Vergadering DB Ried eo

25 november 2013

Aanwezig: Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser, Marjan Wewerinke en Anneke Hiemstra.

  1. Opening

Om 20.00 uur opent penningmeester Frank de vergadering en heet hij iedereen van harte welkom.

  1. Vaststellen agenda: Akkoord
  1. Ingekomen stukken

WNWF: uitnodiging voor een vergadering op 26/11.

KNHM: nieuwsbrief. Onderwerpen zijn Kern met Pit, onze leefomgeving is aan een flinke update toe, energieakkoord voor duurzame groei en studentenwedstrijd de Challenge.

Werkgroep Groen: er zijn nieuwe knotwilgen geplant in Ried aan het fietspad Ried-Peins.

Gemeente: enkele raadstukken

Landschapsbeheer: nieuwsbrief.

Stifting Doarpsmune Reduzum: de Provincie heeft het plan voor een aantal grote clusters windmolens ingetrokken omdat er geen draagvlak voor was onder de bevolking. De Provincie wil nu terugvallen op een plan met meer draagvlak en mogelijkheden voor de plaatselijke bevolking om te participeren. Gesprekken volgen en het ontwerp structuurvisie Fryslân Windstreek 2012 wordt verder vorm gegeven.

       4.   Notulen DB vergadering oktober: Akkoord.

       5.   Werkgroepen en lopende zaken
De Rede/gymzaal: in december gaan de werkgroep en DB vergaderen met de gemeente, stedenbouwkundige, pvanb en Tseard Broos.

Verkeer: de feestelijke opening van het fietspad Ried-Peins is 30 november.
Het valt DB en dorpsbewoners op dat er sinds de voltooiing van het fietdpad Ried-Berlikum weer erg hard wordt gereden tussen Ried en Berlikum. Ook de Nieuweweg lijkt wel weer een raceweg. De stickers lijken helaas uitgewerkt. Voor komend jaar staan er weer acties gepland met en door dorpsbewoners. DB roept iedereen op om via het contactformulier op de website of via e-mail de klachten op te sturen.

       8.   Sluiting en volgende vergadering
De vergadering sluit om 22.45 uur. De volgende vergadering is in januari.

********     Dorpsbelang Ried eo wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar     ********