Dorpsbelang Ried eo

18 juli 2017

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra en Lucie van Bruxvoort

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

Dhr Seepma van WNWF heeft zich moeten afmelden voor vanavond en komt graag een volgende keer.

 1. Agenda           Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken
 • VAFryslan: nieuwsbrief juni (2x) en juli
 • Norwell Outdoor Fitness: opzetten fitness park.
 • Promotie-onderzoek Promovenda Hanze Hogeschool: gestopte bewonersinitiatieven. DB zal ons oude initiatief voor een dorpshuis met gymzaal doorgegeven.
 • Stichting bestemming Noardwest: nieuwsbrief
 • W. Dooper cultuurhistoricus: lezingen
 • Doarpswurk: excursie natuurbeleving de Groene loper (zie website Friese Milieufederatie)
 • Informatieavond FWIT: internationale training op vliegbasis Leeuwarden van april-november
 • Rabobank: Mailmoment en Zorgscoop
 • Friese Milieu Federatie: actie Samen Fryslân Schoon.
 • Stichting Interieurs in Friesland: onderzoek naar historische interieurs of interieuronderdelen in de gemeente Franekeradeel. Zie artikel in de Kattebel.
 • Gebiedsteam Franekeradeel: kennismarkt tegen eenzaamheid op 27/9
 • WNWF: kort jaarverslag en Koers Noordwest informatiekrant
 • Gebiedsontwikkeling: ontwerp 3e planwijziging (11/7) en bekendmaking peildatum (1/9) wettelijke herverkaveling
 • St. Bestemming Noardwest: informatiefolders voor watersporters.
 • KNHM: werkplaats 23
 1. Notulen vorige vergadering
 • DFMopGlas: meer informatie over glasvezelnetwerk op dfmopglas.nl
 • DB heeft overleg gehad met de gemeente over de niet uitgevoerde reparaties in week 14 aan de lantaarnpalen op de Dongjumerweg . Materiaal is besteld en reparatie wordt opnieuw ingepland.
 • De snackwagen naast het kaatsveld staat voortaan elders gestald. Er is een ventvergunning afgegeven door de gemeente voor twee dagdelen van de week.
 • De Poolse huurders van de huizen aan de Hoofdweg/Zevenhuisterweg zijn door de buurtagent aangesproken op hun parkeergedrag op de Hoofdstraat/Zevenhuisterweg/Berlikumerweg. Er is een officieel rapport opgesteld. Voor doorgegeven overlast zie laatste pagina in de Kattebel.
 • Het korps stopt met het ophalen van het oud papier. Het korps en de school deden dit om en om. Voorstel van DB is om jaarlijks een vereniging de mogelijkheid te geven samen met de school het oud papier op te halen. DB zal dit overleggen met de school en dan de verenigingen aanschrijven.

 

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De Rede: op 5/7 Statenmarkt in het Provinciehuis met als thema leefbaarheid. De stuurgroep wil nog een werkbezoek plannen met leden van gedeputeerde Staten en/of gebiedsgedeputeerden IMF.
 1. Jaarvergadering
 • De notulen stonden in de Kattebel van juni en staan op de website.
 1. Wvttk
 • DB zal de notulen op de website aanvullen.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 21.30 uur en de volgende vergadering is na de zomervakantie