Vergadering DB Ried eo

16 september 2013

Aanwezig: Rinze Kleefstra, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Marjan Wewerinke en Anneke Hiemstra.

Afwezig mk: Rommert Visser.

  1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitter Rinze de vergadering en heet hij iedereen van harte welkom.

  1. Vaststellen agenda

De punten Interactieve vergadering 2013 en bezoek BenW worden toegevoegd.

  1. Ingekomen stukken

FDF:uitnodiging voor een buitengewone ledenvergadering over het inrichtingsplan gebiedsproject Franekeradeel-Harlingen.

Fietsersbond Fryslân:nieuwsbrief augustus en september. Zie www.fietsersbond.nl.

Doarpswurk:de Provincie Fryslân en Fryslân Ring doen onderzoek naar breedband in Friesland. Er volgt een investeringsplan voor een hoogwaardige breedband infrastructuur in Friesland.

FDF: verslag van de ledenvergadering van 22 mei 2013. Het rapport van het Inrichtingsplan staat op de website van de gemeente.

WNWF: nieuwsbrief met jaarverslag 2012. Zie www.wonennwf.nl.

Gemeente: uitnodiging voor een werkbezoek aan DB Ried eo op 26 september door college van BenW. 

Kern met Pit:ideeën voor het verbeteren van de leefomgeving kunnen weer ingeleverd worden van 1 september t/m 30 oktober. De winnende ideeën krijgen een geldelijke bijdrage. DB heeft de folders verspreid onder verenigingen en de school.

 

Partoer, Fries bureau voor sociaal economische vraagstukken: enquête leefbaarheid heeft DB ingevuld.

 

Waddenwandelen: uitnodiging voor de officiële opening netwerk waddenwandelen.

 

Landschapsbeheer: projecten over boomgaarden in de buurt. Informatie doorgestuurd naar de werkgroep Groen.

  1. Notulen DB vergadering 14 mei 2013

Dorpsbelang Dongjum heeft weinig reacties gehad van de inwoners van Boer of zij onder Ried eo of Dongjum willen vallen. Boer blijft bij Dongjum horen.

Ried krijgt een extra hondenpoepbak van de gemeente op het Suderom. DB heeft een paaltje geplaatst om de locatie voor de gemeente te markeren.

DB heeft de notulen van de jaarvergadering naar de griffier van de gemeente gemaild. Zij zal de notulen doorsturen naar de politieke partijen.

Tijd om in actie te komen voor de gymnastiekvereniging!

  1. Werkgroepen en lopende zaken

De Rede/gymzaal: de werkgroep heeft regelmatig overleg met Tseard Broos over de verdere aanpak. Tseard is bezig met twee haalbaarheidsstudies in opdracht van de gemeente. De ene studie voor een verbouwing van de Rede zonder gymzaal en een studie voor de verbouwing van de Rede met gymzaal. De studies worden betaald uit het dorpsvisiefonds.

De werkgroep heeft een piepschuimen maquette van de nieuwe Rede met gymzaal en heeft deze aan een aantal dorpsbewoners laten zien en om reacties gevraagd. De volgende stap is Hûs en Hiem betrekken bij de plannen, omdat zij de bouw en vooraanzichten moeten goedkeuren. Deze presentatie is in oktober.  

Haven: de inspraakperiode is voorbij en er zijn geen bezwaren over de plannen/vergunningen binnen gekomen bij de gemeente. Het afgeven van de werk- en leveringsopdrachten is klaar. De werkzaamheden zijn in augustus gestart en de planning is om voor de winter klaar te zijn.

Lytse Bieb:Karin heeft als coördinator van de Lytse Bieb in Ried nog een brief gestuurd naar de bibliotheek manager. Hierin benadrukt ze dat ze het betreurt dat de Lytse Bieb zo snel opgeheven wordt. Het is een verlies van een belangrijke voorziening voor het dorp. Informatie heeft in de Kattebel en de kranten gestaan.

Onwikkelingsvisie: DB heeft de zienswijze wijziging bestemmingsplan Ried opgestuurd naar de gemeente. DB wacht de reactie van de gemeente af.  

Werkgroep Groen:de werkgroep heeft dhr vd Ploeg uit Berlikum opdracht gegeven een hekwerk te maken voor rond de koningslinde. Riedex sponsort de kosten en DB betaalt het resterende bedrag.  

Verkeer: DB is aan het 30 kilometer stickers plakken geweest door het hele dorp. Dit heeft het gewenste effect, want DB heeft het idee dat er vaker 30 kilometer, dus langzamer wordt gereden. De dorpsbewoners reageren ook positief. De doeken worden voor de winter verwijderen en stickers die loslaten ook. Het aanspreken van hardrijders heeft ook effect. DB denkt na over verdere acties. Op www.dorpsbelang.ried.nl komt een interactief formulier waarop iedereen zijn klacht, opmerking, ideeën, et cetera plaatsen kan. De cijfers en reacties kan DB weer aan de gemeente laten zien.

 

Werkbezoek van BenW op 26/9: DB was met vier bestuursleden aanwezig om de stand van zaken met vijf vertegenwoordigers van de gemeente, inclusief burgemeester te bespreken. Punten die besproken zijn zijn: dorpshuis en gymzaal, voortgang woningbouw, verkeersveiligheid en integrale visie dorpskern. Verslag volgt.

Interactieve vergadering: datum volgt zo spoedig mogelijk.

 

  1. Nieuwe bestuursleden

Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meld u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.

  1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.10. De volgende vergadering is 29 oktober.