Vergadering DB Ried eo
16 januari 2013

Aanwezig: Rinze Kleefstra, Ynte Heeres, Marjan Wewerinke, Rommert Visser, Anneke Hiemstra.
Afwezig met kennisgeving: Frank Rijnbeek.

1. Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter Rinze de vergadering en heet hij iedereen van harte welkom.

2. Vaststellen agenda
Akkoord.

3. Ingekomen stukken
Fietsersbond Fryslân: nieuwsbrief. Zie www.fietsersbond.nl voor de fietskalender en andere informatie. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunt u ook zelf informatie en artikelen aanmelden.
Doarpswurk: de fietsersbond is bezig met een inventarisatie van fietsknelpunten in Fryslân. DB heeft gemeld dat er fietspaden komen van Ried naar Peins en van Ried naar Berlikum. Heeft u foto’s van knelpunten, zoals gevaarlijke paaltjes, hobbels in de weg of in fietspaden, varkensruggetjes (vaak onnodige obstakels) of 50 km-kruisingen binnen de bebouwde kom, dan kunt u deze doorsturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Doarpswurk: DB heeft op verzoek van de Landelijke Verenigingen Kleine Kernen een enquête ingevuld voor onderzoek naar sociale media en kennis delen over dorpsontwikkelingen.
Doarpswurk: nieuwsbrief december. Onderwerpen zijn de nieuwe Drank- en Horecawet, Symposium Ferfier foar Fryslân, Provincie is blij met antwoorden enquête Vrijwilligers in Beeld, nieuwe vervoerder Arriva (Noord- en Zuidwest-Fryslân) laat wensen uitkomen en dienstregeling vanaf 9 december 2012 op www.arriva.nl/fryslan en inventarisatie Industrieel erfgoed in Fryslân.
FDF: verslag van een vergadering met de gemeente over de gemeentelijke herindeling.

4. Notulen vergadering 18 december 2012
Geen opmerkingen.

5. Werkgroepen en lopende zaken
De Rede: de plannen rond de Rede en de gymzaal hebben prioriteit binnen DB en er wordt constructief gezocht naar een oplossing waarin zowel het dorp als de gemeente zich zal kunnen vinden. Dreigende sluiting van de gymzaal blijft een punt van zorg. Leden van DB en het bestuur van de Rede hebben een aantal keren overleg gehad met de gemeente. In een vergadering van beide besturen is besloten een extra werkgroep te formeren die de standpunten en ideeën van DB bij het gemeentebestuur kan/zal bepleiten.
Haven: de provincie heeft 49.000 euro subsidie toegekend aan het project Recreatief Ried voor het opknappen en verbeteren van de haven. De gemeente gaat de cofinanciering bij het College aanvragen.
Verkeer: de weg van Ried naar Berlikum is inmiddels ook een 60 km-weg.
DB is in gesprek met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de gemeente over de verdere aanpak en acties om de snelheid in Ried e.o. te beperken.
DB heeft contact met DB Peins en de gemeente over de plannen en uitvoering van het fietspad Ried-Peins.
Oude school: tijdens oud en nieuw is de bewoner van de oude school bedreigd en zijn er vernielingen gepleegd. DB betreurt de acties zeer. De gemeente en Camelot zijn geïnformeerd en ondernemen verdere acties.

6. Contributie
Geen nieuws in verband met de afwezigheid van de penningmeester.

7. Nieuwe bestuursleden
Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meld u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.

8. WVTTK
Website: blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten in Ried en kijk geregeld op de site. Ook bedrijven weten de site te vinden en de eerste sponsorvakjes zijn inmiddels gevuld.
Kerstboominzamelactie: de actie was een groot succes en er zijn 52 bomen opgehaald. De kinderen die de bomen hebben gebracht kregen een leuke attentie.
Gymnastiekvereniging: het bestuur meldt dat de gymnastiekvereniging ook een website krijgt. Meer informatie volgt.

9. Rondvraag en sluiting
De vergadering sluit om 22.15 uur. De volgende vergadering is eind februari.