Notulen Dorpsbelang 7-12-2022

Dorpsbelang Ried e.o.

woensdag 7 december 2022

Aanwezig: Lineke Kleefstra, Frank Rijnbeek, Ine Bakker, Anneke Hiemstra, Corry Jongma, Robert Heuveling

Afwezig mk: Ynte Heeres

1.   Opening

Om 20.15 uur opent voorzitster Lineke de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

2.  Agenda         Akkoord

3.  Ingekomen stukken en mededelingen

·      Doarpswurk: nieuwsbrief november

·      Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 10/11 en 24/11

·      FMF: jubileummanifestatie op 14 december in Oosterwolde. Nieuwsbrief november

·      Vliegbasis: digitale nieuwsbrief november + december met avondvliegen in december 

·      WNWF: nieuwsbrief Koers Noordwest

4.  Notulen vorige vergadering

·      Afspraak met Paulien de Graaf van de Skûle schuift door naar 2023

·      Doarpen en wikenmoeting 3/11: verslag met inspiratiejournaal met 290 ideeën en tips om jongeren meer bij het dorp te betrekken en bijgevoegde presentaties. Er was een grote opkomst en goede organisatie. DB bekijkt of we hier in Ried eo iets mee kunnen doen.

·      Opening gemaal de Mieden op 21/11: DB kon niet aanwezig zijn.

.       Vervolg WBTR en aansprakelijkheidsverzekering: via bestuur dorpshuis toelichting en uitleg ‘Handboek Goed Bestuur’ en ‘Vereniging Handboek WBTR’ gekregen. Betreft een 9 stappenplan, waarvan de laatste stap iom een notaris is. DB pakt dit het eerst half jaar van 2023 op.

.       Restgelden Maatschappelijke Plus: overleg Albert, DB Ried eo en DB Dongjum/Boer.

Er is uit het budget tbv ‘Gebiedsontwikkeling/Versterken regio functie & toerisme’ ongeveer 7 ton over. Het is nog niet duidelijk aan welke bestemming deze gelden zullen worden besteed.  Wellicht kunnen de Dorpsbelangen zich verenigen om geld los te krijgen. Wordt vervolgd.

5.  Werkgroepen en lopende zaken

·      Beweeg- en beleeftuin: overleg op 22/11. Financiering is rond.

·      Haven: overleg 24/11 met gemeente. Gemeente wil de haven overnemen plus onderhoud. Kadastraal en exploitatie camping moet nog uitgewerkt worden. De grote vraag is als de haven beheerd wordt door gemeente of dan het grote plan ook mogelijk is. Bestuur haven wil graag een jaar extra tijd ivm seizoen. Zeer binnenkort zal de reactie van gemeente volgen.

·      Zomerdorpshuis: kaatshokje is gesloopt en bomen verwijdert.

·      Woonvisie: er is een overleg geweest met een aantal bewoners en de vragen zijn voorgelegd aan gemeente.  

6.  Wvttk

·    Website DB gaat nu via webhost WebReus voor 25 euro per jaar. De nieuwe website is al live op www.dorpsbelangried.nl

·      DB heeft een kennismaking met de nieuwe wethouder Rene de Vries aangevraagd.

·      Iom bestuur Dorpshuis neemt DB de kosten voor het onderhoud van de AED op zich.

.      DB vraagt een jaarlijkse subsidie van 1250 euro aan bij het dorp- en wijkfonds.

.      Afscheidsetentje van Marjan staat gepland voor januari 2023

7.  Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 21.20 uur

Volgende vergadering is donderdag 19 jan om 19.30 uur.