Vergadering DB Ried eo

17 maart 2015

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Vaststellen agenda     Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken
 • Netwerk duurzame dorpen: uitnodiging voor een inspiratie bijeenkomst.
 • Doarpswurk: informatie over de financieringsregeling sociale huur.
 • FDF: de gemeente wil burgerparticipatie in de naamgevingscommissie om te komen tot een nieuwe gemeentenaam na de herindeling.
 • Gemeente: uitnodiging voor de dorpsschouw op 9/4 met de gemeente, woningcorporatie WNWF, politie en de Skûle Welzijn.
 • De Skûle: regionale mantelzorgdag op 8/4. Zie poster www.dorpsbelangried.nl
 • WNWF: informatiekrant
 • KNHM: jaarbericht 2014
 • Bericht Franeker Courant 6/3: er komt eind dit jaar definitief een busverbinding tussen Franeker en Berltsum tijdens de wintermaanden. De ene buslijn gaat over Minnertsga en Tzummarum en de andere over Menaam en Dronrijp. DB neemt contact op met DB Berlikum.
 • Rabobank: nieuwe scanner en inlogprocedure.
 • FDF: verslag jaarvergadering 2015.
 1. Notulen vergadering februari                      Akkoord
 1. Werkgroepen en lopende zaken       
 • De Rede/gymzaal: op 12/3 heeft de werkgroep met de bestuursleden van de verenigingen vergadert. De concept tekeningen zijn gepresenteerd. De bestuursleden zijn gevraagd via een ruimte opgave formulier hun benodigde ruimte voor activiteiten/opslag en wensen voor de indeling door te geven.
 • Haven: aanvraag subsidie Dorpsvisiefonds voor vernieuwing walbeschoeiing aan huizenkant met concept projectaanvraag.
 • Belangrijkste punten FDF jaarvergadering 2015: de voorzitter en secretaris treden af. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Vertegenwoordigers van de FDF gaan in overleg met de wethouders over het voortbestaan van de FDF. De vergadering besluit dat de FDF tot nader order een slapend bestaan zal leiden. Namens de FDF zal één vertegenwoordiger tot de naamgevingscommissie van de gemeente toe treden. De armaturen ouder dan 20 jaar zullen worden vervangen door nieuwe met led-verlichting. De contributie voor 2015 is vastgesteld op 35 euro.
 1. Jaarvergadering

De vergadering staat gepland op woensdag 22/4. Zie agenda en notulen in deze Kattebel.

 1. Nieuwe bestuursleden                       Geen aanmeldingen.
 1. WVTTK
 • Grote clubactie: het korps heeft zich aangemeld. Zie oproep in deze Kattebel.    
 • Straatvertegenwoordigers: weer drie dorpsbewoners hebben zich aangemeld. Zie oproep in deze Kattebel voor de laatste straten en meld u aan.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 23.00 uur. De volgende vergadering is 14/4.