Jaarvergadering DB Ried eo

22 april 2015

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan Wewerinke de jaarvergadering en heet zij iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor de raads- en bestuursleden van de gemeente Franekeradeel.

DB heeft weer een druk jaar achter de rug. De plannen rond de verbouwing van het dorpshuis de Rede houden iedereen bezig, maar eindelijk is er duidelijkheid vanuit de gemeente. Het dorpshuis zal worden verbouwd en we mogen trots zijn op de plannen. De stuurgroep gaat voortvarend aan de slag en het streven is om in 2016 de deuren feestelijk te openen. Ook woningstichting WNWF is druk aan de gang geweest, de vier nieuwbouwwoningen worden binnenkort opgeleverd.

Voor herhaling vatbaar is de interactieve vergadering. De vergadering werd in de herfst van 2014 goed bezocht en dan blijkt maar weer hoe waardevol het is om met de verenigingen en dorpsbewoners om tafel te zitten. De gemeente heeft haar dorpsschouw in Ried gehad en dan blijkt maar weer hoe weinig klein leed er in ons dorp is.

 1. Vaststellen agenda

Akkoord.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Aanwezig: 5 bestuursleden, 31 leden, dhr. Iedema (FNP), dhr. Nauta (FNP), dhr. de Bok (PVDA), mw. de Pee (wethouder), dhr. Wijkhuis (CDA), dhr. Dijkstra (ambtenaar).

Afwezig mk: dhr. Seepma (WNWF) en mw. Stam (de Skûle).

Er zijn verder geen ingekomen stukken of mededelingen.

 1. Notulen jaarvergadering 2014

Er is een opmerking over punt 5.4 Werkgroep Groen: in het kaatsveld is één drainagebuis geplaatst met afvoer richting de Rombade. De opmerking is verwerkt in de notulen en te lezen op www.dorpsbelangried.nl. De secretaresse van DB wordt bedankt voor het notuleren.

 1. Jaaroverzicht 2014-2015

1. Verkeer en straatvertegenwoordigers

Het verkeer in Ried lijkt zich wat beter te gedragen, maar het hard rijden levert nog steeds gevaarlijke situaties op. De gemeente heeft verslag gedaan van de matrixborden in Ried. Hieruit blijkt dat 85% van de automobilisten zich aan de snelheid houdt.

Hoewel dit een goed resultaat is, blijft het een momentopname. Buiten de bebouwde kom wordt nog steeds te hard gereden en de Berlikumerweg is voor feestgangers in het weekend een racebaan. Het is jammer dat de gemeente en de politie niet op één lijn zitten wat betreft de maximumsnelheden en geen snelheidscontroles kunnen uitvoeren. Het aanspreken van hardrijders heeft het meeste effect, maar bij mensen van buiten het dorp is men hier terughoudend in.

DB kiest ervoor zelf geen matrixbord aan te schaffen i.v.m. de hoge kosten en de kans op vernieling. Dorpsbewoners van de Nieuweweg willen graag een drempel voor de brug en de werkgroep neemt dit mee. DB plant weer nieuwe acties voor 2015 i.s.m. de werkgroep. Initiatief van alle dorpsbewoners blijft nodig en meedenken en -helpen is nodig. Klachten over het verkeer moeten ook vooral op het klachtenformulier op de website www.dorpsbelangried.nl ingevuld worden, want meer klachten is meer actie.

DB is bezig straatvertegenwoordigers aan te stellen. De straatvertegenwoordigers zijn tussenpersonen voor DB. Dorpsbewoners kunnen hen onder andere benaderen voor mutaties (verhuizingen, opzeggingen, et cetera), opgave voor activiteiten of vragen over de straat. Een aantal leden meldt zich spontaan aan. De lijst is bijna rond en dan volgt verdere informatie in de infobox.

2. Ontwikkelingsvisie en woningbouw

De twee huurwoningen van de nieuwbouwwoningen worden in mei opgeleverd en half mei nemen de eerste huurders hun intrek in de woningen. De huurders zijn mensen van buiten Ried. DB vindt het jammer dat Riedsters geen gebruik hebben gemaakt van de inschrijving, maar dit is natuurlijk niet te sturen. De twee koopwoningen zijn nog niet verkocht. WNWF en de gemeente zijn druk bezig met de infrastructuur rondom de woningen. De gemeente zal het speeltuintje op de Pastorielaan vernieuwen. Een ambtenaar heeft al overleg gehad met DB en is bezig met de tekeningen. Dit speeltuintje zal gericht zijn op kinderen in de doelgroep van 0 tot 6 jaar. De gemeente en WNWF hebben eerst geen plannen voor bebouwing op de overige kavel voor de school. Op deze kavel zit wel een bouwbestemming en de gemeente kan a.d.h.v. een kort besluit hier plannen voor indienen. DB houdt dit in de gaten en start zo nodig een tegenprocedure.

3. Dorpswindmolen

De provincie en de commissie-Winsemius willen geen windmolenpark op het land, maar in het IJsselmeer. De politiek kiest voor een windmolenpark en wil geen individuele molens. De kans dat er nog een park bij Tzummarum komt, is vrijwel nihil. Het verbouwen van bestaande individuele windmolens is toegestaan. Meedoen in een windmolenpark is voor Ried niet rendabel. Er ontstaat een discussie en de leden geven aan dat het draagvlak in Ried van tevoren getoetst kan worden. Zo kan DB zich eerder voor of tegen uitspreken. Zonder duidelijke plannen wordt dit dan wel erg algemeen.

DB blijft de ontwikkelingen volgen en als er nieuwe punten zijn, wil DB een bijeenkomst organiseren en het draagvlak in Ried toetsen. Naast windenergie zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie die aantrekkelijk kunnen zijn voor Ried e.o. DB besluit deze werkgroep breder te trekken en voortaan 'Werkgroep duurzame energie' te noemen. Arjen Bouma meldt zich spontaan aan.

4. Werkgroep groen

De werkgroep is samen met bosbeheer stichting Friesland drie dagen met vijftien man aan de slag geweest in het bos. Het bos richting Berlikum is nu meer open en het snoeien is goed voor de natuur. In het dorp zijn de leilinden gesnoeid en op de Dongjumerweg de knotwilgen. Op de nationale boomplantdag is samen met de burgemeester een tiental bomen geplaatst en tussen de bomen een beukenhaag. De school heeft het restant van de beukenhaagjes gekregen om de gaten in de haag op te vullen. De werkgroep wil graag de sloot in het bos uitbaggeren en heeft de gemeente gevraagd dit op zich te nemen. Een aantal iepen rond het kerkhof is verwijderd vanwege de iepziekte. De werkgroep zoekt uit of alvast nieuwe iepen geplant kunnen worden. De werkgroep heeft nog altijd de wens om het groenste dorp in Noordwest-Friesland te zijn. Hier wordt hard aan gewerkt met dank aan alle vrijwilligers.

5. Recreatie haven

De vernieuwingen aan de haven zijn niet onopgemerkt gebleven in de regio. De haven heeft meer aanloop en dit heeft de omzet van vorig jaar verdubbeld. De bestuursleden horen veel positieve geluiden van bezoekers. De haven is gerieflijk, stil, rustig, mooi en de voorzieningen zijn goed voor elkaar. Dit leidt weer tot goede mond-tot-mondreclame. Het bestuur heeft een aanvraag voor subsidie uit het dorpsvisiefonds ingediend voor het herstellen van de walbeschoeiing. Een bedrijf heeft alle walbeschoeiing bekeken en er moet veel op korte termijn aangepakt worden. Er is al een noodzakelijk stuk walbeschoeiing hersteld van het overgebleven subsidiegeld van de vernieuwing. De walbeschoeiing is ook in de dorpsschouw besproken en de Skûle kan hierin bemiddelen met de huurders/bewoners van de Nieuweweg. Het pad rond het sanitair gebouw is opnieuw bestraat vanwege problemen met de waterafvoer. Het bestuur van de Haven wil nog een feestelijke opening van de vernieuwingen houden voor het dorp. De uitnodiging volgt nog.

6. Interactieve vergadering

De leden stemmen er mee in de vergadering in de herfst van 2015 te herhalen. Afgesproken wordt van tevoren de onderwerpen bij de verenigingen te inventariseren. Tijdens de vergadering kan dan eerder gestart worden met de discussie. DB stemt hiermee in.

Pauze rond 21.15

7. Dorpshuis de Rede

Albert v.d. Voorn geeft namens de stuurgroep een presentatie over het verbouwplan van de Rede. In het plan word rekening gehouden met de oude structuur van het huidige gebouw. De grote zaal biedt ruimte aan honderd personen en is geschikt voor toneel- en feestavonden. De biljartvereniging krijgt een aparte ruimte en twee biljarttafels. De stuurgroep wil het gebouw energieneutraal maken en werkt de plannen hiervoor verder uit. Er is rekening gehouden met de veiligheid en vluchtroutes en de verenigingen krijgen de gewenste bergruimte. Afhankelijk van het budget komt er een beweegbaar podium. De architect is bezig met het materialiseren van de plannen. Er zijn vier hoofdaannemers van buiten Ried uitgenodigd om een offerte te maken. Er is bewust gekozen voor een hoofdaannemer die niet uit Ried komt om onderlinge strijd te vermijden. Het is wel de bedoeling onderaannemers zoveel mogelijk uit eigen gelederen in te zetten onder directe uitvoering van de hoofdaannemer. De stuurgroep gaat begin mei naar de gemeente om het plan te bespreken. De tekeningen en stand van zaken volgen in de Kattebel van mei 2015. In het voorjaar van 2016 zal met de verbouwing van start worden gegaan. De stuurgroep wil de verdwenen muziekkoepel op het plein in ere herstellen en er is bij verschillende instanties subsidie aangevraagd.

 1. Financiën

De kascommissie, bestaande uit Rinze Bruinsma en Karin Scheffer, keuren het jaarverslag goed en

worden bedankt voor hun controle. Rinze Bruinsma is aftredend en Peter de Groot neemt zijn plaats in.

De penningmeester neemt het financieel jaaroverzicht door. Er staan enkele grote bedragen bij inkomsten en uitgaven en dit heeft te maken met de subsidie voor de verbouwing van het dorpshuis. Het hek rond de Koningslinde staat er al even, maar staat nog voor 2014-2015 op het jaaroverzicht.

Het ledental is stabiel rond de 173 leden. De contributie voor 2015 blijft 10 euro per gezin. Op verzoek van de verenigingen (DB, Oud-Ried, EHBO en Kattebel) zullen de contributienota's voor de zomer verspreid worden. Alle leden worden weer gevraagd om de contributie via een bankoverschrijving over te maken. Automatische incasso is geen optie, omdat niet alle leden dit willen. Leden kunnen wel zelf een jaarlijkse afschrijving van de contributie instellen bij hun internetbankieren.

De sponsorvakjes op de website leveren dit jaar 150 euro op voor de jeugdcommissie van de merke. Nieuwe bedrijven zijn welkom om ook op de website te adverteren voor 25 euro per jaar.

Er was maar één aanmelding voor de Grote Clubactie 2015, dus het korps Lyts Begjin mag dit jaar de actie houden in Ried e.o.

 1. Bestuursverkiezing

De voorzitster Marjan Wewerinke is aftredend en herkiesbaar voor een jaar. De secretaresse Ynte Heeres en algemeen lid Anneke Hiemstra zijn aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Alle drie bestuursleden worden weer herkozen door de leden.

Het bestuur blijft klein en dit vindt DB erg jammer. Er zijn veel lopende zaken waar DB mee bezig is en veel handen maken licht werk. DB zal keuzes moeten blijven maken, hierdoor kunnen zaken blijven liggen of een lage urgentie krijgen. Gelukkig kan DB rekenen op animo voor de werkgroepen. Hierbij weer een dringende oproep voor algemene bestuursleden of vrijwilligers voor de werkgroepen.

 1. Rondvraag

Voorzitster Marjan vraagt in het algemeen of er nog vragen voor de rondvraag zijn:

 • Door bezoekers van het restaurant The Ranch wordt overal op de Peinserweg en Hoofdstraat geparkeerd en dit geeft overlast. Voorstel is om een bord te plaatsen met een verwijzing naar parkeerplaatsen bij de gymzaal en de kerk. DB gaat in overleg met de eigenaren van het restaurant.
 • Sandra Leushuis en Joke Schoonbergen geven aan dat er weinig respons van verenigingen komt voor de infobox. Voor verenigingen en bedrijven is dit toch een unieke kans om zich te laten zien. Voor de financiering word gebruikt gemaakt van een crowdfundingsite. De verspreiding is gepland voor juli en elk huis in Ried e.o. krijgt een infobox. Meer informatie volgt via de Kattebel.
 • In de Kattebel zijn enkele gegevens van verenigingen niet actueel meer. DB zal contact opnemen met de verenigingen.
 • Er zijn metingen in de Haven en in het dorp gedaan om de verzakking van de bodem door de zoutwinning vast te stellen. DB weet hier niets van en wacht verdere acties af.
 1. Sluiting van de avond

De vergadering sluit om 22.15 uur. Iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid. Het eerste drankje is op kosten van DB.