Jaarvergadering Dorpsbelang Ried e.o.

Woensdag 12 april 2023

om 20.00 uur

in het Dorpshuis de Rede in Ried

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering van Dorpsbelang Ried e.o.

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Notulen jaarvergadering 2022 (zie website www.dorpsbelangried.nl)
  5. Jaaroverzicht 2022-2023

* Werkgroepen: Verkeer en Straatvertegenwoordigers, Groen, Haven en Toerisme, Sport en ­­recreatiecentrum, Woonvisie en Beweeg- en beleeftuin.

* Lopende zaken: merketerrein, website Dorpsbelang, plannen WNWF

       Pauze rond 21.15 uur

6. Financieel overzicht
Verslag kascommissie door Greta Broeders (aftredend) en Tetman van der Meulen.
Benoemen nieuw kascommissielid.
Uitreiking van de cheque van de sponsoren van de website aan een jeugdvereniging.

7. Bestuursverkiezing
Huidig bestuur blijft aan, maar versterking is altijd welkom.
Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij secretaris Ynte Heeres via dorpsbelangried@gmail.com

8. Rondvraag

9. Sluiting