Vergadering Dorpsbelang Ried (17 januari 2012)

Aanwezig: Karin Scheffer, Frank Rijnbeek, Greta Broeders, Rinze Kleefstra en Marjan Weverinke.

Gast: Ynte Heeres

Afwezig mk: Rommert Visser

  1. 1.Opening

Om 20.00 uur opent voorzitter Karin de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

  1. 2.Stichting Camelot

De bewoner van de oude school is op 28 januari vertrokken. DB Ried heeft contact gehad met mevrouw Veld van Camelot en heeft haar uitgenodigd voor een overleg om de mogelijkheden voor invulling van de oude school, tot de verbouwing van de Rede, te bespreken. Ook het bestuur van de Rede wordt hiervoor uitgenodigd.

  1. 3.Vaststellen agenda

Aan punt 7 (werkgroepen en lopende zaken) worden carbidschieten, evaluatie hondenpoepbakken en bakkerswinkel toegevoegd.

  1. 4.Ingekomen stukken

Werkgroep Zout is fout: DB Ried maakt een bijdrage over voor al hun werkzaamheden.

Verslag evaluatie beweiding schapen langs de vaart: de drie leden die namens DB Ried aanwezig waren, hebben zich negatief uitgesproken over de beweiding. Tussen de overige aanwezigen waren ook geen voorstanders. De gemeente Menaldumadeel zal zich beraden. Het verslag is opgestuurd aan de drie aanwezige leden.

Doarpswurk: adviezen voor de structuur van het 'Plan voor uitbreiding ruimte en activiteiten Dorpshuis de Rede te Ried' en voor de presentatie.

  1. 5.Notulen vorige vergadering

DB Ried vindt het jammer dat het Dorpsvisiefonds verlaagd is. Terugkijkend heeft DB Ried de afgelopen jaren elk jaar wel ongeveer 100.000 euro subsidie aangevraagd en gekregen. DB Ried blijft natuurlijk subsidies aanvragen.

De ijsbaan is eind 2011 onder water gezet. Onverwachts begonnen de kaden te verzakken en is de baan weer leeggepompt. Begin januari is de ijsbaan weer onder water gezet. Dankzij de ijsvereniging en de vorst hebben vele schaatsers kunnen genieten van het mooie ijs.

Voor de cursussen van Doarpswurk is geen belangstelling getoond vanuit het dorp.

  1. 6.Werkgroepen en lopende zaken

Rede: op 26 januari was de presentatie van het 'Plan voor uitbreiding ruimte en activiteiten Dorpshuis de Rede te Ried' aan mevrouw Osinga van de gemeente. Namens DB Ried heeft Frank de presentatie gehouden in samenwerking met de werkgroep en Nynke Talstra (Doarpswurk). De presentatie is goed ontvangen door de gemeente.

Fietspad Ried-Berlikum: de werkgroep is actief bezig. Inmiddels ziet DB Berlikum ook het belang in en schuift ook een gedeputeerde van de provincie aan bij de vergaderingen.

Verkeer: de gemeente is nog bezig met het schrijven van het rapport over de verkeerssituatie in Ried e.o. Dit moet een lijvig rapport worden vanwege subsidiegeld uit Europese aanbestedingen.

Reeën: rond Boer loopt een roedel reeën. Helaas steken de reeën ook de weg over en is een ree aangereden tussen Ried en Boer. DB Ried neemt contact op met de gemeente om te horen of er ook een bord of iets dergelijks geplaatst kan worden.

Oud en nieuw: de politie en de brandweer schijnen twee keer in Ried te zijn geweest. Eén keer voor een brandje op de weg bij de Ranch, waardoor het verkeer omrijden moest. Er is geen overlast op de Zwarte Reed geweest. Het carbidschieten vond plaats op het kaatsveld. DB Ried vraagt bij de gemeente na hoe het precies zit met de vergunningen en locaties. Het vernielde snoer van de kerstboom is vergoed.

Gymzaal: we hebben nog geen uitnodiging ontvangen van BenW om over de bezuinigingen te praten. DB Ried gaat hier achteraan.

Evaluatie hondenpoepbakken: met dank aan de leden die de moeite hebben genomen om te reageren op onze oproep. Uit de reacties blijkt dat de leden tevreden zijn over de locaties van de bakken. Wel is een extra bak bij het Suderom gewenst. De leden geven aan dat de overlast toch vaak aan de hondeneigenaren ligt. DB Ried gaat proberen een werkgroep op te richten.

Bakkerswinkel: niet iedereen in Ried en omstreken heeft een folder in de bus gehad. DB Ried neemt hierover contact op met de bakkerswinkel.

Ontwikkelingsvisie: er is geen contact meer geweest met de gemeente of WNWF. DB Ried neemt contact met hen op over de voortgang van de procedure, aanvragen, bestemmingsplan en subsidie.

  1. 7.Contributie

De contributie is vrijwel binnen.

  1. 8.Nieuwe bestuursleden

Zoals het nu staat zijn er na de jaarvergadering nog maar vier bestuursleden en één kandidaat-bestuurslid. Wie komt het bestuur versterken? Graag zouden we zien dat ook geboren en getogen Riedsters zich melden. Hierbij weer een dringende oproep.

  1. 9.Jaarvergadering

De vergadering staat gepland voor begin april, namelijk woensdag 4 april of donderdag 5 april. De uitnodigingen met de definitieve datum en agenda worden zo snel mogelijkverstuurd.

  1. 10.Etentje

Het etentje van DB Ried om Rinze Bruinsma te bedanken voor zijn jarenlange inzet werd een gezellige avond met een heerlijk diner.

Om 23.00 uur sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 21 februari.