Dorpsbelang Ried eo

26 september 2017

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra, Rommert Visser en Lucie van Bruxvoort

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Agenda Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken en medelingen
 • VAFryslan: nieuwsbrieven juli (2x), augustus en september (2x)
 • Gebiedsontwikkeling F&H: voorlichting 3e planwijziging 6/9
 • Gemeente: actie Samen Franekeradeel Schoon. Zie Kattebel september.
 • Doarpswurk: jaarverslag
 • WNWF: Burendag & Losse fearen aanvragen tot 18/8.
 • St. Bestemming Noardwest: nieuwsbrief en recreatiesymposium op 11/10
 • Agrarische dagen: zorg en welzijnstraatje
 • KNHM: Kern met Pit. Zie Kattebel september.
 • Fietsersbond Fryslân: nieuwsbrief
 • KvK: toegangscode handelsregister.
 • Friese MilieuFederatie: event Samen maken we Nederland aardgasvrij op 28/9
 • Doarpswurk: gratis cursussen ism VAFryslan.
 • Qurrent: paticipatie in buurtmolen Herbaijum. Bij navraag komt Ried eo niet in aanmerking.
 • Leeuwarder Courant: artikel over Ried en nieuwe gemeente Waadhoeke. Zie krant van 10/10

 

 1. Notulen vorige vergadering
 • Gemeente: notulen werkbezoek B&W 20/6. Dorpsvisie is verlopen. DB zal de visie beoordelen in 2018 en bespreken in een interactieve vergadering met dorpsbewoners/verenigingen.
 • KvK: actualiseren gegevens en bestuursleden DB.
 • Gemeente: DB zal weer informeren wanneer de lantaarnpalen op de Dongjumerweg gemaakt worden.
 • Parkeeroverlast: lijkt afgenomen op het kruispunt van Nieuweweg/Hoofdstraat na actie buurtagent
 • Politie: door een tijdelijke omleiding in Tzummarum, door wegwerkzaamheden, rijdt er meer verkeer door Ried en surveilleert de politie frequenter.

 

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De Rede: DB heeft een nieuw tijdelijk rekeningnummer aangevraagd voor subsidies tbv de tuin rond het dorpshuis.
 • Oud papier: DB heeft overleg met de OR van de school gehad.

 

 1. Wvttk
 • Dorpsbelang Wier: wil graag Halloweenmateriaal van 2016 hergebruiken en DB zal materiaal verzamelen. In Ried komt in 2017 geen vervolg op het Halloweenfeest.
 • Permission machine: copyrightinbreuk door oneigenlijk gebruik van foto van persbureau ANP.
 • Overlast: klachten over voetballende jeugd zijn doorgeven aan de school.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.00 uur en de volgende vergadering is 15/11.