspad Berlikum-Ried actief mee bezig. Belangrijk dat bewoners klachten i.v.m. veiligheid melden bij gemeente/politie. Fietspad Peins-Ried in de gaten houden (is toegezegd door politici), DB houdt contact met DB Peins. Vanuit de evaluatie van de Verkeerswerkgroep staan nog een aantal punten van aandacht (verslag van de gemeente volgt nog) die uitgevoerd kunnen/moeten worden c.q. de aandacht moeten houden. DB (werkgroep Verkeer) houdt het dorp hiervan op de hoogte via Kattebel

5. Nieuwbouw / Ontwikkelingsvisie: DB houdt dit warm en zal meer/vaker communiceren over de stand van zaken als het mogelijk is. Omdat er sprake is van meerdere partijen (gemeente, woningstichting) die voor bepaalde beslissingen ruimere tijd nodig hebben, is dit een langdurig verhaal waar DB geen directe invloed op heeft. Huidige uitgangspunten die door DB nagestreefd worden zijn o.a. max. 4 woningen (=toegezegd) en combinatie huur-koop.

6. Leefbaarheid/voorzieningen: heeft het dorp voor groot deel zelf in de hand. Zolang er gebruik van gemaakt wordt heeft het bestaansrecht

7. Financiën/subsidies: komende jaren zal er minder geld beschikbaar zijn en zal er meer aanspraak gedaan moeten worden op zelfwerkzaamheid. Dit zal de samenhang van het dorp versterken. Voor het dorpshuis is er via de provincie € 50.000 eenmalig beschikbaar

8. Hondenpoep:              dit is op verschillende plaatsen in het dorp een probleem. Rond het kaatsveld zal door de kaatsclub aangekaart worden in de Kattebel (i.v.m. onderhoud rondom kaatsveld). DB zal hier ook aandacht aan besteden. Haven besteedt hier al geregeld aandacht aan.

9. Rotte kiezen/slechte huizen: Gemeente heeft hier duidelijk beleid op. Eens per zoveel tijd rondgang door het dorp met DB (dorpsschouw). Doarpswurk zal info hierover aan DB mailen.

Rondvraag

Martijn Tilstra:komt er ook belijning op de weg naar Dongjum? Antw: dit is een aandachtspunt van DB en ook meegenomen in de evaluatie van de Werkgroep Verkeer.

Hans Ruhl: oplossing voor de oudemannenbank voor de winter: vloerverwarming

Sukke Zijlstra: zijn de tekeningen van het dorpshuis in te zien? Antw. DB: deze lagen bij de stemprocedure van het dorpshuis ter inzage. In de Kattebel en/of op de website van Dorpsbelang zal het één en ander ter inzage komen.

Tjitske de Jong: in de krant stond een bouwaanvraag voor een paintballbaan. Weet iemand hier meer van? Antw. DB: de officiële aanvraag komt nog (had nog niet geplaatst moeten worden). Locatie is: …….. Alert op blijven om evt. bezwaar te maken.

Albert van de Voorn: uit de wens dat de verenigingen maximaal gebruik zullen maken van het nieuwe dorpshuis t.z.t.

Doeke bij de Leij: zal zijn schets t.a.v. de gymzaal uiteenzetten en toelichten op het whiteboard.

Liesbeth Zwaag: zal de volgende vergaderingvan Dorpsbelang aanschuiven om evt. mogelijkheden voor het gebruiken van de oude school totdat er iets mee gaat gebeuren te bespreken.

Sluiting vergadering

Hierna sluit de voorzitter van DB de vergadering met een dankwoord aan allen voor aanwezigheid en interactieve inzet.

De dagvoorzitter wordt hartelijk bedankt en zal later nog een kleine attentie voor zijn aandeel krijgen.

Namens Dorpsbelang krijgt iedereen nog een drankje aangeboden.


Laatst aangepast ( zaterdag, 25 februari 2012 12:34 )

Home

Ried is een klein dorp in het noorden van Friesland. Het dorp ligt onder de rook van de oude universiteitsstad Franeker en telt ongeveer 450 inwoners.

Franeker is  bekend van de vroegere universiteit, de jaarlijkse PC en het planetarium van Eise Eisinga. Twintig kilometer verderop ligt de hoofdstad van Friesland, Leeuwarden.   Honderd kilometer verderop ligt de hoofdstad van Nederland, Amsterdam.

Ried ontleent zijn naam aan het water, de Rie, die langs het dorp loopt. Deze vaart is eigenlijk ontstaan, doordat er vroeger nog geen dijken om het dorp heen lagen. Toen vormden zich geulen en zo is toen de vaart de Rie ontstaan.         Deze vaart is een onderdeel van de elfstedenschaats-route.

Vroeger bestond Ried uit veel landbouw en waren er veel gardeniersbedrijven. De mensen uit Ried leefden hoofdzakelijk van de landbouw, verder was er een timmerij, een schilder en een smederij.

Er leefden voornamelijk grote gezinnen.

Aan de Hoofdstraat van Ried staat het kerkje van het dorp. Het is herbouwd in 1653 op de fundamenten van de oude kerk uit 1300. In de buitenmuren van de kerk zijn een aantal gedenkstenen ingemetseld, waarvan er één herinnert aan de bouw van de nieuwe toren die de in 1625 ingestorte toren moest vervangen.

In het dorp staat een café.  In dit etablissement zijn schilderijen van de voor Franekeradeel legendarische schilder Johannes Deschesne te zien. Deze in 1893 geboren Franeker, ontving zijn opleiding als decorschilder in Amsterdam. Zijn schilderingen hebben door heel Friesland diverse gebouwen gesierd, maar daar is helaas weinig van over gebleven, een uitzondering daar gelaten. Men zegt dat de schilderijen door Johannes Deschesne zijn gemaakt om de schulden aan de kastelein van het café af te lossen.

Ried biedt uitstekende woonmogelijkheden. U vindt er rust en ruimte. Zowel ’s zomers als ’s winters heeft Ried heel wat voor menig toerist en inwoner te bieden. Het typische Friese landschap met de klassieke boerderijen, de vaart de Rie dat parallel loopt met het dorp, zorgen voor een pittoresk beeld. Er is een jachthaven, welke vlak bij het kaatsveld is gelegen. Het kaatsen is een van de volkssporten in, m.n., het noordwesten van Friesland. De kaatsvereniging VVV Klaas Mug is de organisator van vele (wekelijkse) kaats evenementen in het dorp. Het dorp ligt dicht bij Franeker, wat het "kaatsmekka" van het noorden is. De jaarlijkse PC, het grootste kaatsgebeuren van het jaar, is voor velen welbekend. Ried is een actief dorp en kent vele verenigingen. Er zijn er meer dan 20, de oudste hiervan is de toneelvereniging, Willem van Haren. Een andere vereniging is het Dorpsbelang Ried e.o.

Het Dorpsbelang Ried e.o. viert dit jaar haar zestigste  verjaardag.