Jaarvergadering DB Ried eo

12 april 2017

 

Aanwezig: 5 bestuursleden, 27 leden, dhr. Kloppenborg (tuinarchitect) en dhr. Wijkhuijs (CDA).

Afwezig met kennisgeving: 1 lid en dhr. Seepma (WNWF), mw. Bloem-Hofman (ChristenUnie), dhr. Pranger (jongerenwerk Skûle), mw. Gale (Gebiedsteam Franekeradeel), mw. Osinga (VVD), FNP en Gemeentebelang.

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan Wewerinke de jaarvergadering en heet zij iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor dhr. Kloppenborg en dhr. Wijkhuijs.

De periode 2016-2017 was enerverend. De sloop en verbouwing van het dorpshuis is van start gegaan en ligt op schema. De dorpsbewoners van Ried eo laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn, want van alle kanten hebben zich vrijwilligers gemeld en bijna iedereen heeft zich wel voor acties ingezet. Ook de mooie opkomst vanavond laat zien dat de dorpsbewoners betrokken zijn bij het dorp en dat leefbaarheid gekoesterd wordt. Dit jaar zijn we met de vergadering te gast in de school, waarvoor onze dank aan de schooldirecteur. Volgend jaar rekenen we erop de vergadering in het gloednieuwe dorpshuis te kunnen houden.

 1. Vaststellen agenda

Akkoord.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Geen ingekomen stukken.

Er zijn weinig vertegenwoordigers van de politieke partijen/gemeente aanwezig, omdat er vanavond meerdere andere vergaderingen zijn.

 1. Notulen jaarvergadering 2016

Akkoord. De secretaresse van DB wordt bedankt voor de notulen

 1. Jaaroverzicht 2016-2017

 

 1. Dorpshuis de Rede

Dhr. Kloppenborg houdt een presentatie. Hij is tuinarchitect en is via Heidemij gevraagd de tuin rond het dorpshuis te ontwerpen. Als uitgangspunt zijn de tuinen van het pastoriehuis en van het tegenoverliggende huis van de familie Deelstra genomen. De tuin wordt onderhoudsvriendelijk en het thema is ‘nieuw als vroeger’. De tuin moet worden gezien als een schoolplein en bestaat uit vier delen. Er komt een jeu-de-boulesbaan, terras, plein en tuin. De huidige kastanjebomen op het plein zijn ziek en worden verwijderd. Daarvoor in de plaats komen blokleilinden. In het voorjaar van 2018 zal gestart worden met de aanleg en beplanting. Er zal een beroep worden gedaan op vrijwilligers en ook naar de inzet van schoolkinderen wordt gekeken. Voor het ontwerp en de aanleg is bij verschillende fondsen subsidie aangevraagd en veel materiaal zal hergebruikt worden. Dhr. Kloppenborg krijgt applaus voor het ontwerp en wordt bedankt voor de presentatie.

Albert vd Voorn vertelt over de verbouwing: er is veel gesloopt en een groot deel van het afval is afgevoerd met subsidie van Omrin. De begroting is bijgesteld in verband met meer- en minderwerk en op basis van de begroting zijn keuzes gemaakt wat betreft de aanpak en materialen. De plafonds zullen sfeervol en in overeenstemming met het karakter van de zaal opgepakt worden. Het handenarbeidlokaal wordt geheel nieuw opgebouwd met een nieuwe vloer en nieuw dak. In overleg met de toneelvereniging zijn het toneel, licht en geluid in het theater bepaald. Er is een interieurcommissie opgezet. Zij heeft bepaald dat de huiskamer sfeervol, warm en retro moet zijn, het theater feestelijk en chique en de foyer warm, licht en transparant. Alle Statenleden van de Provincie zijn op werkbezoek langs geweest.

Bernard Wewerinke neemt de financiën door: de kosten voor de totale verbouwing zijn 740.000 euro. Aan geld is meer dan 640.000 euro binnengekomen (560.000 euro subsidie, 50.000 euro zelfwerkzaamheid, ongeveer 6.400 euro van de activiteitencommissie en 26.000 euro aan giften/bidbrieven). De stuurgroep verwacht de resterende 100.000 euro nog binnen te halen en anders kan geld geleend worden bij de Waterschapsbank tegen een voordelige rente.

Cor Rodenhuis spreekt namens de activiteitencommissie: alle dames worden bedankt voor hun inzet in de commissie. In mei wordt voor de tweede keer de wandeltocht gehouden en dit belooft weer een mooie tocht te worden. De stuurgroep probeert voor de verbouwing de AMBI-status te krijgen, want dit levert belastingvoordeel op. Op de website www.dorpsbelangried.nl staat hier meer over te lezen. Het is erg belangrijk dat het dorpshuis uitgangspunt/middelpunt is/blijft voor alle verenigingen. In 2017-2018 zal er weer een interactieve vergadering volgen om met alle verenigingen het beleid en de aanpak te bespreken.

PAUZE ROND 21.00 UUR

 1. Verkeer en straatvertegenwoordigers

Het matrixbord van de gemeente heeft weer een aantal keren in Ried gehangen. DB zal de uitslag van de meting opvragen bij de gemeente. Deze uitslag volgt in de Kattebel. De controles van de politie buiten de bebouwde kom zijn toegenomen na een aantal klachten van dorpsbewoners in Boer. De boetes waren fors. Hopelijk is dit een duidelijke waarschuwing voor de hardrijders.

De werkgroep bestaat nog steeds uit vijf leden en roept dorpsbewoners op hun klachten vooral op de website van DB te melden: www.dorpsbelangried.nl.

Alle straten van Ried eo hebben inmiddels een straatvertegenwoordiger. De straatvertegenwoordigers staan vermeld op de website van DB (www.dorpsbelangried.nl). De vertegenwoordigers behartigen de belangen van de straat en zijn aanspreekpunt. Heeft u bijvoorbeeld vragen, klachten of mutaties, dan kunt u zich richten tot uw eigen straatvertegenwoordiger. 

 1. Ontwikkelingsvisie

Geen ontwikkelingen.

 1. Duurzaamheid

Geen ontwikkelingen.

 1. Groen

De leilinden in het dorp zijn gesnoeid met hulp van de commissie en staan er weer mooi bij. Het bosonderhoud staat gepland voor 2018. Rond de kerk zijn drie nieuwe iepen geplant. In 2018 wil de commissie weer een boomplantdag organiseren, mogelijk in combinatie met de aanleg van de tuin rond het dorpshuis.

Er ligt regelmatig rommel in het bos, onder andere van verschillende activiteiten. Iedereen wordt gevraagd zijn eigen rommel mee te nemen. Voor (school)kinderen zijn er vaak afvalopruimacties en DB zal met de schooldirecteur overleggen of de school ook wil meedoen aan acties voor het bos en/of dorp. De commissie denkt na over een vaste plek in het bos om hutten te bouwen.

 1. Haven

Hans Ruhl neemt de stand van zaken door: in 2014-2016 is er een toename van 90% geweest in de recreatie en het toerisme van de haven ten opzichte van 2010-2013. De jaarlijkse kosten voor vaste lasten, klein onderhoud en benodigdheden lopen op, omdat meer onderhoud verricht moet worden. Binnenkort volgt overleg met DB over subsidiemogelijkheden voor vernieuwing van de walbeschoeiing. Het bestuur van de haven schenkt 1.000 euro aan de verbouwing van het dorpshuis.

 1. Interactieve vergadering

Uitnodiging volgt in 2017/2018.

 1. Financiën

De kascommissie, bestaande uit Peter de Groot en Joute Bouma, keuren het jaarverslag goed en worden bedankt voor hun controle. Peter de Groot is aftredend en Durk Houtsma neemt zijn plaats in.

De penningmeester neemt het financieel jaaroverzicht door. Er zijn verschillende subsidies gestort op de rekening van DB. Deze zijn doorgesluisd naar de rekening van de verbouwing van het dorpshuis. Het banksaldo is ongeveer gelijk gebleven. DB schenkt 1.000 euro aan de verbouwing van het dorpshuis.

De bijdrage aan de Kattebel uit de contributie dekt de kosten niet meer. De kosten zijn het afgelopen jaar toegenomen en de sponsorbedragen lopen terug. DB stelt voor 2017 voor om de bijdrage aan de Kattebel te verhogen met 1,50 euro naar 5,00 euro. Dan een verhoging van de contributie voor 2018 met 2,50 euro naar 12,50 euro. De bijdrage in 2018 voor de Kattebel wordt dan verhoogd met 1,00 euro naar 6,00 euro. De leden stemmen hiermee in.

De sponsorvakjes van de website leveren dit jaar 150 euro op voor de jeugd van de kaatsvereniging. De cheque wordt overhandigd aan Greta Broeders. Nieuwe bedrijven zijn welkom om ook op de website te adverteren voor 25 euro per jaar.

 

 1. Bestuursverkiezing

Voorzitster Marjan Wewerinke is aftredend en herkiesbaar voor een jaar. Penningmeester Frank Rijnbeek is aftredend en herkiesbaar voor een termijn. Beiden worden met applaus herkozen. Rommert Visser woont niet meer in Ried, maar blijft nog enige tijd demissionair bestuurslid. De taakverdeling van de bestuursleden is onveranderd.

Er hebben zich voor de vergadering geen nieuwe kandidaten gemeld. Het is noodzakelijk om er een nieuw bestuurslid bij te krijgen om het bestuur draaiende te houden en het oneven aantal te handhaven. DB zal dorpsbewoners weer actief benaderen. Tot die tijd blijven de beperkingen van een kleine groep. DB zal keuzes moeten blijven maken en hierdoor kunnen zaken blijven liggen of een lage urgentie krijgen. Werkgroepen blijven onmisbaar. Gelukkig zijn hiervoor nog steeds vrijwilligers te vinden.

 1. Rondvraag

De voorzitster gaat alle aanwezigen bij langs:

 • Verschillende leden merken op dat bij de vergaderingen altijd dezelfde leden aanwezig zijn en vinden het zorgelijk dat er geen andere (nieuwe/jonge) mensen komen opdagen.
 • Bestuursleden van verenigingen dringen erop aan dat als de stuurgroep veranderingen wil doorvoeren in de bouwplannen van het dorpshuis die consequenties hebben voor de verenigingen er eerst overleg plaatsvindt. De bestuursleden van de stuurgroep geven aan dat er overleg is geweest en dat de wijzigingen soms meer kosten met zich meebrengen die niet in de dekking zijn opgenomen.
 • De stuurgroep doet een oproep aan timmerlieden voor meer ondersteuning tijdens de verbouwing.
 • Er wordt nog een kascommissie samengesteld voor de stuurgroep.
 • Belangstellenden kunnen nog tot 10/6 zonnepanelen kopen voor op de loods in Slappeterp. DB/stuurgroep heeft nu geen financiële middelen om te investeren.
 • Verschillende leden spreken hun waardering uit voor het werk van de bestuursleden van DB.
 • Jaarlijks stelt de Rabobank het Rabofonds open voor verenigingen voor subsidie. Leden kunnen dan stemmen op hun vereniging. Dit jaar blijkt geen enkele vereniging in Ried eo mee te doen. Dit is een gemiste kans. DB houdt dit in de gaten en doet in 2018 een oproep in de Kattebel.
 • Het half afgebrande huis op de Lageweg 3 wordt een rotte kies. DB heeft overleg gehad met de gemeente hierover. Sancties zijn nog niet wenselijk.
 • Het restaurant op de Peinserweg is verkocht en wordt een woonhuis. Hierdoor vervalt de horecavergunning.
 • De grote borden van de Oranjecommissie Ried bij de plaatsnaamborden van Ried zorgen voor verkeersonveilige situaties. DB zal dit melden aan de commissie.
 • De parkeeroverlast bij de gymzaal houdt aan. DB zal dit bespreken met de schooldirecteur en de bestuursleden van de gymnastiekvereniging. Mogelijk zijn verwijsborden een optie.
 • De oudpapieropbrengst was altijd voor de school en het korps. Omdat het korps een slapende vereniging wordt, vervalt zijn deel van de opbrengst. De leden zijn het ermee eens dat de school 50% van de opbrengst moet houden en het andere deel naar een andere vereniging moet gaan. DB gaat in overleg met het korps en de OR van de school over een oplossing.
 • Tot slot wordt er nog een demo van King Metaal van de lamp in de muziekkoepel getoond
 1. Sluiting van de avond

De vergadering sluit om 22.20 uur. Iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid.