Vergadering DB Ried eo

2 oktober 2014

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

 1. Opening

Om 20.45 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Vaststellen agenda     Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken
 • WNWF: enquête. DB vult de enquête over de invloed van WNWF op een dorp in.
 • Gemeente: glasvezelnetwerk. De gemeente gaat eerst in overleg met andere gemeenten over de aanpak van een glasvezelnetwerk tbv internet.
 • Fietsersbond: nieuwsbrief.
 • Doarpswurk: nieuwsbrief.
 • Gemeente: dorpsvisiefonds. Van de subsidie van 2011-2014 is nog 20.000 euro over. De gemeente heeft besloten hier 250.000 euro aan toe te voegen tot januari 2015. Aanvragen kunnen weer ingediend worden. DB gaat in overleg met de kaatsvereniging.
 • Gemeente: klankbordgroep Franeker Waddenpoort. Promotie en marketing van Franeker en omgeving via de weg en het water.
 1. Notulen vergadering juni en actiepunten jaarvergadering.          
 • DB heeft contact gehad met WNWF en de gemeente over het speeltuintje op de Pastorielaan. We kijken wat de mogelijkheden voor co-financiering, door bijvoorbeeld Jantje Beton, zijn. Doelgroep voor de speeltuin zijn kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 6 jaar.
 • DB zal opnieuw informeren bij de gemeente naar de gegevens en kosten van een eigen matrixbord.
 • DB en de gymnastiekvereniging gaan in gesprek met de gemeente over de huur van de gymzaal.
 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De Rede/gymzaal: de volgende raadsvergadering is eind oktober. Het wachten is op de goedkeuring van de financiën.  
 • Ontwikkelingsvisie: de bouw van de nieuwbouwwoningen vordert goed. Mogelijk is de oplevering van de huizen al in mei 2015. Als de huurprijs is vastgesteld krijgt DB bericht.
 • Windmolen: de commissie Winsemius en Fryslân foar de Wyn geven advies aan het provinciebestuur over de locaties van de nieuwe windmolenparken. Het provinciebestuur neemt eind dit jaar een besluit of er bijvoorbeeld een park bij Tzummarum komt. Er komen sowieso parken in Friesland. Daar moeten we ons voordeel mee doen, want anders gaan de grote energiebedrijven er mee vandoor.
 • Contributie: alle brieven zijn verspreid.
 • Interactieve vergadering: op 26/11. Zie uitnodiging in de Kattebel.
 1. WVTTK
 • DB heeft de gegevens op de website ge-üpdated.
 • DB stelt een welkomstbrief voor nieuwe inwoners van Ried eo op. Elke nieuwe inwoner krijgt deze brief met een Kattebel. DB denkt er nog over na hoe dit te coördineren.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.30 uur. De volgende vergadering is in november.