Notulen Dorpsbelang 14-09-2022

Dorpsbelang Ried eo

14 september 2022

Aanwezig: Lineke Kleefstra, Frank Rijnbeek, Anneke Hiemstra, Corry Jongma, Robert Heuveling

Afwezig mk: Ynte Heeres en Ine Bakker

 1. Opening

Om 19.30 uur opent voorzitster Lineke de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

2.  Agenda         Akkoord

3.  Ingekomen stukken en mededelingen

 • Doarpswurk: nieuwsbrief augustus
 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 1/9 en 22/9 (geannuleerd)

Nieuwbrief Duurzaamheid

Dorpen en wijken: nieuwsbrief juli/augustus

– doarpshûzemoeting Schalsum op 29/9. Bestuur van dorpshuis Ried is aanwezig

– gemeente heeft subsidieregeling kleinschalige ontmoetingsactiviteiten tot 750 euro

– toegekende subsidies: vermelding van beweegtuin Ried

 • De Skûle: Paulien de Graaf (opbouwwerker/cultuurcoach) wil graag in gesprek met DB en uitnodiging volgt
 • Dorpsbelang Dongjum: overleg op 28/9 over fietspad Boer-Schalsum. DB is aanwezig
 • Vliegbasis digitale nieuwsbrief
 • Kern met Pit: inschrijven kan van 1/9 tot en met 1/11.

4.  Notulen vorige vergadering           Geen

5.  Werkgroepen en lopende zaken

 • Beweeg- en beleeftuin: overleg 28/9. Subsidie Oranjefonds van 20.000 euro binnen.
 • Haven: er is waarschijnlijk een mogelijkheid om (gedeeltelijk) een beheerder te vinden die semi-professioneel de haven/toerisme gaat beheren. Het havenbestuur heeft voornamelijk bezwaar tegen het “grote” plan vanwege de financiële onzekerheden en consequenties. Op 16/9 was een technische inspectie over veiligheid en onderhoudstoestand Haven. Op 4/10 heeft de werkgroep een presentatie gehouden aan de wethouder en ambtenaren
 • Zomerdorpshuis: subsidie is aangevraagd bij IMF
 • Woonvisie: op 2/9 was er overleg met gemeente. De presentatie aan het dorp op 7/9 werd zeer goed bezocht. In de presentatie werden de plannen en de plattegrond met indicatieve ruimtelijke indeling toegelicht. Op basis van criteria blijkt het Suderom 2 het meest geschikt voor ontwikkeling. Uitgangspunt is samen bouwen voor bewoners. De vraag bepaalt wat er gebouwd gaat worden en inwoners van Ried, Boer en Kleaster-Anjum krijgen voorrang. Jan de Waard als ontwikkelaar en Jan Kooistra al bouwende partij willen het plan uitvoeren. Bestemmingsplan moet nog uitgewerkt en ingediend worden. Zie oproep.

6.  Wvttk

 • Dorpsschouw: 22 september met gemeente, WNWF en DB

7.  Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 20.45 uur

Volgende vergadering is 26/10