Dorpsbelang Ried

1 maart 2023

Aanwezig: Lineke Kleefstra, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra, Corry Jongma, Robert Heuveling en Ine Bakker

Afwezig mk: Frank Rijnbeek

 1. Opening

Om 19.45 uur opent voorzitster Lineke de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

2. Agenda          Akkoord

3. Ingekomen stukken en mededelingen

 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 9/3. Nieuwsbrief duurzaamheid
  Nieuwsbrief dorpen en wijken 46 en 47
 • FMF: Groenlunch 13/3. Nieuwsbrief februari.
 • Toerisme Bestemming Noardwest februari
 • Vliegbasis: digitale nieuwsbrief februari
 • WNWF: huurhuizen op Nieuweweg renoveren en verduurzamen.

  4. Notulen vorige vergadering
 • WBTR: actielijst doornemen volgende vergadering

  5. Werkgroepen en lopende zaken
 • Beweeg- en beleeftuin: in februari is het laatste ontwerp besproken. Bestrating en inrichting volgt voor de zomer. Beplanting in najaar.
 • Haven: nog geen reactie van gemeente op voorstel overname Haven
 • Sport- en recreatiecentrum: eerste paal op 23/2 door wethouder René de Vries 
 • Woonvisie: nieuwe tekeningen en maquette volgen

  6. Jaarvergadering 12/4

DB wil dit jaar de jaarvergadering houden aan de hand van een PowerPointpresentatie. Uitnodiging worden deur-aan-deur verspreid en notulen volgen in Kattebel en op de website.   

7. Wvttk
* Bij overlast kunnen dorpsbewoners zelf de wijkagent of gemeente inschakelen.

8. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 20.45 uur
Volgende vergadering is 3 april om 20.00 uur.