Dorpsbelang Ried eo

28 februari 2017

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Agenda           Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken
 • WNWF: Koers Noordwest informatiekrant en kerstkaart
 • WNWF: SVB-plan en energiebeleid 
 • Gebiedsontwikkeling: inloopbijeenkomst laanbeplanting en waterlopenbestek op 17/1 en nieuwsbrief.
 • KNHM: Friesland zoekt adviseurs (vrijwilligers) en blog voorzitster
 • Rabobank: MailMoment Bedrijven
 • De Skule Welzijn: mantelzorgcafe 11/1, 31/1 en 8/3
 • CDA: interactieve bijeenkomst over het vervoer van de toekomst in Friesland op 1/3
 • Fietsersbond Fryslân: nieuwsbrief januari en februari
 • Stichting bestemming Noardwest: nieuwsbrief en nieuwjaarsreceptie 10/1
 • Vrijwilligers Academie Fryslân: nieuwsbrief januari en februari
 • Gemeente: cursus Frysk skriuwen voor de redacties van dorpskrantjes en -websites en nieuwjaarsreceptie 2/1
 • Wetterwille: attractieverhuur
 • Gemeente: jaarlijkse subsidie van 250 euro en subsidiebeleid dorpsvisiefonds 2017 is onveranderd
 1. Notulen vorige vergadering
 • De beheerder van de sportzaal in Tzummarum is gestopt en de zaal is dicht.
 • Kerstboominzamelactie heeft 40 kerstbomen opgeleverd en een leuke uitzending van HEA
 • De gemeente heeft de bestrating van de weg voor Riedex hersteld.
 • Felle verlichting kerkpad is opgepakt door omwonende dorpsbewoners
 • DB neemt contact op met de gemeente over de felle verlichting op de Dongjumerweg
 • De lantaarnpaal aan de Dongjumerweg (buiten bebouwde kom) wordt niet herplaatst

 

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De Rede: de PVDA is op werkbezoek geweest en de VVD volgt. Voor het opknappen van het terrein rond het dorpshuis is een ontwerp gemaakt en subsidie aangevraagd
 • Contributie: veel leden hebben al betaald. 
 • Haven: de bestuursleden worden uitgenodigd voor de volgende vergadering van DB  
 • Verkeer: matrixbord hangt weer in Ried aan de uitgaande wegen.
 • Kattebel: de inkomsten dekken de uitgaven niet meer door een terugloop van sponsoren en leden. DB komt in de jaarvergadering met een financieel voorstel.
 1. Wvttk
 • dewaadhoekeopglas.frl: burgerinitiatief voor glasvezel huishoudens/bedrijven. DB heeft aangegeven graag op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen.
 • Er is behoefte aan verlichting op het parkeerterrein van de school. DB overlegd met de gemeente.
 • Parkeeroverlast terrein tegenover gymzaal. DB zal dit doorgeven aan de directeur van de school.   

 

 1. Jaarvergadering
 • Agenda (zie uitnodiging in deze Kattebel)
 1. Sluiting en volgende vergadering

            De vergadering sluit om 22.20 uur en de volgende vergadering is 21/3