Jaarvergadering Dorpsbelang Ried eo

Donderdag 19 mei 2022

Notulen

 1. Opening  

Voorzitster Marjan Wewerinke opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Speciaal welkom voor dorpencoördinator Symen Hoekstra van de gemeente.

We gedenken Emile Vogels; raadslid VVD en trouw bezoeker van onze jaarvergaderingen.  

Het bestuur van Dorpsbelang is blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten, zonder extra maatregelen, in het dorpshuis. Na een lange periode van beperkte vergaderingen en online overleg willen wij u dan ook graag bijpraten over de lopende zaken en werkgroepen. Ondanks alle beperkingen waren er veel zaken in het dorp die om aandacht van het bestuur hebben gevraagd en de bestuurs- en werkgroepleden hebben niet stil gezeten

Aanwezigen: 4 bestuursleden, dorpencoördinator Symen Hoekstra en 24 leden.

Afmeldingen: gemeenteraadsleden zijn afwezig ivm installatie gemeenteraad, Ruben Snuif (gemeente), Willem Seepma (WNWF) en 4 leden.   

 1. Vaststellen agenda

Agenda is akkoord

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

Geen mededelingen of ingekomen stukken.

Na de jaarvergadering is het eerste drankje op kosten van Dorpsbelang.

 1. Notulen jaarvergadering 2018

De notulen van de jaarvergadering van 2018 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

De secretaresse wordt bedankt voor het notuleren.

 1. Jaaroverzicht 2018-2022
  * Verkeer en Straatvertegenwoordigers

De gemeente is in 2020 gestart met het Gemeentelijk Vervoersplan en de mobiliteitsvisie. De werkgroep Verkeer heeft een zienswijze ingediend voor de mobiliteitsvisie. De zienswijze is niet gehonoreerd en wordt niet meegenomen in de visie. De gemeente geeft als reden dat er geen infrastructurele wijzigingen worden doorgevoerd en dat veel knelpunten betrekking hebben op het gedrag van weggebruikers. De gemeente stelt wel middelen beschikbaar voor verkeer remmende maatregelen, zoals plantenbakken, zebra’s etc. Verkeer remmende maatregelen zijn nadelig voor het landbouwverkeer in Ried en niet wenselijk. Ook wil de gemeente meer inzetten op handhaving en gedragsbeïnvloeding.

Ried eo heeft 15 straatvertegenwoordigers en de namen en taken staan op een vaste pagina in de Kattebel. De straatvertegenwoordigers horen graag of er verhuizingen, nieuwe inwoners, jubilea, geboorten etc in de straat zijn en ook klachten kunt u aan hen doorgeven.

 • Werkgroep Groen

De werkgroep en de gemeente zetten in op biodiversiteit en het project Natuurlijk Ferskaat van Boer, Dongjum, Peins en Ried is hier een onderdeel van. De gemeente heeft op de groenstrook tussen de dr. Vitus Ringersstraat en Suderom zoden afgegraven en een biodivers mengsel gestrooid. Helaas waren de weeromstandigheden slecht en is dit nog niet tot bloei gekomen. Symen Hoeksta heeft dit na de vergadering nagevraagd bij de groen- en wijkbeheerder. De gemeente wil er niet meteen de stekker uit trekken en geeft aan dat biodiversiteitsprojecten tijd vragen.

 • Haven en Toerisme (met presentatie)

In 2020 heeft het bestuur van de Haven samen met DB een werkgroep opgericht. De Antea group ingenieurs heeft een plan gemaakt en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een totale nieuwe haven (walbeschoeiing) met recreatiegebied (campers, hutten en kampeerveld). Kosten 450.000 euro. Er is voor 2/3 van de kosten subsidie te krijgen, maar onderhoud valt hier buiten. Het bestuur van de Haven zou dan voor 1/3 van de kosten een lening aan moeten gaan. Het bestuur wil deze verantwoordelijkheid niet. Een tweede optie is alleen de walbeschoeiing aanpakken, maar los is hiervoor geen subsidie te krijgen. De werkgroep zit in een impasse. De werkgroep gaat opnieuw in overleg met de gemeente over de mogelijkheden van een commercieel ondernemer, andere vormen van lening, versoberen plan, overname haven door gemeente of andere financiële constructie.  Het bestuur wil nog dit jaar tot een plan/besluit komen, anders stoppen zij per

1 oktober 2022.  

 • Sport- en recreatiecentrum (met presentatie)

De Kaatsvereniging moet een nieuwe kleedruimte en tezamen met het bestuur van de Haven is het plan voor een zomerdorpshuis ontstaan. In 2021 is de werkgroep Toerisme opgericht om dit idee verder uit te werken. Inmiddels is er een ontwerp en plan voor een energiezuinig centrum met zonnepanelen, zodat er ook energie voor de haven geleverd kan worden. Het centrum heeft een aerodynamische vorm en een mooie doorkijk van de haven naar het kaatsveld. De werkgroep is bezig met de bouwvergunning, architect, archeologisch bodemonderzoek en bouwmaterialen. Subsidies zijn aangevraagd bij oa IMF, LEADER en Waddenfonds. Doel is om eind dit jaar te starten met de werkzaamheden.  

 • Woonvisie (met presentatie)

DB is al sinds 2006 bezig met de plannen voor de nieuwbouw in Ried. Er is een plan voor nieuwbouw op het Suderom 2, maar het overleg met de gemeente gaat traag. De plannen liggen nu bij de Provincie. De nieuwbouw is voor en door het dorp en moet voor iedereen aantrekkelijk zijn, dus wordt er nagedacht over sociale woningbouw, ouderen en starters. DB wil meer tijd steken in de woonvisie en hiervoor zal de werkgroep moeten uitbreiden.  

 • Beweeg- en beleeftuin (met presentatie)

In 2019 is de gymzaal gesloopt en is er een werkgroep opgericht om een plan te maken voor de vrijgekomen grond. Samen met IVN, Donker Groen en Beweegteam Waadhoeke is gekeken naar een goede invulling en ontstond het plan voor een beweeg- en beleeftuin. De directeur van de school is toegevoegd aan de werkgroep en er ontstond een plan voor het gehele gebied rond de school. In 2022 heeft het IMF een grote subsidie toegekend en samen met andere subsidies zijn de kosten nu rond. Offertes zijn opgevraagd en plan is om eind van het jaar te starten met de aanleg.  

       Pauze rond 21.15 uur

 1. Financieel overzicht

De kascommissie, bestaande uit Karin Scheffer en Greta Broeders, keuren het jaarverslag goed (via e-mail) en worden bedankt. Karin Scheffer is aftredend en Tetman vd Meulen neemt haar plaats in.

De penningmeester neemt het financieel jaaroverzicht door. Er zijn verschillende subsidies gestort op de rekening van DB en dit is voor de werkgroepen Beweeg- en beleeftuin, Sport- en recreatiecentrum en Groen. Lastig om dit bij te houden op één rekening, maar meerdere rekeningen brengen kosten met zich mee. Tetman vd Meulen heeft ervaring met subboekhoudprogramma’s en zal hier samen met de penningmeester naar kijken. Ledenaantal is stabiel rond de 175 leden en er zit nog 6000 euro in kas. De contributie blijft gelijk op 12,50 euro.

De sponsorvakjes van de website leveren dit jaar 125 euro op voor de jeugdactiviteiten van de

gymnastiekvereniging. De cheque wordt overhandigd aan bestuurslid gymnastiekvereniging.  

Bedrijven en zelfstandige ondernemers kunnen op de website te adverteren voor 25 euro per jaar.

 1. Bestuursverkiezing

Voorzitster Marjan Wewerinke is aftredend en niet herkiesbaar. Met applaus en een bloemetje wordt zij bedankt voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid.

DB heeft na een dringende oproep nieuwe aanmeldingen gekregen voor het bestuur. Met applaus stellen we Lieneke Kleefstra, Ine Bakker, Corry Jongma en Robert Heuveling voor als nieuwe bestuursleden. Joep Meijer kan ter ondersteuning gevraagd worden bij activiteiten. Verdeling van de taken zal later bepaald worden. Het bestuur bestaat nu uit zeven leden en dit stelt DB in staat actiever te zijn met werkgroepen en meer zaken op te pakken.

 • Rondvraag

De voorzitster gaat alle aanwezigen bij langs:

 • Greta Broeders maakt zich zorgen over de veiligheid en aanzicht van de Nieuweweg. DB neemt dit op met WNWF
 • Fedze Kooistra zou graag zonnepanelen op het dak van de school zien. DB neemt dit op met de directeur van de school.
 • Dhr Duif toont zijn respect voor de werkzaamheden van DB
 • Wytske Groen zou graag een extra hondenpoepbak zien in het bos/haven. DB zal dit verzoek doorgeven aan de gemeente
 • Jan de Waard vond de ontvangst in de haven door Anneke Hiemstra van Andre van Duin en Janny vd Heijden voor het televisie programma Denkend aan Holland Elfstedentocht geweldig
 • Jappie vd Schaaf maakt zich net als Greta Broeders zorgen over de veiligheid en aanzicht van de Nieuweweg en Zevenhuisterweg. Wenselijk om vaker de buurtagent in te zetten.  
 • Tetman vd Meulen bedankt het bestuur voor de inzet en tijd
 • Ale vd Ploeg meldt dat de stoeptegels in de dr. Vitus Ringerstraat ongelijk/los liggen. Dit geldt ook voor de Hoofdstraat thv Riedex en het Kozakkenpad. DB zal dit weer opnemen met de gemeente.
 • Albert vd Voorn heeft een nieuw projectje: het Merketerrein. Als het oude stenen kaatshokje verdwijnt ontstaat er ruimte voor een Merketerrein. Tov het huidige Merketerrein biedt dit de volgende voordelen: geen wegblokkades, Merke op 1 plek waardoor stijging omzet en gezelligheid. Trafohokje staat wel in de weg, maar dit zou in 2014 ontmanteld zijn en kan misschien wel weg. Wordt vervolgd
 • Albert vd Voorn wil proberen nog subsidie los te krijgen bij de Gebiedscommissie Franeker-Harlingen. Er is 6 miljoen euro subsidie vrijgegeven voor de gebiedsverzakking tussen Franeker en Harlingen. In 2011 is hiervoor de infrastructuur in Ried aangepakt. De subsidie loopt bijna af en er zou nog 700.000 euro over zijn. Elk dorp zit nu op een gelijk niveau en Albert zou graag zien dat het resterende geld verdeelt wordt over de dorpen. Albert zal iom DB een brief opstellen voor de commissie.
 1. Sluiting

De vergadering sluit om 22.00 uur en iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid