Notulen Jaarvergadering Dorpsbelang Ried e.o.

 

12 april 2023

 

Notulen

 

 1. Opening

Voorzitster Lineke Kleefstra opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Speciaal welkom voor dorpencoördinator, leden van de politieke partijen, opbouwwerker Skûle/Connexxa en gebiedsregisseur WNWF. Ook zijn wij verheugd dat onze oud-voorzitster Marjan Wewerinke aanwezig is. Zij mag nu rustig aan de andere kant van de tafel de vergadering beleven.

 

Het bestuur van Dorpsbelang is blij met de goede opkomst en er worden snel extra tafels en stoelen klaar gezet. Helaas laat de koffie even op zich wachten, maar daar wordt aan gewerkt.

Voor het huidige bestuur is dit de eerste jaarvergadering. Wij hebben ervoor gekozen de vergadering aan de hand van een presentatie op scherm te houden en we horen graag jullie reactie na de vergadering.

 

Aanwezig: 7 bestuursleden, dorpencoördinator Symen Hoekstra, Adrie Weiland en Herre Hof van Gemeentebelangen, Hans Nauta van FNP, Paulien de Graaf van de Skûle/Connexxa, Willem Seepma van WNWF en 28 leden.

 

Afmeldingen: wethouder Rene de Vries, Roelof Bos (DOM) en Nico Woudwijk (directeur school) en 1 lid

 

 1. Vaststellen agenda

Delta netwerk / Kabelnoord wordt toegevoegd aan de agenda bij punt 8

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

Geen mededelingen of ingekomen stukken

Na de vergadering is het eerste drankje op kosten van Dorpsbelang.

 

 1. Notulen jaarvergadering 2022

De notulen stonden in de Kattebel en staan op de website www.dorpsbelangried.nl

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. De secretaresse wordt bedankt voor het notuleren.

 

 1. Jaaroverzicht 2022-2023

Werkgroepen

 • Groen: de fanatieke schoffelgroep zorgt al jarenlang voor het groenonderhoud in en rondom het dorp. Hieronder valt onder andere de dorpshuistuin, de knotwilgen aan de Peinserweg en het bos. De werkgroep is in gesprek over diversiteit met Ecoloog vd Berg van de Milieu Federatie.

 

 • Sport- en recreatiecentrum (met presentatie)

Op 23 februari 2023 heeft wethouder de Vries van de gemeente Waadhoeke de eerste paal van het centrum in de grond geslagen. De bouw is van start gegaan. Het centrum zal gebruikt gaan worden door sportverenigingen in Ried en door gasten van de haven. Dit moet als de bouw klaar is nog verder vorm gaan krijgen. Er is subsidie aangevraagd bij het Iepen Mienskipfûns (IMF). Onder andere voor geld voor de inrichting en zonnepanelen. De werkgroep heeft een pitch en filmpje gemaakt en zal dit deze maand presenteren. Bouwploeg blijft op afstand van de damwand van de haven.

 

 • Haven en Toerisme (met presentatie)

Guido Groot stelt zich voor als nieuwe voorzitter. Hij is enthousiast in het diepe gesprongen en geeft een samenvatting van de afgelopen jaren.

Onderzoeksbureau Smit kwam dit jaar met een negatief rapport en verklaart de haven grotendeels onveilig. Als bestuur is er besloten niet open te gaan voor recreanten, omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Boten in de haven kunnen afmeren, maar recreanten kunnen niet aanleggen of verblijven. In overleg met de gemeente zijn er borden geplaatst en het haventerrein betreden is op eigen risico. Een hekwerk is te omslachtig en duur. Met deze nieuwe tegenslag en vastlopen van financiële mogelijkheden heeft het bestuur van de Haven (in overleg met DB) besloten de gemeente te vragen de haven over te nemen. De gemeente beraad zich hierover en dit besluit valt in de zomer. Herstelwerkzaamheden moeten na het besluit nog aangepakt worden dus moeilijk om te zeggen wanneer en hoe de haven weer in bedrijf kan worden genomen.

Plannen zijn en blijven er. Het bestuur zoekt de mogelijkheden uit voor een samenwerking met ondernemers aan de (vaar)route. Het bestuur denkt na over een alternatieve plek om in de zomer te zwemmen voor de jeugd. De oude sanitairunit is verkocht en word deze week opgehaald.

 

 •     Woonvisie (met presentatie)

In september 2022 is er een avond geweest voor dorpsbewoners en werd het plan Sûderom II gepresenteerd. De ontwikkelaar is gestart met voorbereidingen en DB en de gemeente hebben diverse gesprekken gevoerd met de direct omwonenden. De gemeente wil dat het plan aangepast wordt qua groen en infra om meer aan de wensen van de omwonenden te voldoen. In de basis blijft de locatie en het plan hetzelfde. Nieuwe tekeningen kosten meer tijd, maar hopelijk daarna snelheid in het proces. Alle partijen moeten blijven aanhaken in het proces. Voor de zomer volgt bericht van de gemeente, maar DB en de werkgroep hopen op eerder (goed) nieuws.

 

 • Beweeg- en beleeftuin (met presentatie)

De aanleg van de beweegtuin is van start gegaan. Als eerste is de drainage erin gelegd en hierna volgt de bestrating door aannemer Westra. De specifieke offertes voor de speeltoestellen komen daarna aan de beurt en veiligheid staat hierin voorop. Pas later zal de hovenier het groen leveren en zal de werkgroep Groen meehelpen met planten.  Een nieuwe kaatsmuur zal 25.000 euro gaan kosten en dit is nog een optie en afhankelijk van financiering. De moestuin zal aangepakt worden met compost en houtsnippers. Volgend jaar worden en waarschijnlijk fruitbomen en dergelijke gepland, omdat het openbaar terrein is. Streven is eind van het jaar de tuin op te leveren.

Dhr Nauta (FNP): het zou een mooi initiatief zijn om een boom beschikbaar te stellen  voor ouders om te planten voor hun pasgeboren kinderen (pasgeborenen vanaf 2022).

 

 

 

 

Lopende zaken:

 • Website Dorpsbelang (met presentatie)

Ine Bakker laat de lay-out en indeling van de nieuwe website zien.

Ine heeft een mooi nieuwe DB logo gemaakt waar we veel gebruik

van gaan maken.

Jolanda Smit is de beheerster van de website.

Bent u benieuwd neem dan eens een kijkje op:

https://dorpsbelangried.nl

 

 • Plannen WNWF (met presentatie)

In 2023 is gestart met het onderhoudsprogramma van de huurhuizen op de Nieuweweg. Naast het opknappen van de huurhuizen stelt WNWF voor om ook de woonomgeving aan te pakken. Dit om de leefbaarheid en veiligheid van de straat te bevorderen. DB wil dit graag oppakken in samenwerking met de buurtbewoners en zet dit punt op de eigen agenda.

WNWF is een sociale woningcorporatie voor mensen die zelf niet daadkrachtig zijn. De inkomensgrens voor huurders en de plaatsing van arbeidsmigranten wordt door de overheid bepaalt. Arbeidsmigranten hebben andere normen en waarden en de meertaligheid maakt het integreren in een dorp lastig. WNWF is geen huisvader, maar ziet in dat persoonlijk contact effect heeft en winst kan opleveren. Per dorp mag 1,5% kamergewijze onderverhuur worden aangeboden aan arbeidsmigranten. De arbeids- migranten die rechtstreeks huren van WNWF middels inschrijving vallen hier niet onder. De vergadering geeft aan dat iedereen welkom is in Ried. Vanuit het dorp kan de jaarlijkse instroom welkom worden geheten en bekeken worden wat huurders en bewoners elkaar kunnen bieden. Ook welkomstasjes voor huurders en kennismaking met straatvertegenwoordigers.

Jeugd uit het eigen dorp komt vaak niet in aanmerking voor een huurhuis. WNWF beseft dat dit frustrerend is. Woningstichting Elkien heeft pilot om 1/3 deel van eigen huurwoningen vrij te houden voor eigen jeugd en WNWF volgt dit nauwlettend.

 

 • Merketerrein (met presentatie)

De kermis is altijd op de Hoofdstraat en de sportactiviteiten op de kaatsveld. Het oude kaatsgebouw gaat weg en dit biedt ruimte voor een kermisterrein naast het kaatsveld met de zweef als middelpunt. KPN huisje moet blijven staan. De gemeente is akkoord en wil samen met IMF hier subsidie voor geven. De parkeerplaats tegenover Riedex is te koop aangeboden. De gemeente wil de parkeerplaats niet kopen. DB neemt het kopen van de parkeerplaats mee naar de eigen vergadering. Groot voordeel is dat alles bij elkaar staat en de doorgaande weg open kan blijven met de juiste veiligheidsmaatregelen. De dr Vitusringerstraat is dan geen sluipweg meer.

 

Pauze rond 21.05 uur

 

 1. Financieel overzicht

De kascommissie, bestaande uit Greta Broeders en Tetman vd Meulen, keuren het jaarverslag goed en worden bedankt. Greta Broeders is aftredend en Evert Siderius neemt haar plaats in.

 

De penningmeester neemt het financieel jaaroverzicht door. De subsidies van de verschillende werkgroepen worden nu gescheiden op de rekening van DB. Voordeel is dat dit veel overzichtelijker is. Nadeel is dat er 4-5 rekeningen met bijkomende bankkosten zijn. DB zal dit in 2024 evalueren. Ledenaantal is stabiel en er zit nog 5500 euro in kas. De contributie blijft gelijk op 12,50 euro per huishouden per jaar.

De sponsorvakjes van de website leveren dit jaar 125 euro op voor jeugdactiviteiten van de

Handenarbeidvereniging. De cheque wordt overhandigd aan een bestuurslid van de handenarbeidverening.

 

 1. Bestuursverkiezing

Na 15 jaar penningmeester te zijn geweest geeft Frank Rijnbeek het stokje over aan Robert Heuveling. Frank wordt bedankt voor zijn penningmeesterschap en hij blijft gelukkig algemeen lid van DB. Verder geen veranderingen en er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld.

 

 1. Rondvraag

De voorzitster gaat alle aanwezigen bij langs:

 • Durk Houtsma: einde van het jaar is het glasvezelnetwerk aan Ried toe. Durk heeft een interessante bijeenkomst bezocht in Berlikum. Er is veel informatie, maar ook nog veel onduidelijkheden. Glasvezelnetwerken werken voor zichzelf en de gemeente is niet op de hoogte van de plannen. Boer heeft al een aansluiting bij Kabelnoord. Vanuit de vergadering is hier geen/weinig interesse voor, maar DB zal informatie in de Kattebel zetten.
 • Evert Siderius: het trottoir komt omhoog door bomen en er komen ongelukken van. Gemeente heeft snel de werkzaamheden opgepakt, maar ze zijn nu al 2 weken bezig op de Berlikumerweg. Trottoir is nog niet naar voldoening hersteld en herstelbedrijf lijkt niet capabel. Dorpsbewoners kunnen zelf via website contact opnemen met de gemeente en anders bericht aan DB.
 • Karin Scheffer: bedankt het bestuur weer voor alle inzet
 • Jan de Waard: er is tijdens de Merke weer een optocht in het dorp. Meer opgaves zijn welkom voor zowel wagens als individuen. De verzekering voor wagens is een gedoe. Symen Hoekstra zoekt uit of de gemeente hier ook een verzekering voor heeft. Provincie Friesland is bezig met het in stand houden van tradities en hier zijn ontwikkelingen in. Suggestie is een evenementenverzekering.
 • Internationale Riedertreffen aan de Riedmark in Oostenrijk op 24/25 juni.
 • Vrijwilligers voor bouw sport- en recreatie gebouw op het kaatsveld zijn welkom
 • Guido Groot: de mobiliteitsvisie van de Waadhoeke is niet aan de orde in Ried. Werkgroep Verkeer is slapend door alle andere werkzaamheden en klein bestuur. DB wil graag de verkeersveiligheid in het dorp aanpakken en andere mogelijkheden bekijken buiten mobiliteitsvisie.
 • Albert vd Voorn: heeft onvrede over het verloop van de verdeling van de maatschappelijke plus uit de zoutwinning compensatie. Ried en Dongjum zijn hierin tekort gedaan. Oorspronkelijke wethoudster werkt niet meer bij gemeente. Albert zal hierover verder in gesprek gaan met DB Dongjum.
 • Lineke Kleefstra: oproep voor een werkgroep voor een nieuwe Dorpsvisie van Ried eo

 

 1. Sluiting

De vergadering sluit om 22.10 uur. Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid.