Vergadering DB Ried eo

30 juni 2014

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Vaststellen agenda Akkoord.

 

 1. Ingekomen stukken
 • Gemeente/Spectrum Advies & Design: de straatverlichting wordt grotendeels vervangen door ledverlichting met nieuwe kappen. DB doet mee aan het belevingsonderzoek.
 • WNWF: jaarverslag. Overzicht met 110 jarig jubileum, bedrijfskosten op orde, nieuwbouw, renovatie, energiebesparing van 20% op gasverbruik, leefbaarheid, nieuwe website, wonen en zorg, huren, kopen, kwaliteit dienstverlening, communicatie met woningzoekenden en Social Media. Volledig jaarverslag is te lezen op de website: www.wonennoordwestfriesland.nl
 • WNWF: informatiekrant juni. Beperkte huurverhoging van 2,5% voor de lagere inkomens per 1 juli en meer woningen beschikbaar voor de lagere inkomens bij WNWF.
 • Dienst Landelijk Gebied: de planwijziging van het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen ligt ter inzage op het gemeentehuis in Franeker.
 • Gemeente: de eerste bijeenkomst voor een glasvezelnetwerk voor internet is geweest. Er is behoefte, maar dit is afhankelijk van de kosten. Voorstel is het netwerk gemeentelijk aan te pakken en te coördineren door de gemeente.

 

 1. Notulen vergadering mei      Akkoord
 1. Actiepunten jaarvergadering
 • DB neemt contact op met WNWF en de Skûle over de mogelijkheden voor het speeltuintje aan de Pastorielaan.
 • Het matrixbord heeft een tijdje op de Nieuweweg gehangen. De snelheid van de auto's binnen Ried lijkt af te nemen en auto's rijden rustiger.
 • Er ligt nieuw zand op het volleybalveld in het bos.
 • DB heeft met de uitvoerder gesproken over de ruiming van de graven. Er is zorgvuldig overleg geweest met familieleden. De kerk zal er op toezien dat de ruimingen netter worden uitgevoerd.
 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De Rede/gymzaal: de werkgroep heeft met de wethouders vergadert. In de Franeker Courant van 11 juni stond vermeld dat de wethouders positief zijn over bouwplannen MFC Ried. De wethouders zullen opnieuw overleggen met BenW. BenW zal bij de raad polsen hoe zij tegenover de plannen staan. Dit wordt weer teruggekoppeld aan de werkgroep.
 • Dorpswindmolen: de inspraakavond in Tzummarum was informatief. Verdere besluiten volgen.
 • Ontwikkelingsvisie: op 30 juni was de feestelijke start van de bouw van de vier nieuwbouwwoningen. Er is geen eerste paal geslagen ivm bezwaren van omwonenden tegen het heien. Er volgt nog overleg met de aannemer of er geboord of geheid gaat worden. Voor de kinderen was er een ijscowagen aanwezig. De opkomst uit het dorp was goed en de aanwezigen werden welkom geheten met koffie en gebak. Na enkele toespraken werd er onder het genot van een hapje en drankje nog even nagezeten.
 • Interactieve vergadering: uitnodiging volgt.
 • Contributie: de contributie van 2014 moet geind worden. Binnenkort worden de brieven verspreid.
 • Verkeer: in de rode fietsstrook naast de Dongjumerweg vallen gaten in het asfalt. DB geeft dit door aan de gemeente.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.00 uur. De volgende vergadering is in september.