Jaarvergadering DB Ried eo

13 april 2016

Aanwezig: 5 bestuursleden, 16 leden, mv de Pee (wethouder), mv Dijkstra-Anema (VVD), dhr van Dijk (PVDA), dhr Wijkhuis (CDA), dhr Nauta (FNP), dhr Hof (Gemeentebelang), mv Gale (Gebiedsteam Franekeradeel), dhr Pranger (jongerenwerk Skûle)

Afwezig met kennisgeving: 7 leden en dhr Seepma (WNWF),

 1. 1.Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan Wewerinke de jaarvergadering en heet zij iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor de raads- en bestuursleden van de Gemeente Franekeradeel en medewerkers Skûle en Gebiedsteam Franekeradeel.

De periode 2015-2016 is een succesvol jaar geweest. Enkele projecten zijn afgerond en met andere zijn we een stap verder geraakt. Met zijn allen hebben we de feestelijke heropening van de Haven kunnen vieren en veel kinderen genieten van het nieuwe speeltuintje op de Pastorielaan. De bouwvergunning van het dorpshuis is rond en de plannen naderen de uitvoeringsfase. Er staan nog allemaal leuke acties gepland voor het dorpshuis en voor iedereen zit er wel iets bij om een steentje bij te dragen.

 1. 2.Vaststellen agenda

Akkoord

 1. 3.Ingekomen stukken en mededelingen

Geen ingekomen stukken.

Mv Gale krijgt het woord om iets te zeggen over het werk van het Gebiedsteam Franekeradeel. Folder word in de Kattebel geplaatst.

 1. 4.Notulen jaarvergadering 2015

Akkoord

 1. 5.Jaaroverzicht 2015-2016

a Verkeer en straatvertegenwoordigers

De verkeerssituatie binnen en buiten de bebouwde kom in Ried eo lijkt rustiger en stabiel. Toch levert het hard rijden nog altijd gevaarlijke situaties op. In 2016 worden er opnieuw matrixborden opgehangen in Ried om de weggebruikers bewust te laten worden van hun snelheid. Aan de borden is geen meting gekoppeld, maar dit heeft wel een meerwaarde voor het dorp. Wethouder de Pee zal nagaan of dit mogelijk is.

De NHL biedt een cursus aan over verkeersveiligheid in dorpen en DB zal hier aan deelnemen. De werkgroep bestaat nog steeds uit vijf leden en roept dorpsbewoners op hun klachten vooral op de website van DB te melden: www.dorpsbelangried.nl

Alle straten van Ried eo hebben inmiddels een straatvertegenwoordiger en staan vermeld op de website van DB: www.dorpsbelangried.nl. De vertegenwoordigers behartigen de belangen van de straat en zijn aanspreekpunten. Heeft u vragen, klachten, mutaties, et cetera dan kunt u zich dus ook richten tot uw eigen straatvertegenwoordiger.

b Ontwikkelingsvisie en woningbouw

Er zijn enkele problemen geweest met een verhuurder van de nieuwbouwwoningen, maar inmiddels is deze huurder vertrokken en zijn alle vier de woningen weer verhuurd. Klachten over huurders kunnen rechtstreeks gemeld worden bij woningstichting WNWF.

De infrastructuur en het groen rond de nieuwbouwwoningen ligt er onverzorgd bij en maakt een verwaarloosde indruk. DB zal dit terugkoppelen aan WNWF en wethouder de Pee zal navraag doen over het onderhoud.

Van het nieuwe speeltuintje op de Pastorielaan word veel gebruik gemaakt en de kinderen zijn er erg blij mee. Er zijn nog een aantal aandachtspunten en zaken die uitgevoerd moeten worden en DB neemt dit op met WNWF en de gemeente.

c Duurzaamheid

De werkgroep onderhoudt contact met verschillende instanties om de duurzaamheid in Ried eo te vergroten. Zo wordt er gekeken of het dorpshuis tijdens de verbouwing energieneutraal gemaakt kan worden. En zijn er gesprekken gevoerd met de energiemaatschappij EKON van Schingen/Slappeterp.

d Groen

In het voorjaar zijn de knotwilgen aan de Peinserweg gesnoeid en bij het kaatsveld is de beukenhaag aangevuld. In het derde bos is hout gehakt. De leilinden zijn gesnoeid en twee nieuwe linden zijn geplaatst.

Het opschonen van de opvaart zit niet in het budget van de gemeente en dit volgt in overleg met de stichting bosonderhoud.

De beukenhaag rond de school is weg en de werkgroep zal navraag doen bij de gemeente.

Op de boomplantdag zijn twaalf fruitbomen geplant en het fruit is voor de liefhebbers. De gemeente heeft voortaan geen belangstelling meer voor het organiseren van een boomplantdag en dit houdt dus op.

De Iepenwacht heeft de iepen rond de kerk geïnspecteerd en de huidige bomen zijn gezond. In overleg met de kerk en omwonenden zullen de iepen aangevuld worden.

Er liggen planken los op het brugje in het bos. Het is niet duidelijk wie de eigenaar van het brugje is en de werkgroep zal dit uitzoeken en het brugje opknappen.

e Haven

De stichting ziet het aantal passanten iets teruglopen, maar de verhuur van de hutten neemt toe. De walbeschoeiing is aan herstel toe en DB zal opnieuw met de gemeente in overleg

De toegangsweg naar de Haven zit vol grote gaten en dit moet opgevuld worden. De wethouder zal dit doorgeven.

De sanitair unit is bekrast en dit is vandalisme. De stichting vind het erg jammer dat dit in ons dorp kan gebeuren. De stichting vraagt de dorpsbewoners een oogje in het zeil te houden en er volgt een oproep in de Kattebel.

Voor de haven kan de gebiedsontwikkeling Harlingen-Franekeradeel voordelen hebben en DB houdt de stichting op de hoogte.

f Interactieve vergadering

De plannen voor de gebiedsontwikkeling Harlingen-Franekeradeel zijn nog steeds in ontwikkeling en het geld moet nog beschikbaar gesteld worden. Namens de dorpen in dit gebied is er een brief opgesteld over de onvrede over de werkwijze en aanpak.

De leden zijn akkoord met een 2-jaarlijkse interactieve vergadering, maar zonodig word de vergadering jaarlijks gehouden.

PAUZE ROND 21.00 UUR

g Dorpshuis de Rede

Er is weer een mijlpaal bereikt, want de bouwvergunning is definitief rond. De werkgroep werkt nu verder de uitvoering en financiering uit. De eigendomsoverdracht is binnenkort. De werkgroep houdt de dorpsbewoners op de hoogte via berichten in de Kattebel.

Op de vorige vergadering is er een activiteitencommissie samengesteld. Deze commissie zal de organisatie op zich nemen van verschillende activiteiten om extra gelden voor de verbouwing bij elkaar te krijgen.

Er is gestart met de bouw van de muziekkoepel en dit staat geheel los van de verbouwing van het dorpshuis. Met behulp van vrijwilligers moet de muziekkoepel voor de merke klaar zijn.

De handenarbeidvereniging bestaat 63 jaar en moet weer een mooie plek in het dorpshuis krijgen. De vereniging heeft een belangrijke maatschappelijke rol in ons dorp en dit moet behouden blijven.

De werkgroep heeft een brief opgesteld om bij alle dorpsbewoners te inventariseren hoe zij middels werkervaring bij kunnen dragen aan de verbouwing. De stratenvertegenwoordigers zullen de brieven verspreiden.

 1. 6.Financiën

De kascommissie, bestaande uit Karin Scheffer en Peter de Groot, keuren het jaarverslag goed en worden bedankt voor hun controle. Karin Scheffer is aftredend en Joute Bouma neemt haar plaats in.

De penningmeester neemt het financieel jaaroverzicht door. De subsidie voor de muziekkoepel is gestort op de rekening van DB en hierna overgemaakt aan de werkgroep. DB heeft samen met stichting Radius afgesproken de tussen schoolse opvang voor schooljaar 2016-2017 te betalen. Dit maakt het voor ouders aantrekkelijker om voor OBS de Oanset in Ried te kiezen. Saldo is uiteindelijk ongeveer gelijk gebleven.

Het ledental is iets gedaald naar 168 leden. De contributie voor 2016 blijft 10 euro per gezin. De contributienota’s zijn inmiddels verspreid onder de leden. Bijna een derde van de leden heeft nog niet betaald en hebben al een herinnering gekregen.

De sponsorvakjes van de website leveren dit jaar 150 euro op voor de handenarbeid vereniging. Nieuwe bedrijven zijn welkom om ook op de website te adverteren voor 25 euro per jaar.

 

 1. 7.Bestuursverkiezing

De penningmeester Frank Rijnbeek is aftredend en herkiesbaar voor een jaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Frank word met applaus herkozen door de leden. De taakverdeling van de bestuursleden is onveranderd.

Het bestuur blijft een kleine groep en dit heeft zijn beperkingen. DB zal keuzes moeten blijven maken en hierdoor kunnen zaken blijven liggen of een lage urgentie krijgen. Werkgroepen zijn onmisbaar en gelukkig zijn hier nog steeds vrijwilligers voor.

 

 1. 8.Rondvraag

De voorzitster gaat alle aanwezigen bij langs:

 • Op de parkeerplaats bij het kaatsveld staat een oude verlaten oude met een pools nummerbord. DB zal contact opnemen met de buurtagent.
 • De toekomst van het gymnastiekgebouw is onzeker. De wethouder geeft aan dat zolang het gebouw functioneel is het zal blijven bestaan en onderhouden. Het gebouw kan zeker nog een aantal jaren mee, maar er komt geen verbouwing of nieuwbouw.
 • Algemeen compliment voor alle vrijwilligers die zich onvermoeibaar overal voor inzetten.
 • In de Kattebel word Akke de Ka gemist en er volgt een oproep om weer van zich te laten horen.

 1. 9.Sluiting van de avond

De vergadering sluit om 22.00 uur. Iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en het eerste drankje is op kosten van DB.