Vergadering DB Ried eo

28 januari 2014

Aanwezig: Rinze Kleefstra, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser, Marjan Wewerinke en Anneke Hiemstra.

Gast: dhr. W. Seepma (leefbaarheidscoördinator WNWF).

  1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitter Rinze de vergadering en heet hij iedereen van harte welkom. Bijzonder welkom voor dhr. Seepma.

  1. WNWF

Jaarlijks overleg met DB over de lopende zaken. De besproken punten zijn:

1. Ontwikkelingsvisie: er zijn door dorpsbewoners geen bezwaren ingediend tegen de wijziging van het bestemmingsplan en de nieuwbouwplannen. DB wordt op de hoogte gehouden van de verdere aanpak en planning.

2. Dorpshuis: WNWF heeft toegezegd 10% van het subsidiebedrag van de gemeente bij te dragen. Dit is onder voorbehoud van de nieuwe eisenlijst voor subsidieverstrekking van de minister. Plattelandsprojecten bestaat niet meer. Nieuw opgericht is streekagenda Noord-West Friesland

3. Dorpsvisie: visie van Ried eo is van 2009 en voor de gemeente tien jaar geldig.

4. Huurwoningen: een aantal woningen wordt te koop aangeboden. De huurders kunnen kopen, maar zijn dat niet verplicht. Dit heeft geen consequenties. Komt een huis leeg te staan, dan wordt dit verbouwd (onder ander nieuwe open keuken, CV, nieuwe badkamer en twee slaapkamers). De huur wordt verhoogd, maar meer woonkwaliteit en zuiniger energieverbruik.

5. Dorpsschouw: in 2015.

6. Losse Fearren: WNWF is bezig met promotie en heeft een quickscan gemaakt. Alle informatie is te vinden op www.lossefearren.nl. Of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel Terp 10 communicatie op 0518 48 14 94.

  1. Vaststellen agenda

Akkoord.

  1. Ingekomen stukken

CDA-fractie: verkiezingsprogramma 2014-2018.

Doarpswurk: nieuwsbrief december. Onderwerpen zijn informatie in de Vraagbaak, de nieuwe Drank- en Horecawet, Prins Bernard Cultuurfonds stopt met subsidie voor (ver)bouw dorpshuizen, Plattelandsparlement, Cursussen, kennismaking nieuwe interim-directeur, participatiesamenleving, Nldoet 2014, Vredeman de Vries prijs en Netwerk Duurzame Dorpen.

Rederijkerskamer Onno Zwier: de toneelgroep van Tzummarum heeft een nieuw toneelstuk: 'Susters in saken'.

Stifting Doarpsmûne Reduzum: dorpen die belangstelling hebben, kunnen los met de eerste voorbereidingen voor een dorpswindmolen. De werkgroep namens Ried eo gaat 27/2 naar de vergadering.

WNWF: verslag stakeholdersvergadering (presentaties, uitkomsten van stellingen en reacties).

Schatten van Friesland: nieuwsbrief.

Gemeente: reactie navigatiesystemen (zie punt 5), raadsstukken, afwijzing zienswijze (zie punt 6) en intrekken van subsidieaanvraag (zie punt 6).

FDF: rouwadvertentie namens de FDF van Willem Spoelhof.

FDF: uitnodiging jaarvergadering op dinsdag 18 februari om 20.00 uur in Hitzum.

Streekagenda Noord-West Friesland: uitnodiging vergadering op dinsdag 4 februari in Mantgum.

Nostalgia: accordeonduo in te huren voor een gezellige middag/avond.

  1. Notulen vergadering november 2013

De gemeente kan helaas geen invloed uitoefenen op de routes van de navigatiesystemen. Wel zullen ze het hardrijden en de routes bespreken tijdens werkbezoeken met bedrijven in Franekeradeel.

De kerk is in tegenstelling tot andere jaren niet verlicht geweest tijden de kerstdagen, want de lampen waren onvindbaar. DB regelt nieuwe energiezuinige lampen. In de kerstboom ging de verlichting later aan dan andere jaren. Dit had te maken met een haperend lichtsnoer. De kerstboom van de kerstmarkt heeft na de markt een tijd bij de kerk gelegen, omdat die boom niet herplaatst kon worden.

  1. Lopende zaken en werkgroepen

Ontwikkelingsvisie: de zienswijze op het nieuwe bestemmingsplan van Ried is afgewezen. De gemeente vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn om een korte procedure te volgen als er wel bouwplannen komen voor de laatste twee kavels. DB gaat geen bezwaar maken bij de Raad en houdt de plannen in de gaten.

Verkeer: de werkgroep fietspaden is bezig met het organiseren van de opening van het fietspad Ried-Berlikum en vergadert eind januari. Informatie en acties volgen.

DB was aanwezig bij de opening van het fietspad Ried-Peins.

De hardrijders blijven een probleem in Ried eo. Dorpsbewoners willen zelf al een drempel bekostigen en aanleggen, maar hier kan de gemeente niet aan beginnen. DB heeft een groep dorpsbewoners benaderd voor actie en binnenkort wordt vergaderd. Er wordt veel mondeling geklaagd, maar er is schriftelijk bewijs nodig om de gemeente en Veilig Verkeer Nederland in actie te krijgen. Daarom nogmaals een oproep voor iedereen om op www.dorpsbelangried.nl het formulier in te vullen onder doarpsbelang info: reageer op te hard rijden.

Oude school: de kabel van de krachtstroom van de oude school wordt omgelegd, zodat de stroom altijd beschikbaar is voor de Rede.

De Rede/gymzaal: in 2012 hebben we subsidie aangevraagd (dorpsvisiefonds) voor de verbouwing van de Rede. De plannen zijn nu gewijzigd en de aanvraag geldt niet meer. De gemeente trekt in overleg met ons de aanvraag in.

  1. Jaarvergadering

DB heeft besloten om geen interactieve vergadering te houden. DB richt zich op de jaarvergadering met de als belangrijkste onderwerp de Rede/gymzaal. Uitnodiging en agenda volgen in maart/begin april.

  1. Nieuwe bestuursleden

Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meld u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.

  1. WVTTK

Tijdens de kerstboominzamelactie zijn 28 kerstbomen verzameld. Alle kinderen worden bedankt voor hun inzet.

  1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.15 uur. De volgende vergadering is 11 maart.