Vergadering DB Ried eo

27 maart 2013

 

Aanwezig: Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser, Marjan Wewerinke en Anneke Hiemstra.

Afwezig mk: Rinze Kleefstra

  1. Opening

Om 20.00 uur opent penningmeester Frank de vergadering en heet hij iedereen van harte welkom.

  1. Vaststellen agenda

Akkoord

  1. Ingekomen stukken (niet besproken in vergadering)

Fietsersbond Fryslán: is begonnen met een inventarisatie van de fietsknelpunten in Fryslán en een locale gids is aan het fietsen in en rond Ried.

 

Fietsersbond Fryslán: DB heeft een enquête over ervaringen met de E-bike en routes in Fryslán ingevuld.

Stifting Doarpsmune Reduzum: notulen van de vergadering van 28 februari. Onderwerpen: wat zijn de voordelen van een dorpswindmolen voor de opwekking van elektriciteit en hoe kan de Provincie in deze richting bewogen worden. De notulen kunt u lezen op www.dorpsbelang.ried.nl DB blijft de ontwikkelingen volgen en ook dorpsgenoten tonen interesse.

Doarpswurk: nieuwsbrief maart. Enkele onderwerpen zijn: dorpsvisie 2020, lagere energierekening door verlaging capaciteit, netwerk duurzame dorpen, dorpsvernieuwingsprijs 2013 gestart, Schatten van Fryslán, duurzame dorpshuizen, ieder dorp een eigen windmolen en wet en regelgeving voor dorpshuizen.

Actie comite behoud Nij Bethanië: het personeel, bewoners en belanghebbenden zijn met diverse acties bezig om de gemeente, de woningstichting WNWF en Noorderbreedte te wijzen op de gevolgen van een sluiting van Nij Bethanië. De brief kunt u lezen op www.dorpsbelang.ried.nl

Fietsersbond Fryslan: nieuwsbrief, zie
www.fietsersbond.nl.

Gemeente: twee raadstukken.

Aqua Zoo: zie informatie elders in de Kattebel.

Stichting Friese 11-steden wandeltochten: zie informatie elders in de Kattebel.

  1. Notulen DB vergadering 27 februari 2013

Rectificatie: de stoeptegels bij de Anemareed liggen niet scheef, maar zijn driehoekig en steken bewust boven de stoep uit zodat het verkeer geen krappe bocht maakt. Gemeente wordt niet ingelicht.

 

  1. Werkgroepen en lopende zaken

De Rede/gymzaal:

De plannen en stand van zaken zijn uitgebreid besproken in de jaarvergadering. De werkgroep heeft het dorpshuis Schingen-Slappeterp bezocht en gesproken over de aanpak en plannen van deze verbouwing.

 

Fietspad Ried-Peins: de plannen zijn definitief goed gekeurd. Het fietspad komt aan de oostzijde. De bomen aan de oostzijde zijn inmiddels gekapt. Als compensatie worden er 25 nieuwe bomen geplant in overleg met de werkgroep Groen.

Fietspad Ried-Berlikum: DB en andere belangengroepen hebben eind maart vergadert. Het fietspad komt aan de zuidkant en wordt 2.50 meter breed met een tussenberm van 1.00 meter. Omdat de leidingen onder het fietspad niet diep liggen moet er op de weg gewerkt worden en zal de weg (gedeeltelijk) afgesloten worden. Het streven is om het fietspad voor de winter 2013-2014 klaar te hebben. Het plan van aanpak wordt verder op papier gezet en de volgende vergadering is half april.

Verkeer snelheid: DB heeft materiaal voor acties aangevraagd.

 

Ontwikkelingsvisie: de bejaardenhuizen op de hoek Pastorielaan en dr Vitusringerstaat zijn inmiddels gesloopt en binnenkort zal begonnen worden met de aanleg van de infrastrucuur.

 

Lytse Bieb:DB is op de hoogte van de ontwikkelingen. Namens de werkgroep heeft Karin Scheffer de coördinatie en zij houdt DB op de hoogte. Ook de Federatie Dorpsbelangen Franekeradeel is ingelicht.

 

  1. Jaarvergadering

De notulen volgen in een volgende Kattebel.

 

  1. Nieuwe bestuursleden

Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meld u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.

  1. WVTTK

In april hebben de bestuursleden van DB een afscheidsetentje gehouden voor oud-bestuursleden Karin Scheffer en Greta Broeders. Het was een zeer gezellige en lekkere avond.

 

  1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.00 uur. De volgende vergadering is 10 april.