Dorpsbelang Ried eo

6 juni 2017

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra en Lucie van Bruxvoort

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor Lucie van Bruxvoort die DB komt versterken als algemeen bestuurslid. 

 

 1. Agenda           Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken
 • VAFryslan: nieuwsbrief maart, april (2x), mei (2x) en juni.
 • Gemeente: in week 14 wordt er in de lantaarnpalen bij Dongjumerweg 14 en 18 een dimmer geplaatst. Dit is niet uitgevoerd en DB neemt weer contact op met de gemeente.  
 • Rabobank: Zorgscoop en Mailmoment bedrijven
 • De Skûle welzijn: mantelzorgcafe 12/4 en 10/5 en PLUS op 16/5
 • Stichting bestemming Noardwest: nieuwsbrief april en mei
 • MEA-NNL: informatie over het opzetten van ECO-dorpen in Noord-Nederland.
 • KVK: digitaal gewaarmerkt uittreksel
 • Doarpswurk: uitnodiging inspiratie zonnepark Garijp 23/5
 • Gemeentebelang: publiciteitsmogelijkheden voor gemeenteraadsverkiezing Waadhoeke op 22/11.
 • DFMopGlas: informatieavond glasvezelnetwerk op 12/6 in Achlum.
 • Snackwagen snackcorner Bolsward: e-mail doorgestuurd aan Merkecommissie
 • Gemeente: uitnodiging herdenking 4 mei 2017
 • Federatie van buurt- en belangenverenigingen Franeker: uitnodiging bijeenkomst 13/5
 1. Notulen vorige vergadering
 • Hart voor je dorp: DB is afgemeld en notulen volgen tzt.
 • WNWF: advertentie staat in de Kattebel.
 • Parkeeroverlast: bij de gymzaal is de parkeerplek algemeen. DB bespreekt nog met de bestuursleden van de gymnastiekvereniging de mogelijkheid voor een verwijzing op de ramen van de gymzaal naar de ruime parkeerplekken bij de school.
 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De Rede: werkbezoek VVD op 5/4. Er lopen nog enkele subsidieaanvragen.
 • Veilig verkeer: DB zal de uitslag van de meting van het matrixbord opvragen bij gemeente. Auto's op de weg parkeren is een goede verkeersremmende maatregel, maar niet zonder risico.
 • Haven: nog geen reactie van de Gebiedsontwikkeling over subsidiemogelijkheden voor de walbeschoeiing van de haven.
 • Contributie: DB heeft 29x een herinnering verstuurd.

 

 1. Jaarvergadering
 • Website: DB stelt voor mededelingen/informatie voor de Kattebel ook op de website te plaatsen en zal dit bespreken met de redactie van de Kattebel.  
 1. Wvttk
 • Gemeente: uitnodiging voor werkbezoek college BenW op 20/6.
 • FDF: is inmiddels opgeheven. DB heeft een bijdrage van 48 euro ontvangen.
 • Elfstedenwandeltocht: was op 26/5. De wandelaars hebben genoten van de feestelijkheden en voorzieningen in Ried en de ochtend was zeer geslaagd. DB heeft een bijdrage van 20 euro ontvangen.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.30 uur en de volgende vergadering is op woensdag 19/7.