Verslag vergadering Dorpsbelang 27 april 2011,

Bij Marjan Wewerinke, allen aanwezig

Opening, vaststellen notulist deze vergadering

Karin heet iedereen welkom, speciaal Ruben Snuif van de gemeente.

Aangezien we geen secretaris meer hebben, wordt er afgestemd wie er notuleert.

Ruben Snuif: update ontwikkeling ontwikkelingsvisie PvB

De schets van de inbreilokatie komt op tafel. Na moeizaam overleg tussen gemeente en WNWF heeft men een financieel haalbaar plan. Mbt gebiedsontwikkeling (infrastructuur/openbaar gebied) moet er een bedrag opgehoest worden. Hiervan kan WNWF een deel financieren en zal o.a. een gedeelte uit het dorpsvisiefonds 2012 nodig zijn om de financiering sluitend te krijgen.

Aanvraag, bestemmingsplanprocedure duurt minstens een ½ jaar.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

Ingekomen Stukken

Programma Dodenherdenking

Uitnodiging Masterplan Franeker, 28 april.

Uitnodiging en opgavenformulier 10 mei Hart voor je dorp WNWF, 19.30 in Ons Huis te St. Annaparochie: Rommert neemt contact op met Redebestuur i.v.m. deelname.

Brief dienst landelijk gebiedsontwikkeling Franeker/Harlingen

Nieuwsbrief WNWF en onderhoudsplanning

Diverse uitnodigingen en verslagen van Raadsvergaderingen

Mail inzake AED à is reeds naar de EHBO-vereniging doorgestuurd

Notulen vorige vergadering 22 maart

Blikvanger: reactie gemeente is doorgespeeld aan vrager

Invulling weg Dongjum-Ried: meenemen in evaluatie totale verkeersplan + bespreken tijdens werkbezoek B&W

Fietspad Peins: bespreken met B&W

Jaarvergadering: evaluatie + actiepunten

Het verslag is in de Kattebel reeds gepubliceerd met dank aan notulist Rinze Bruinsma.

Actiepunten:

parkeerplaatsen bij Kaatsveld uit plan geschrapt à meenemen in evaluatie september

30 km-herhalingsbord binnen bebouwde kom à meenemen in evaluatie

Weginrichting naar Dongjum, strepen cq alternatieven à meenemen in evaluatie en bespreken met B&W

Infodag voor dorp en raadsleden aangaande ontwikkelingsvisie gebied Dr. Vitus Ringersstr/Pastorielaan à streven deze voor de zomer te organiseren

Subsidie AED aanvragen à contact met EHBO om alles rond te krijgen

Groen: uitleg visie onderhoud bos à belangstellenden kunnen contact opnemen met Albert v.d. Voorn

Speelterrein Pastorielaan opfrissen à besproken wordt hier komend jaar een werkgroep met mensen uit het dorp voor te starten (inventarisatie wensen locatie speelplaatsen in dorp / invulling / etc. en uitvoering ervan)

Parkeergedrag ouders rond school / rijgedrag / kinderen uit het dorp die met de auto naar school worden gebracht à is doorgespeeld naar de MR

Onderhoud volleybalveld à Rommert inventariseert wat de kosten zijn en wie het kan uitvoeren op korte termijn

Gezamenlijk overleg verenigingen / Tussentijdse DB-vergadering à discussie over een goede invulling waar behoefte aan is: voorstel in najaar bijeenkomst te organiseren voor het hele dorp met actieve inbreng verenigingen m.m.v. Doarpswurk. Karin neemt hierover contact op met Nynke Talstra van Doarpswurk.

Groen / heg bij kaatsveld à contact Albert vd Voorn en kaatsvereniging mede i.v.m. wensen/eisen gemeente

Herverdelen functies bestuur / secretarisfunctie vacant

Geen van de bestuurleden wil deze functie op zich nemen. Tevens zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Werkgroepen

Dorpshuis:

N.a.v. de mail van Ronald Dijkstra over de aangevraagde subsidie voor het dorpshuis wordt gediscussieerd.

Divers:

Huurder Zevenhuisterweg, die veel onrust binnen het dorp veroorzaakt: Karin heeft hierover contact met politie, gemeente, directe buurtbewoners en zal de contactpersoon van WNWF benaderen. Tevens zal deze voor een volgende vergadering gevraagd worden aan te schuiven om bij te praten over leefbaarheid in zijn algemeen.

Haven:

er is contact geweest tussen verschillende bestuursleden van DB met verschillende bestuursleden van het havenbestuur aangaande samenwerking en/of subsidiemogelijkheden. Er wordt een afspraak op korte termijn gepland.

Voorbereiden bezoek B&W op 25 mei om 19.30 uur

De te bespreken punten worden doorgemaild, te weten:

Wegen rondom Ried (qua max. snelheid, inrichting, veiligheid, etc.)

Fietspaden rondom Ried

Leefbaarheid (waaronder plaatsing bewoners in huurhuizen)

Uitwerking ontwikkelingsvisie (waaronder woningbouw, dorpshuis, openbaar gebied)

Vaststellen komende vergaderdata

Volgende vergadering: uitnodigen leefbaarheidcoördinator WNWF

Plannen gesprek Hans Ruhl en Johanna Bergman van het Havenbestuur

Rondvraag en w.v.t.t.k.

Sluiting