Vergadering Dorpsbelang Ried

   7 maart 2024

 

Aanwezig: Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra, Robert Heuveling, Ine Bakker en Corry Jongma.

Afwezig met kennisgeving: Lineke Kleefstra

 

 1. Opening

Om 19.30 uur opent penningmeester Frank de vergadering en heet hij iedereen van harte welkom.

 

 1. Agenda          Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 5/3 en 7/3

Kernsessie Wonen 12/3 en Bestaanszekerheid 26/3

Nieuwsbrief dorpen en wijken 58

 • Doarpswurk: nieuwsbrief februari. Webinar over subsidies van IMF 2024 op 20/3.
 • FMF: actie Samen Waadhoeke Schoon
 • Winamer Belang: informatieavond 30 jaar gas- en zoutwinning 14/3
 • Stichting Bestemming Noardwest: foldermarkt Fries Toerisme netwerk 19/3
 • Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslan: zoekt nieuwe leden
 • WNWF: uitnodiging afscheid Willem Seepma 4/4. DB is aanwezig

 

 1. Notulen vorige vergadering
 • Verslag publiekssessie dorps- en buurthuizenbeleid op 6/2. Gemeente gaat aan de slag met het opstellen van nieuw beleid en conceptbeleid wordt 7/5 besproken in de gemeenteraad en 27/6 definitief vastgesteld
 • DB ondertekent Intentieverklaring inclusie en diverstiteit via inclusiecoördinator

 

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • Beweeg- en beleeftuin: financieel is beweeg- en beleeftuin rond. Op 20/3 is overleg met gemeente over verlichting in tuin, parkeerterrein en Kozakkenpad.
 • Haven: voortgang plannen volgt
 • Sport- en recreatiecentrum: op overleg van 8/2 besloten dat dorp gaat kijken of ze financiering kunnen vinden voor de stroomkabel, stroomkasten, nutsaansluitingen, grondaankoop Merketterein. Mocht dit niet lukken, dan ambities van de plannen heroverwegen. Op 20/3 overleg met gemeente
 • Woonvisie: BOR is niet akkoord met huidige tekening en willen een aangepaste tekening met de passende maatgeving retour voor een nieuwe beoordeling. Werkgroep overweegt nieuwe/andere stappen.
 • Leefbaarheid en veiligheid Nieuweweg: overleg 7/2 met Ruben Kooistra verkeersdeskundige gemeente. Oplossingen zijn bloembakken aan begin brug, bloembakken aan lantaarnpalen, visuele verkeersremmende maatregelen, stoeponderhoud, kruising met hoofdstraat, kruising Lageweg en andere mogelijke oplossingen. Werkgroep wil nog overleg met WNWF plannen

 

 1. WVTTK
 • Werkgroep Dorpsvisie: volgende vergadering vanwege afwezigheid Lineke
 • Vandalisme Riedster kat: reparatie volgt
 • AED: er zijn 2 AED’s in Ried. Eén bij het dorpshuis in beheer van dorpshuis en één op de dr Vitusringerstraat 30 in beheer van EHBO-vereniging. Op verzoek van het dorpshuis neemt DB het beheer van de AED bij het dorpshuis over.
 • KvK-gegevens aanpassen: 2 leden beheren de financiën
 • Jaarvergadering: onder voorbehoud op 25/4

 

 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 20.50 uur

Volgende vergadering is 4/4