Vergadering DB Ried eo

29 oktober 2013

Aanwezig: Rinze Kleefstra (21.30 uur), Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser, Marjan Wewerinke en Anneke Hiemstra.

  1. Opening

Om 20.00 uur opent penningmeester Frank de vergadering en heet hij iedereen van harte welkom.

  1. Vaststellen agenda

Het punt opening fietspad Ried-Peins wordt toegevoegd aan punt 5; lopende zaken.

  1. Ingekomen stukken

Gemeente: notulen van het werkbezoek van BenW aan DB Ried eo op 26 september.
DB wil de kosten voor de verbouwing van de Rede/gymzaal drukken door zelfwerkzaamheid. BenW licht toe dat de gemeentelijke herindeling de plannen niet in de weg zal staan. Wel wordt geadviseerd de plannen voor medio 2016 in uitvoering te krijgen. De navigatiesystemen sturen vrachtverkeer door Ried en dit zorgt voor gevaarlijke situaties. DB en de gemeente gaan uitzoeken of dit anders geregeld kan worden. BenW licht toe dat er in Friesland geen gevaar voor aardbevingen is.

Doarpswurk: nieuwsbrief oktober. Nieuwe website www.kennisbankvrijwilligerswerk.nl.

Provincie Fryslán: gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Er kan beroep worden aangetekend tegen de plannen. De FDF houdt DB op de hoogte.  

Terpen theater programma Schingen-Slappeterp: zie www.schingen-slappeterp.nl 

Werkplaats 16: periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

WNWF: vooraankondiging stakeholders vergadering op 26 november.

Gemeente: ontvangstbevestiging van de zienswijze voor de ontwikkelingsvisie.

Gemeente: een aantal raadsstukken. De projectgroep Lytse vaarwegen is bezig oude vaarwegen tussen Bolsward, Sneek en Franeker in ere te herstellen. Informatie is doorgestuurd naar Stichting Haven.

Werkgroep fietspad Ried-Peins: 30 november is de feestelijke opening van het fietspad Ried-Peins.

  1. Notulen vergadering september

DB zoekt uit hoe het met de inventarisatie industrieel erfgoed door de Provincie Fryslân staat (januari 2013).

De extra hondenpoepbak is door de gemeente geplaatst op het Suderom.

De werkgroep kluunsteiger heeft de situatie onder de brug bekeken en komen tot de conclusie dat er geen steiger nodig is. Onder de brug ligt een betonnen richel en in de winter kan daar een loopmat op worden gelegd. Als walbeschuwing zijn er paaltjes geplaatst langs de vaart. Als het riet geplet wordt kan hier overheen worden gelopen. Omwonenden willen 's winters graag meehelpen om het wak in de vaart dicht te krijgen.  

  1. Werkgroepen en lopende zaken

De Rede/gymzaal: de gemeente heeft laten weten dat de stedenbouwkundige niet akkoord is met onze plannen voor de Rede met gymzaal. De plannen zouden niet passen in de Integrale visie dorpskern Ried. Dit heeft te maken met de zichtlijnen en paden. De gemeente en DB zitten in een patstelling. Architectenbureau pvanb is opnieuw ingeschakeld voor een quickscan en advies.  

De subsidieaanvraag uit het dorpsvisiefonds voor de verbouwing van de Rede wordt eerst in de wacht gezet.

Haven: de werkzaamheden vorderen.

Verkeer: er zijn twee reacties binnen gekomen op de website over hardrijders in Ried. Bedankt hiervoor. Meer reacties zijn welkom. De doeken van VVN zijn opgeruimd voor de winter.

De werkgroep Groen zal eind 2013 weer knotwilgen plaatsen aan het fietspad Ried-Peins.

Het fietspad Ried-Berlikum vordert en het betonpad ligt er al. Helaas zijn er door de storm enkele bomen gesneuveld. De feestelijke opening zal pas in 2014 zijn.  

Lytse Bieb: de werkgroep Lytse Bieb wordt opgeheven. DB bedankt Karin Scheffer voor haar werk en inzet en ook alle vrijwilligers. De Bieb op School en de Bieb aan Huis worden door bibliotheek Noord-West Friesland geregeld. Zijn er problemen, vragen, et cetera dan hoort DB dit graag.  

  1. Interactieve vergadering

De plannen voor de vergadering zijn nog niet rond. DB besluit de vergadering te verplaatsen naar begin 2014.

  1. Nieuwe bestuursleden

Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meld u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.

  1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.45. De volgende vergadering is 25 november.