Jaarvergadering DB Ried eo

16 april 2014

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitter Rinze de jaarvergadering en heet hij iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor de raads- en bestuursleden van de gemeente Franekeradeel en mv del Grosso van de Leeuwarder Courant.

Voor DB is het een druk, maar geslaagd jaar geweest. 2013-2014 is het jaar van de realisaties geworden met als grootste succes de aanleg van de fietspaden Ried-Berlikum en Ried-Peins. De voorbereidingen voor de bouw van de vier woningen op de dr.Vitusringerstraat is gestart. De Haven is vernieuwd en voorzien van alle gemakken. Gelukkig is DB ook met de verbouwing van het dorpshuis met gymzaal een grote stap verder dankzij alle inspanningen van de werkgroep. Als tegenslag heeft Ried dit jaar afscheid moeten nemen van de Lytse Bieb. Alle vrijwilligers worden weer bedankt voor hun tijd en inzet.

 1. Vaststellen agenda

Akkoord

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Aanwezig: 6 bestuursleden DB Ried eo, 20 leden, dhr Hof (raadslid Gemeentebelang), dhr vd Vaart (bestuurslid Gemeentebelang), dhr Nauta (raadslid FNP) en mv del Grosso (Leeuwarder Courant).

Afwezig mk: 10 leden van DB en mv Bloem (raadslid ChristenUnie).

Er zijn verder geen ingekomen stukken of mededelingen

 1. Notulen jaarvergadering 2013

Er zijn twee opmerkingen over punt 5.5 recreatie Haven. De opmerkingen zijn verwerkt in de notulen en te lezen op www.dorpsbelangried.nl. De secretaresse van DB wordt bedankt voor het notuleren.

 1. Jaaroverzicht 2013-2014

1. Verkeer en fietspaden:

Fietspaden: de opening van het fietspad Ried-Peins was 30 November 2013. Er wordt veel gebruik gemaakt van het fietspad en DB hoort veel positieve geluiden.

Het fietspad Ried-Berlikum is in gebruik en ook dit fietspad voorziet in een grote behoefte. Bewoners van Ried en de omliggende dorpen hebben er veel plezier van. De officiële opening is 26 april 2014 door mv Poepjes (gedeputeerde Provinciale Staten). De muziekkorpsen van Ried en Berlikum zorgen voor muziek en een hapje en drankje staat klaar. Tijdens de opening wordt een deel van de bermen ingezaaid met gemengd wild bloemzaad. Het egaliseren en geheel inzaaien van de bermen wordt op korte termijn geregeld door de aannemer. De bankjes en prullenbakken zijn al geplaatst. Modder op het fietspad door tractors en vrachtwagens blijft een probleem.

Veilig verkeer: hardrijders binnen en buiten de bebouwde kom van Ried blijven voor gevaarlijke situaties zorgen. De 30 km stickeractie en spandoeken van de werkgroep waren succesvol. Ook is er een containeractie gehouden. Alle containers stonden maandagochtend op de weg op de Hoofdstraat, Berlikumerweg en Dongjumerweg. Om geen levensgevaarlijke situaties te veroorzaken kan dit niet toegepast worden bij de school (Peinserweg) of op smalle wegen (Nieuweweg). Er wordt rekening mee gehouden dat de boeren genoeg ruimte houden op de weg. De werkgroep zal nieuwe acties plannen en via de Kattebel zal iedereen op de hoogte worden gehouden. Ook acties buiten de bebouwde kom zijn mogelijk. DB vraagt initiatief van alle dorpsbewoners door mee te denken en te helpen. En door het klachtenformulier op www.dorpsbelangried.nl in te vullen. Meer klachten = Meer actie.

2. Ontwikkelingsvisie en woningbouw:

Het nieuwe bestemmingsplan voor Ried met de herstructurering van de dr. Vitusringerstraat is zonder zienswijzen tegen goedgekeurd door de gemeente. De woningstichting (WNWF) heeft overleg gehad over de verdere aanpak en is gestart met de aanbestedingsprocedure. De gemeente is bezig met het bouwrijp maken van de kavels en probeert de bomen zoveel mogelijk behouden. Er komt nog een extra damwand ter ontsluiting van de nieuwbouwwoningen. De verwachting is dat er begin juni gestart kan worden met de bouw. DB vraagt de tekeningen op en zet deze op www.dorpsbelangried.nl.

 

3. Dorpswindmolen:

Het exploiteren van duurzame energie is een onderwerp van deze tijd. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar vooral windmolens zijn veel in het nieuws. DB is benadert door de Stifting Doarpsmune Reduzum en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) die een collectief project leiden. DB heeft een werkgroep opgericht en vergadert over de stappen om een molen te realiseren. De werkgroep is ook in de omgeving aan het informeren naar parken en organisaties die zich hier mee bezig houden. De gemeente bepaalt de vergunning en is hierin terughoudend. De gemeente wil dat de solitaire molens verwijdert worden en dat molens geclusterd worden in parken. Subsidie van de Stichting Duurzame Energie (SDE) geldt voor nieuwe molens.

In het streven van DB om Ried eo duurzamer te maken past dit project goed. Duurzaamheid speelt ook een rol bij de verbouwplannen voor de Rede met gymzaal. De opbrengst van een molen moet worden besteed aan duurzaamheid in Ried eo. Om een molen te realiseren moet er wel voldoende draagvlak zijn in een dorp. Door concurrentie met energiemaatschappijen kan de stroom goedkoper worden.

Arjen Bouma en Joute Bouma melden zich aan voor de werkgroep. Informatie volgt in de Kattebel.

4. Werkgroep groen:

Er is door de werkgroep dit jaar weer veel energie gestoken in het onderhouden en aanplanten van groen waar heel Ried eo van profiteert. Alle schade van de voorjaarsstorm is vrijwel opgeruimd en hersteld. Er staan nog enkele bomen scheef. Inwoners mogen dit zelf herstellen en anders is het wachten op de planning van de gemeente. Over het herstel van het lindelaantje bij het bos volgen nog gesprekken met de gemeente. De werkgroep is dit jaar niet actief geweest in het bos. Op de Dongjumerweg wordt de haag aangevuld en blijft de haag voor de veiligheid tegen de weg aan staan. Aan het fietspad van Ried-Peins zijn 22 knotwilgen geplant. Het kaatsveld wordt gedraineerd en dan worden aan de Berlikumerweg 8 kleine bomen geplant. Het hekje voor de koningslinde wordt op Koningsdag geplaatst. Riedex wordt bedankt voor de sponsoring.

5. Recreatie Haven:

De vernieuwing van de Haven is op enkele details na klaar en ziet er geweldig uit. Er zijn veel positieve reacties van inwoners en toeristen. De stroom en het gas zijn aangesloten en elektrisch varen is mogelijk. De haven is er klaar voor er weer een mooi seizoen van te maken.

De haven is particulier terrein en alleen toegankelijk voor voetgangers. Er zijn borden geplaatst om fietsers door het bos om te leiden. Dit voor de rust en veiligheid van gasten. Hondenpoep blijft een ergernis en de stichting spreekt inwoners hier op aan. Er worden eerst geen hekken geplaatst. Helaas was er een pilaar vernield, maar dit is inmiddels hersteld. Vernielingen graag doorgeven aan de stichting. De slagboom in het bos is gerepareerd en wordt herplaatst. Dit is terrein van de gemeente. Op het haventerrein is een kleine parkeerplaats voor bezoekers.  

6. Interactieve vergadering:

DB wil de interactieve vergadering van 2012 een vervolg geven en heeft dit gepland voor 8 oktober 2014. Alle besturen worden uitgenodigd en ook alle belangstellenden zijn welkom. Hoofdonderwerp zal de verbouwing van de Rede met gymzaal zijn.

Pauze rond 21.15

7. Dorpshuis de Rede en gymzaal:  

De werkgroep is een grote stap verder met de verbouwplannen van de Rede met gymzaal. De gemeente merkte op dat de plannen niet pasten in de Integrale visie dorpskern Ried vanwege de zichtlijnen. Na overleg met de gemeente en stedenbouwkundige zijn de plannen toch goedgekeurd. De exploitatie en financiële kosten zijn op papier gezet en worden binnenkort gepresenteerd aan de gemeente. De totale kosten zijn vastgesteld op 975.000 euro. Mogelijk kan er via de Provincie nog meer subsidie geregeld worden. De werkgroep is aan het lobbyen geweest bij de politieke partijen en krijgen positieve reacties. Als de bouw van start gaat zal er een nieuwe werkgroep gevormd worden.

De aanwezige politieke leden zijn positief over de plannen en zien uit naar de volgende presentatie. Ze geven aan dat de werkgroep de zaken goed voor elkaar heeft. Hopelijk kan er op korte termijn begonnen worden met de verbouwing en realisatie van een multifunctioneel centrum in Ried. Voor de gemeente is het levendig en leefbaar houden van de dorpen belangrijk. De financiering blijft een punt. De kosten zijn hoog voor een dorp van 450 inwoners.

 1. Financiën

De kascommissie, bestaande uit Doeke bij de Leij en Rinze Bruinsma, keuren het jaarverslag goed en worden bedankt voor hun controle. Doeke bij de Leij is aftredend en Karin Scheffer neemt zijn plaats in.

De penningmeester neemt het financieel jaaroverzicht door. Het saldo is ongeveer gelijk gebleven. Er is een groot bedrag bij- en afgeschreven en dit was de subsidie van de gemeente voor de Haven. De contributie blijft op 10 euro per gezin voor 2014. Alle leden zullen weer gevraagd worden om de contributie via een bankoverschrijving over te maken.

De sponsorvakjes op de website leveren dit jaar 150 euro voor de gymnastiekvereniging op. Anneke Hiemstra neemt als voorzitster van de gymnastiekvereniging de cheque in ontvangst. Nieuwe bedrijven zijn welkom om ook op de website te adverteren voor 25 euro per jaar.

 1. Bestuursverkiezing

De voorzitter Rinze Kleefstra is aftredend en niet herkiesbaar. Na zeven jaren heeft Rinze besloten om er mee op te houden. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid in alle jaren. Rinze krijgt een fles wijn en er volgt applaus.

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Het bestuur dunt uit en dit vind DB erg jammer. Er zijn veel lopende zaken waar DB mee bezig is en veel handen maken licht werk. DB zal keuzes moeten maken en hierdoor kunnen zaken blijven liggen of een lage urgentie krijgen. Gelukkig kan DB rekenen op animo voor de werkgroepen en vinden de lopende zaken doorgang.

Hierbij weer een dringende oproep voor algemene bestuursleden of vrijwilligers.

 1. Rondvraag

Voorzitter Rinze gaat alle aanwezigen bij langs.

 • De Rabobank heeft uitnodigingen onder klanten in de gemeente verspreid om te stemmen op een vereniging voor geld uit het Dorpenfonds. Voor Ried is er geen enkele vereniging die zich aangemeld heeft. DB zal zich aanmelden.
 • De klimtoren in het bos wordt te gevaarlijk en de werkgroep Groen zal de toren opruimen.
 • Dhr Nauta (raadslid FNP) complimenteert DB met de jaarvergadering.
 • Als er komende winter ijs komt dan wordt er onder de brug een kluunplak gerealiseerd.
 • Iedereen die informatie heeft voor de Kattebel kan dit ook opsturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor plaatsing op de website. Dit is gratis en zo wordt nog een grotere groep belangstellenden bereikt.
 • De Kerk is bezig graven te ruimen op begraafplaatsen in de omgeving. Dit gaat om (oude) graven waar niet meer voor betaald wordt. Voor Ried hebben de scriba en vereniging Oud Ried bekeken welke grafstenen historie van Ried zijn en bewaard moeten worden. Zo een 20% van de grafstenen zijn behouden en zullen een vaste plek krijgen rond de kerk. De overige grafstenen zijn geruimd en afgevoerd met een vrachtwagen. De ruiming is helaas met grof geweld gegaan en veel grafstenen zijn kapot gegooid. DB zal de Kerk vragen of ze er op toe kunnen zien dat dit de volgende keer netter wordt uitgevoerd.
 • De Poeisz sponsormuntenactie van 2014 heeft de kaatsverening 1059 euro opgeleverd. Iedereen wordt bedankt voor het deelnemen.
 • De Kattebel vraagt of iedereen de kopij tijdig in wil leveren.
 • Als er door de jeugd wordt gevoetbald op het kaatsveld en er gaat iets stuk, dit graag melden bij de kaatsvereniging.
 • Doordat het nieuwe fietspad in de berm ligt kunnen er geen auto's meer parkeren. Helaas wordt er nu op privéterrein geparkeerd en dit wordt niet op prijs gesteld. Inwoners kunnen dit zelf doorgeven aan de gemeenten. DB zal ook overleggen met de gemeente.
 • De informatie over Kern met Pit is doorgestuurd aan alle verenigingen.
 • Rinze wordt bedankt voor al zijn inzet als bestuurslid en voorzitter. Het belang van werkgroepen wordt nog een benadrukt en in de toekomst zal hier nog meer mee gewerkt moeten worden.
 • Kan de glasbak ook ergens anders staan? DB zal informeren bij de gemeente.
 1. Sluiting van de avond

De vergadering sluit om 22.30 uur. Iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid. Het eerste drankje is op kosten van DB.