Dorpsbelang Ried eo

22 maart 2017

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor Hans Ruhl namens het bestuur van de Haven.

 

 1. Agenda           Akkoord
 1. Overleg met bestuursleden haven

De walbeschoeiing aan de (huur)huizenkant van de haven is ten einde en moet nodig vervangen worden. De gehele walbeschoeiing is (kadastraal) eigendom van de haven en huurders wonen nabij het water. Ook huurders moeten betalen voor het aanleggen van een bootje. Het bestuur heeft overleg gehad met WNWF en inmiddels is dit voor alle partijen duidelijk.

Het bestuur van de haven heeft in 2015 een aanvraag voor subsidie gedaan bij DB, maar er is nog steeds geen subsidiemogelijkheid gevonden. Het bestuur hoopt voor subsidie van de Gebiedsontwikkeling in aanmerking te komen. Er zou 49 miljoen in deze pot moeten zitten, maar lijkt eerst besteed te worden aan dure/grote projecten en is moeilijk toegankelijk.

DB zegt toe de ontwikkelingen rond de subsidie van de Gebiedsontwikkeling te blijven volgen en ook uit te zoeken of Stichting NW Fryslân (recreatief toerisme) iets betekenen kan. DB houdt het bestuur op de hoogte.

 

 1. Ingekomen stukken
 • Doarpswurk: cursus dorpswebsite maken.
 • Vrijwilligers Academie Fryslân: nieuwsbrief
 • WNWF: bijeenkomst Hart voor je dorp op 11/5 in Marsum met workshops.
 • Stichting DBF: geen andere huizen die in aanmerking komen voor plan van aanpak.
 • Netwerk duurzame dorpen: bijeenkomst lokale kleinschalige productie van voedsel op 30/3
 • Skûle: mantelzorgcafe 21/3 en 24/3
 • Gemeente: overleg huisvesting statushouders (vluchtelingen) op 3 april avond in Tzummarum.
 • Fietsersbond Fryslân: nieuwsbrief
 • Stichting bestemming Noardwest: foldermarkt op 3 april
 • Gebiedsontwikkeling Harlingen-Franekeradeel: enquête.
 • Gebiedsontwikkeling: informatie werkzaamheden Tsjummearumerfeart
 • WNWF: uitnodiging opening Nij-Bethanie in Tzummarum op 7/4

 

 1. Notulen vorige vergadering
 • DB zal bij WNWF informeren naar de flyer voor inschrijving van huurhuizen WNWF.
 • Verlichting school: er staat een lantaarnpaal op het parkeerplaats bij de school en dit is voldoende voor de gemeente.

 

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • Groen: rond de kerk worden 3 nieuwe iepen geplaatst
 • De Rede: er wordt nog een kascontrolegroep samengesteld.
 • Kattebel: DB zal de leden tijdens de jaarvergadering laten beslissen over de bijdrage/contributie.

 

 1. Jaarvergadering
 • volgt op 12/4 en de uitnodigingen worden zsm verspreid
 1. Wvttk
 • FDF: de jaarvergadering over het opheffen van de FDF is ook 12/4. DB vraagt Karin Scheffer ons te vertegenwoordigen en akkoord te geven.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.30 uur en de volgende vergadering is de jaarvergadering op 12/4