Vergadering DB Ried eo

27 februari 2013

 

Aanwezig: Rinze Kleefstra, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser, Marjan Wewerinke en Anneke Hiemstra.

 

  1. 1.Opening

Om 20.00 uur opent voorzitter Rinze de vergadering en heet hij iedereen van harte welkom.

  1. 2.Vaststellen agenda

Akkoord.

  1. 3.Ingekomen stukken

Federatie Dorpsbelangen Franekeradeel (FDF): verslag van de vergadering met de gemeente over de gemeentelijke herindeling. Informatie zal verspreid worden via reguliere overlegmomenten, krant, website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Zie planning achter in de notulen.

Stifting Doarpsmûne Reduzum: uitnodiging voor een vergadering op 28 februari over windmolens. De notulen hiervan volgen in de volgende Kattebel.

Werkgroep groen: de knotwilgen aan de Dongjumerweg zijn tijdens maaiwerkzaamheden erg beschadigd. De gemeente levert materiaal om nieuwe knotwilgen aan te planten en de werkgroep gaat aan de slag.

Wente Wonen: oproep voor aanmeldingen van twee ingenieurs die samenwerken en via particulier Collectief Opdrachtgeverschap nieuwbouwwoningen willen realiseren. Voor Ried eo niet van toepassing.

Stal Droppinghiem in Aalzum: meldt dat ze voor dorpsfestiviteiten een paardentram te huur heeft en een optreden met Friese paarden kan geven.  

Gemeente: de samenlevingssubsidie is verhoogd. DB ontvangt de komende vier jaar 1.000 euro.

Drie raadstukken voornamelijk over de gemeentelijke herindeling

  1. 4.Notulen vergadering 16 januari 2013

Geen opmerkingen of aanvullingen.

  1. 5.Werkgroepen en lopende zaken

De Rede: er is inmiddels een uitgebreide werkgroep 'De Rede/gymzaal' geformeerd. Zij is voortdurend druk aan het vergaderen met de architect en de gemeente. DB zal op de jaarvergadering uitgebreid aandacht besteden aan de plannen.

Haven: het college heeft een subsidie van 110.521,00 euro toegekend aan het project Recreatief Ried. De planning en uitvoering neemt het bestuur van de recreatiehaven verder op zich.

Verkeer fietspad: de werkgroep 'Fietspad Ried-Peins' heeft 18 februari vergaderd.

Enkele besproken punten: de weg wordt een 60 km-weg en de huidige kantstrepen laat de gemeente wegslijten, de kabels en leidingen zijn geïnventariseerd en liggen grotendeels in de westelijke berm, de oostelijke berm is in het algemeen breder dan de westelijke berm, het fietspad moet een breedte krijgen van 2,75 meter, de tussenberm wordt 1 meter en op het laatste stuk bij Ried 0,5 meter (dit wordt na een halfjaar geëvalueerd; als de tussenberm stuk wordt gereden, worden er biggenruggen of een hek geplaatst), het fietspad wordt verlaagd zodat extra ruimte wordt gecreëerd en de aansluiting bij Ried komt tussen twee drempels in te liggen (ongeveer 15 meter buiten Ried wordt nog een drempel geplaatst en de versmalling van de bestaande drempel wordt verwijderd).

De aanwonenden krijgen een brief en kunnen hun inritten zonodig aanpassen. De school wordt in maart geïnformeerd.

De tekeningen kunnen opgevraagd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en deze zullen ook ter inzage op de jaarvergadering liggen. De besluitvorming over de aanleg van het fietspad aan de oostzijde is in goed overleg tussen gemeente en de werkgroepen uit Ried en Peins tot stand gekomen

Verkeer snelheid: de gemeente geeft aan geen verdere acties te ondernemen, omdat alle snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd zijn. Voor de gemeente is Ried een 30 km-zone, maar de politie vindt Ried een 50 km-zone omdat het een doorgaande weg heeft. De gemeente en politie zitten zodoende in een patstelling en willen allebei geen actie ondernemen. DB neemt opnieuw contact op met Veilig Verkeer Nederland (VVN).

 

Ontwikkelingsvisie: de planning voor de bestemmingsplanprocedure 'Herstructurering Dr. Vitus Ringersstraat te Ried' is bekend. Op 21 maart 2013 zal het voorontwerp bestemmingsplan Ried worden voorgelegd aan de raadscommissie. Op 12 september 2013 zal het Ontwerp bestemmingsplan Ried worden voorgelegd aan de raadscommissie. Twee weken na voorlegging van het ontwerp aan de raadscommissie gaat de terinzagetermijn van zes weken in. Gedurende deze periode kunnen alle belanghebbenden hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken. Gestreefd wordt naar vaststelling van het bestemmingsplan Ried begin 2014.

 

  1. 6.Contributie

Een aantal leden is inmiddels uitgeschreven voor de Kattebel en als lid. DB zal voor komende zomer bij alle leden weer een brief brengen met daarin de gegevens om de contributie over te maken.

  1. 7.Jaarvergadering

De agenda is weer goed gevuld en de Rede/gymzaal is een van de belangrijkste punten.

Zie agenda jaarvergadering elders in deze Kattebel.

  1. 8.Nieuwe bestuursleden

Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meld u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.

  1. 9.WVTTK

Aan het begin van de Anemareed liggen de stoeptegels scheef, zodat auto's niet te krap door de bocht rijden. Voor voetgangers is dit gevaarlijk. DB meldt dit bij de gemeente.

 

  1. 10.Rondvraag en sluiting

De vergadering sluit om 23.15 uur. De volgende vergadering is eind maart.