Dorpsbelang Ried eo

16 oktober 2019

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres en Anneke Hiemstra

Afwezig met kennisgeving: Lucie van Bruxvoort

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Agenda Akkoord                     

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Friese Milieu Federatie: Groenluch 14/10. Nieuwsbrief oktober: de nacht van de nacht opening Fryslân op 26/10. Actie Skjin Wetter 2019 op 12/10 in Friesland
 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering en publieksessie op 10/10 (extra). Kernteam vergadering op 10/10. Publieksessie Toerisme op 15/10. Waadhoeke zegt Nee tegen eenzaamheid.

            Bijeenkomst over Biodiversiteit op 23/10. Nieuwsbrief 7 en 8 Huisvesting Arbeidsmigranten

 • Zorg en welzijn Subsidiedesk: subsidies en stappenplan aanvraag op www.fondswervingonline.nl
 • WNWF: afscheid directeur Rein Hagenaars op 30/10
 • Rabobank: Mailmoment bedrijven
 • Dorpen en Wijken Waadhoeke: dorpenconferentie van 16/10 geannuleerd. Vervolg voorjaar 2020
 • Vliegbasis Leeuwarden: nieuwsbrief september
 • Stichting Gezond Natuurwandelen: nieuwsbrief
 1. Notulen vorige vergadering
 • Brugje ijsbaan is kapot/gevaarlijk. Gemeente heeft procedure in gang gezet om brugje legaal te maken. Hierna geeft de gemeente subsidie of knapt zelf het brugje op.
 • KNHM: Kern met Pit 2019. Inschrijving kan nog tot 1/11
 • Gemeente: melding hoge putten in stoeprand dr Vitusringerstraat is besproken in Dorpsschouw
 • Gemeente: bijeenkomst over duurzaamheid op 1/10 in Ried. Verslag volgt.
 • Opening brug Dongjum was geslaagd.
 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • Haven: bespreken tijdens overleg met gemeente op 29/10
 • Gymzaal: start sloop onbekend (oktober lijkt niet meer haalbaar).
 • Gymvereniging gaat in het dorpshuis van start in november. Proeflessen zijn enthousiast ontvangen.
 • Verkeer: bespreken tijdens overleg met gemeente op 29/10
 • Contributie: loopt
 • Overleg wethouder en dorpencoördinator op 29/10

 

 1. Wvttk
 • Arbeidsmigranten omgevingsvergunning Zevenhuisterweg: gemeente heeft nog geen besluit genomen en er kan nog geen bezwaar gemaakt worden
 • Dorpsschouw van gemeente was 26/9 en notulen zijn goedgekeurd.
 • DB heeft WNWF uitgenodigd voor de bestuursvergadering van 21/11
 • DB heeft melding bij de gemeente gedaan over defecte lantaarnpaal Berlikumerweg.

 

 1. Bestuur DB Ried eo

Marjan stopt dit jaar (2019) met DB en Lucie stopt per direct vanwege andere drukte ook met DB.

Met drie bestuursleden kan DB niet functioneren en zullen er zaken blijven liggen die ten koste gaan van de leefbaarheid in het dorp eo.

Daarom opnieuw een dringende oproep voor nieuwe algemene bestuursleden

Iedereen is welkom vrijblijvend een vergadering bij te wonen of informatie op te vragen

 

 

 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 21.45 uur. Volgende vergadering is 21/11