Dorpsbelang Ried eo

14 november 2018

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra en Lucie van Bruxvoort

Afwezig mk: Frank Rijnbeek

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Dorpsvisieplan

DB heeft de Dorpsvisie Ried 2009-2014 doorgenomen en er zijn veel aantekeningen gemaakt. Het herzien van de dorpsvisie komt neer op updaten (beetje aanpassen) en herschrijven (opnieuw schrijven) van de dorpsvisie.
Voorwoord: updaten
H1 Doelstelling en status nieuwe dorpsvisie: updaten
H2 Leefomgeving Ried: herschrijven
H3 Wonen: updaten (gebrek (huur)woningen voor eigen dorpsbewoners)
H4 De school en gymzaal: herschrijven (schoolvisie, ontwikkelingsvisie en sloop gymzaal)
H5 Dorpshuis de Rede: herschrijven (leefbaarheid dorp, vrijwilligers, rendabel dorpshuis)
H6 Verkeer en vervoer: herschrijven (nieuwe fietspaden, onveiligheid en gebrek openbaar vervoer)
H7 Jeugd en speelmogelijkheden: updaten
(H7a toevoegen of nieuw hoofdstuk over duurzaamheid, energie, et cetera)
H8 Verenigingen in Ried eo: updaten (enquête verenigingen houden over wensen)
H9 Ontspanning, recreatie en toerisme: updaten
H10 Dorpskwaliteitsplan: herschrijven? (mbv expertise van ROC)
H11 Toekomst Ried eo: herschrijven
H12 Tot slot: updaten

Veel plannen in de dorpsvisie 2009-2014 zijn gerealiseerd en dit willen we terug laten komen in de hoofdstukken van de nieuwe visie als huidige situatie. Hoofdstukken die prioriteit lijken te hebben zijn hoofdstuk 9, 6, 3 en 4.   

 1. Agenda Akkoord                     

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Si-Ja reclame: straatvlaggetjes.nl
 • Friese Milieu Federatie: Groenlunch 19/11
 • Canons Friese dorpen en steden: informatieavonden in november en kort verslag eerste bijeenkomst.
 • Places of Hope: nieuwsbrief november.
 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 15/11
 • Doarpswurk: opnieuw inschrijven nieuwsbrief verricht
 • Gemeente: kernteambijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten 13/11
 • Gemeente: bijeenkomst sport en beweegbeleid Waadhoeke op 11/12
 • Gemeente: nieuwsbrief dorpen en wijken

 

 1. Notulen vorige vergadering
 • DB neemt de kernteambijeenkomst van 13/11 door. Er was een grote opkomst. Wordt vervolgd.
 • Op 3/12 vergadering over Dorpsvisie met dhr de Jager en student. Doarpswurk wil wel dagvoorzitter zijn bij de interactieve vergadering op 24/1.
 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • Haven: is samen met DB drukt bezig met projectaanvraag voor LBI.
 • Oud Ried: status aanvraag straatnaam Kozakkenpad nog onduidelijk
 • Gymzaal: nog geen planning voor sloop
 1. Wvttk
 • De vlaggenmast van het dorpshuis is omgetoverd tot kerstboom en het bestuur van het dorpshuis en DB hebben de kosten gedeeld. De lichtjesboom vervangt de kerstboom bij de kerk.
 • Klaske Kooistra stopt per 1-1-2019 met de Kattebel en Joke Nieuwland en Jannie Hiemstra stoppen 1-9-2019 met de Kattebel. Anneke Hiemstra neemt het bestuur op zich.
 • De gemeente Waadhoeke heeft één nieuwe regeling voor het afvoeren van oude kerstbomen. Het in stand houden van de oude regeling in slechts een beperkt deel van de gemeente is in het kader van de harmonisatie niet haalbaar. Deze regeling geldt vanaf einde 2018 en geeft huishoudens de volgende beschikbare afvoermogelijkheden:

– Kosteloos inleveren bij de dichtstbijzijnde milieustraat

– Kerstboom verknippen en in de biobak deponeren

– Aanmelden om op te laten halen tijdens de eerstvolgende takkenroute in februari

– Of de kerstboom door een andere inzamelaar op te laten halen. De kosten voor deze laatste optie zijn voor de eigenaar van de kerstboom.

DB is teleurgesteld dat de gemeente geen inzamelactie meer houdt. Daarom heeft DB gemeend zelf een actie te moeten gaan houden. Zie oproep in Kattebel en facebookpagina van Dorpsbelang Ried.

 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.30 en de volgende vergadering is 12/12.