Dorpsbelang Ried
Notulen van 30 januari 2024

Aanwezig: Lineke Kleefstra, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra, Robert Heuveling

Afwezig met kennisgeving: Ine Bakker en Corry Jongma.


  1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Lineke de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.


  1. Agenda         Akkoord


  1. Ingekomen stukken en mededelingen  
  • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 12/12, 21/12, 25/1, 6/2 en 15/2

Nieuwsbrief dorpen en wijken 56 en 57 en Duurzaamheid

Uitnodiging intentieverklaring diversiteit en inclusie tekenen op 29/1

Uitnodiging publiekssessie dorps- en buurthuizenbeleid op 6/2

·     Oranjefonds: aanmelden voor NLDoet op 15 en 16 maart 2024

·     Doarpswurk: nieuwsbrief november + december. Freija de Jong is de nieuwe adviseur

·     Streekwurk: LEADER netwerkavond op 12/12. Bestuur Dorpshuis was aanwezig

·     FMF: training tot energiecoach op 10/4 voor 49 euro  1. Notulen vorige vergadering

·     Melding gemeente: DB heeft vragen over een verkeersonveilige situatie in Ried, namelijk het eerste stuk van de Havenstraat in Ried (vanaf de kant van de Hoofdstraat) 1. Het eerste stuk van die straat is erg donker (geen straatverlichting)

2. Het is een glad stukje weg en de klinkers liggen er wat onregelmatig in.

Al met al, voor vooral de oudere bewoners, een onveilig stukje. Onze concrete vraag: kan de verlichting van het eerste stuk havenstraat verbeterd worden?

Reactie gemeente: het stuk straat wat u aangeeft is een smalle straat/steeg. Extra verlichting is hier sowieso al geen optie doordat er simpelweg geen plaats voor is. Daarnaast is het ook geen hoofdweg, dat is de Nieuweweg/Lageweg namelijk. Voor wat betreft de straat/klinkers geeft mijn collega van de Wegen aan dat deze voldoen aan de landelijke richtlijn, sterker nog, deze is als ‘goed’ geclassificeerd.

DB onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn voor     

de verlichting


5.    Werkgroepen en lopende zaken

·     Beweeg- en beleeftuin: er is een kolk geplaatst om het water sneller weg te laten lopen. BOSA regeling is gehonoreerd voor 15.000 euro. Door aanpassing in de regeling is er meer subsidie beschikbaar en dit is aangevraagd.

·     Haven: wegens overlijden ambtenaar ligt proces even stil. Marit Houtsma is contactpersoon namens bewoners Nieuweweg.

·     Sport- en recreatiecentrum: DB heeft subsidie aangevraagd bij het dorpen- en wijkenfonds van de gemeente voor duurzaamheid. Streven opening voor de zomer.    

·     Woonvisie: werkgroep wacht op vorderingen bij de afdeling BOR en hun wensen ten aanzien van de openbare ruimte in dit gebied.

·     Leefbaarheid en veiligheid Nieuweweg: werkgroep heeft binnenkort afspraak met verkeersdeskundige gemeente over mogelijkheden Nieuweweg.  6.    WVTTK

  • Werkgroep Dorpsvisie: agendapunt volgende vergadering.
  • Vandalisme Riedster kat: reparatie is bezig
  • Kerstboominzamelactie: in Ried hebben 6 kinderen in totaal 14 kerstbomen opgehaald. Actie in kerstvakantie was niet ideaal. DB zal bekijken of er voor de verlichting van de kerk LED-verlichting aangeschaft kan worden.  

·     Website: vanaf 2024 zijn ‘oude’ kattebeltsjes na te lezen op de website van DB. Zie voor instructie elders in deze Kattebel.

·     AED: DB heeft het onderhoud van de AED over genomen van de EHBO-vereniging/ dorpshuis. In overleg met de EHBO-vereniging zoeken wij uit hoe we dit het beste op kunnen pakken.Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 21.15 uur

Volgende vergadering is 6/3