Vergadering DB Ried eo

03-02-2015

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

Gast: Albert vd Voorn namens de werkgroep MFC Ried.

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Vaststellen agenda     Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken
 • De Skûle Welzijn: fundag voor jonge mantelzorgers op 6/2.
 • Doarpswurk: nieuwsbrief december.
 • WNWF: voorbereiding op bijeenkomst Hart voor je dorp op 21/5 in Marsum.
 • KWF kankerbestrijding: kick off van de Samenloop voor hoop in Franeker op 5/2.
 • KNHM: werkplaats 18 en nieuwsbrief.
 • Doarpswurk: uitnodiging van de Friese Milieu Federatie voor een excursie naar Shared Grien Space op 13/2.
 • Doarpswurk: uitnodiging van Keunstwurk voor een inspiratiedag over de rol van kunsten in de veranderende samenleving op 3/3.
 • Rijksuniversiteit Groningen: scriptie over het verschil tussen de aanwezigheid van dorpshuizen en MFC's op de leefbaarheid in dorpen.
 • De Skûle Welzijn: mantelzorgcafe 11/2.
 • FDF: uitnodiging jaarvergadering 23/2.
 • Gemeente: dorpsvisiefonds is verhoogd met 400.000 euro naar 664.000 euro voor de periode 2015-2018. Nieuwe aanvragen kunnen weer ingediend worden.  
 1. Notulen vergadering december        Akkoord
 1. Interactieve vergadering      DB is met de actiepunten bezig en resultaten komen in de Kattebel.
 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • Ontwikkelingsvisie: de gemeente is langs geweest om het perceel van het speeltuintje op de Pastorielaan te beoordelen. Het speelhuisje is afgebroken en ook de andere toestellen zijn versleten. De bank wordt eerst opnieuw ingegraven. De gemeente maakt een opzet voor een nieuwe speeltuin voor kinderen van 0-8 jaar. DB kan de opzet beoordelen en zonodig meer subsidie regelen.
 1. Nieuwe bestuursleden                     

 

 1. WVTTK
 • Grote clubactie: zie oproep in de Kattebel.
 • Straatvertegenwoordigers: een aantal dorpsbewoners heeft zich al aangemeld. Zie oproep in de Kattebel voor welke straten er nog vertegenwoordigers nodig zijn en meld u aan.  
 • Jaarvergadering van DB staat gepland op 22/4.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.15 uur. De volgende vergadering is 3/3.