Dorpsbelang Ried eo

11 oktober 2016

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Agenda

Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken
 •  Rabobank: meet en grow bijeenkomst voor ondernemers en financiers op 23/11
 • Gebiedsontwikkeling Harlingen-Franekeradeel: elk kwartaal zal de informatiepagina op de website van DB geplaatst worden. 
 • Doarpswurk: bijeenkomst ‘jouw dorp kan niet zonder website’ op 11/10 en nieuwsbrief
 • De Skule: persbericht mantelzorgcafe van oktober. Zie website.
 • KNHM: blog ‘wie zorgt er later voor jou?’ Zie www.knhm.nl
 • KNHM: Kern met Pit.
 • HympHamp theater. Zie www.hymphamp.nl
 • Gemeente: bijeenkomst over identiteit van Franeker op 26/9
 • Doarpswurk: Nationale burendag op 24/9 met kofje by de boer
 • Doarpswurk: jaarverslag 2015, Fryslân is in beweging
 • Gemeente: aanpassen van de openbare verlichting in Ried eo in het najaar.
 • Stichting Palet: folder
 • Groen: tijdschrift
 • Provincie Fryslan: bijlage pachtregistratie. Zie elders in Kattebel.
 1. Notulen vorige vergadering
 • Veiligheidsregio Fryslân: geen belangstelling voor bijeenkomst brandveilig leven.

 

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De ontwikkelingsvisie. DB heeft weer contact gehad met WNWF over de schutting en het onderhoud. WNWF zal overleggen met de huurders, maar groen en omgeving van de huurhuizen is de eigen verantwoordelijkheid van de huurders. De reparaties en onderhoud van het speeltuintje is nog niet uitgevoerd, maar de gemeente zal dit inplannen.       
 • De Rede: de wethouder wil zich er hard voor maken om geld beschikbaar te stellen voor de verbouw/inrichting van de handenarbeidruimte. De Activiteitencommissie heeft flink geld opgehaald de afgelopen maanden en verdere acties volgen. De oud-ijzer inzamelactie is niet haalbaar.
 • Haven: de vraag voor geld voor de walbeschoeiing is neergelegd bij de Gebiedsontwikkeling. Nevensubsidie lijkt niet haalbaar. Alle omwonenden en betrokkenen staan achter het plan van 2015. 
 • Veilig verkeer: een dorpsbewoners heeft telefonisch contact opgenomen met de firma Wassenaar over hardrijdend vrachtverkeer en de chauffeur zal aangesproken worden.
 • Straatvertegenwoordigers: lijst op de website volgt.
 1. Wvttk
 • Onguur persoon op het kerkhof gesignaleerd en de politie is hierover gebeld.
 • Gymnastiekverenigingen binnen de gemeente hebben geklaagd over de hoge huurprijzen en de gemeente heeft de huur verlaagd naar 7,50 euro per uur. Ledental in Ried is toegenomen.
 • Het rode asfalt op de Dongjumerweg is hersteld, maar niet netjes en lijntjes ontbreken en 2 lampen dimmen niet meer. DB heeft dit doorgegeven aan de gemeente. 
 • De kerstboom is besteld.

 

 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.15 uur en de volgende vergadering is 2/11 icm de stuurgroep Rede.