Dorpsbelang Ried

1 februari 2022

Aanwezig: Lineke Kleefstra, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra, Corry Jongma, Robert Heuveling

Afwezig mk: Ine Bakker

1.   Opening

Om 19.30 uur opent voorzitster Lineke de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

2.  Agenda         Akkoord

3.  Ingekomen stukken en mededelingen

 • Doarpswurk: nieuwsbrief
 • Vlaggen Unie: eigen dorpsvlag    
 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 22/12, 26/1, 7/2 kernsessie Theater de Koornbeurs en 16/2 vervalt. Actualisatie informatie magazine Waadhoeke

Nieuwe subsidie regeling AED Waadhoeke is aangevraagd door DB

 • FMF: Groenlunch 30/1. Nieuwsbrief
 • Vliegbasis: digitale nieuwsbrief januari

4.  Notulen vorige vergadering

 • Vervolg WBTR en aansprakelijkheidsverzekering pakt DB op 

5.  Werkgroepen en lopende zaken

 • Beweeg- en beleeftuin: terrein is voor de helft voorzien van drainage, rest volgt zsm.
 • Haven: het grootste gedeelte van de damwand van de Haven is slecht tot zeer slecht

volgens expertise bureau Schmidt en Staatsbosbeheer wil geen akkoord geven voor ruil van grond in het bos. Er zijn teveel onzekerheden en het bestuur en de werkgroep besluiten dat het grote plan voor de Haven niet haalbaar is ondanks alle moeite. Het bestuur zal de gemeente een brief sturen met het verzoek de Haven formeel over te nemen. Dit zal door het college van B&W goedgekeurd moeten worden.

 • Sport- en recreatiecentrum: er is een subsidieaanvraag ingediend bij Waddenfonds
 • Woonvisie: de werkgroep heeft gesprekken gevoerd met omwonenden. DB is neutraal en wil een woonvisie voor en door het dorp. Planontwikkeling gaat door. 

6.  Wvttk

 • Kennismaking met de nieuwe wethouder Rene de Vries plannen.  
 • Op het afscheidsetentje van Marjan en Rommert kregen beiden nog een attentie.
 • Kerstboomactie: 10 kinderen hebben maar liefst 35 kerstbomen verzameld.
 • Oud-ijzer opbrengst van afbraak gymzaal is voor realisatie van sport- en recreatiecentrum.
 • Jaarvergadering woensdag 12/4.  

7.  Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 21.10 uur.
Volgende vergadering is 1/3 om 19.45 uur