Notulen Dorpsbelang 26-10-2022

Dorpsbelang Ried eo

26 oktober 2022

Aanwezig: Lineke Kleefstra, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra, Corry Jongma, Robert Heuveling

Afwezig mk: Ine Bakker

 1. Opening

Om 19.30 uur opent voorzitster Lineke de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

        2.  Agenda         Akkoord

        3.  Ingekomen stukken en mededelingen

 • Doarpswurk: nieuwsbrief oktober 
 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 29/9, 6/10, 13/10 en 27/10

            Doarpen en wikenmoeting: op 3/11. DB was aanwezig

 • FMF: nieuwsbrief september
 • Vliegbasis digitale nieuwsbrief oktober
 • Uitnodiging opening gemaal de Mieden op 21/11. DB is aanwezig
 • Oranjefonds: 59 seconden die er toe doen – Ried heeft iets dat elk dorp moet hebben. Filmpje staat op YouTube en Facebook van Dorpshuis de Rede Ried. 
 • Prijsvraag Nije fitaliteit troch alde pleatsen is verlengd tot 14/11

        4.  Notulen vorige vergadering

 • Paulien de Graaf van de Skûle is uitgenodigd voor de DB vergadering op 7/12.
 • Doarpshûzenmoeting: onderwerpen WBTR en aansprakelijkheidsverzekering. DB en

bestuur dorpshuis pakken dit verder op en betrekken zo mogelijk andere verenigingen hier ook bij.  

 • Verslag overleg fietspad Boer-Dongjum: fietspad is meegenomen in de

Mobiliteitsvisie van de gemeente Waadhoeke, maar heeft geen prioriteit. Dit houdt in dat het fietspad pas na 2-3 jaar aangepakt wordt. DB Dongjum wil een brief aan het college van B&W sturen om noodzaak te benadrukken. De omliggende dorpen ondersteunen dit. Advies om dorpsbewoners om incidenten op het fietspad te melden bij de gemeente!!

 • Verslag dorpsschouw: speeltuin op de Pastorielaan verdwijnt als de beweeg-

en beleeftuin gerealiseerd is. In 2023 worden woningen van WNWF verduurzaamd en wordt ook de tuin/straat aangepakt. Het hek van het KPN huisje wordt gerepareerd. Containers bij het kaatsveld wordt uitgezocht. Afschaffen dorpsschouwen.

        5.  Werkgroepen en lopende zaken

 • Beweeg- en beleeftuin: werkgroep zet de laatste puntjes op de i. Zoals het nu lijkt dit najaar drainage aanleggen (braakliggend terrein/pannakooi) en in voorjaar start aanleg. 
 • Haven: op 4/10 was de presentatie en bezoek aan de Haven van dhr Bos (DOM),

wethouder en ambtenaren. Er zijn 3 opties besproken: Haven verdwijnt, gemeente geeft 2 ton subsidie en via cofinanciering vult DB dit aan tot 5 ton (voor realisatie gehele plan) of tussenoplossing. Gemeente wil een tussenoplossing door de Haven over te nemen en alleen de walbeschoeiing aan te pakken (veiligste optie). Dit voorstel valt tegen en het bestuur van de Haven zal overleggen en daarna een terugkoppeling doen aan de gemeente

 • Zomerdorpshuis: subsidieaanvraag loopt  
 • Woonvisie: de eerste aanmeldingen voor nieuwbouw op Suderom 2. Op  3/11 is een bijeenkomst met omwonenden Suderom 2

        6.  Wvttk

 • Inzameling kerstbomen: Ried is opgegeven en inzameling is woensdagmiddag 11/1
 • Jolanda Smit neemt het beheer van de website van DB en Haven over van Hans Ruhl. DB bedankt Hans voor zijn jarenlange inzet.

        7.  Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 20.50 uur Volgende vergadering is 7 december