Dorpsbelangvergadering 26 januari 2011 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Er zijn veel agendapunten en er komen nog enkele zaken bij.

De notulen van de vorige keer: er is contact geweest met TNT over de brievenbus. Deze blijft staan waar hij nu staat. Dorpen met minder dan 500 inwoners krijgen dit formaat brievenbus. De bus wordt 1x daags geleegd. Behalve in het weekend. Dan geldt er een andere norm. Doordat er tijdens de kerst heel veel post in de bus terechtkwam, schijnt de bus al een beetje vervormd  te zijn. De kwaliteit is “anders” dan we gewend waren. Of is het een vorm van bezuinigen. Nog even en TPG post vraagt aan de zender van post om het zelf maar bij de ontvanger te brengen.

TPG heeft een klachtenlijn geopend. Bij  klachten kunt u bellen naar 0900-0990.

Deze week is men begonnen met de aanplant van bomen en struiken in het dorp. De heg langs de toegangsinrit van het schoolparkeerterrein moet nog worden aangeplant. Langs de Dongjumerweg is men bezig met het aanplanten van een heg.

De notulen worden verder goed gekeurd.

Er zijn weer veel ingekomen stukken: er kwam een telefoontje van een verontrustte dorpsbewoner. Deze constateerde veel zwerf-afval langs de weg van Ried naar Dongjum. We zullen in overleg treden met de gemeente om de mogelijkheid van  het plaatsen van een blikvanger te bespreken. Het bestuur van het DB  is benaderd door iemand die een lezing wil geven over de krimp in de kleine dorpen. Er is info gekomen over het klachten contact centrum van de gemeente Franekeradeel.  Hier kunnen inwoners terecht voor een breed scala aan vragen en meldingen. Dit kan gaan over vandalisme, grof vuil, bestrating, zwerfdieren, etc..

Er is een  telefoonnummer  open gesteld: 0517- 380380. Daarna komen de klachten in behandeling.

Het DB heeft de nodige vragen over dit punt en zullen deze voorleggen aan de wethouder. Ook omdat het Dorpenvolgsysteem niet meer wordt gehanteerd.

We kregen verder nog: een bedankje van Doarpswurk, vanwege deelname aan een onderzoek. Uitnodiging voor een nieuwjaarsborrel van de gemeente.

Info over de kerstboom versnipperactie. Diverse raadsstukken.

Info van de politie over de brandbult. En info over de AED.

Verdere agendapunten zijn:

16 februari komt mw Osinga, wethouder, langs voor een werkbezoek. We beraden ons nog over de agenda.

Inmiddels wordt er al druk geblabberd in de vaart. Het baggeren is begonnen. We onderzoeken of de opvaarten ook uitgebaggerd worden.

Het DB heeft deelgenomen aan een onderzoek  door Doarpswurk. We hebben gesproken  over de activiteiten van het dorpsbelang in het verleden en de toekomst.

Ook dit jaar was het weer raak in Ried. Er was weer een illegale stort in het dorp. Oudjaar was er weer veel drukte aan de Swarte Reed. Het was een komen en gaan van tractoren en diepladers. Was de gemeente niet paraat geweest om de bult te nivelleren, dan was de brandbult veel  groter  geweest.  De politie zoekt nu naar getuigen.

En heeft de aanwonenden een brief gestuurd. In de toekomst wil men de Swarte Reed afsluiten voor verkeer. Mocht u iets hebben gezien, er is een kliklijn.

Meld misdaad anoniem: 0800- 7000

Afgesproken: het DB bestuur zal voortaan de kerstboom op  31 december opruimen.  Zodat we calamiteiten kunnen voorkomen.

De jaarvergadering is op 6 april 2011  en begint om 20 uur. Dit is in de Rede.

De commissie Verkeer. Opvallend is; veel vrachtverkeer beland wel eens naast de rijweg tussen Ried en Boer. Regelmatig ligt de weg bezaait met drek. De diepe sporen verraadden een uit de koers geraakte chauffeur.   Deze is naast de weg beland.  We nemen dit punt mee naar het overleg met de wethouder. Wij willen zo spoedig mogelijk lijnen op de weg.

De commissie Zout. De   actiegroep uit Schingen zal meer de publiciteit zoeken. En men stelt grote vraagtekens rondom de MER.

Verder heeft de groep een archief in handen gekregen van eerdere bodemonderzoeken.

De gemeenten Franeker en Harlingen hebben aangegeven dat ze niet willen dat er geboord wordt in hun gemeente. Mogelijk is de macht van het ministerie groter dan de gemeenten.

De commissie verkeer:

Het DB ziet graag belijning op de weg naar Boer.  Wanneer de herinrichting klaar is komt er een evaluatie moment. Inmiddels zijn er al weer enkele trottoirtegels door vrachtwagenverkeer verzakt.

Er is contact geweest met de gemeente over de AED. Het subsidiebeleid rond de aanschaf van een AED is in januari 2011 bepaald. DB kan een defibrillator  aanschaffen, waarvoor een subsidie beschikbaar is. De helft moet zelf gefinancierd worden en ook in de toekomst komt alles voor eigen rekening. Er zijn duidelijke regels opgesteld. Er is inmiddels al contact geweest met de EHBO. Het DB onderzoekt dit verder.

De EHBO vereniging is inmiddels in het bezit van een AED.   Er is inmiddels ook al   een lijst met vrijwilligers. Bij grote evenementen neemt de groep het apparaat mee. Verder is hij voor het dorp te gebruiken en hangt bij Daan en Wytske Groen aan de muur.

De komende weken zullen er weer een groep vrijwilligers actief zijn in het bos voor het jaarlijkse onderhoud. Heeft u zin om te helpen, laat dit even weten.

De contributie voor het dorpsbelang. Commissie Oud Ried en de Kattebel  is bijna opgehaald. We bekijken de mogelijkheden van automatisch betalen.

De rondvraag:

Het oude speelterrein naast de school ziet er niet uit. Opvoeren bij de gemeente. Ook de buitenkant van het oude school gebouw wordt suterich.

De voorzitter dankt een ieder voor zijn en haar inbreng. En sluit de vergadering.

Namens het DB- Ried,

Rinze Bruinsma.