Dorpsbelang Ried

 Notulen september 2023

Aanwezig: Lineke Kleefstra, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra, Robert Heuveling en Ine Bakker Afwezig met kennisgeving: Corry Jongma
 1. Opening
Om 20.00 uur opent voorzitster Lineke de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor Willem Seepma gebiedsregisseur WNWF.  
 1. Agenda          Akkoord
 
 1. Leefbaarheid en veiligheid Nieuweweg: in de jaarvergadering is besproken om de woonomgeving van de Nieuweweg te verbeteren. Buurt- en dorpsbewoners maken zich zorgen om de verkeersveiligheid (snelheid, kruispunten), veiligheid (overlast) en uitstraling (rommelige en overwoekerde tuinen). Dit is een mooi moment om de herinrichting van 2011 te evalueren. Voor 18/10 staat een overleg gepland met de buurtbewoners om in kaart te brengen wat er leeft in de straat en wat de wensen zijn.
 
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 5/9, 7/9, 19/9, 21/9 en 5/10
Nieuwsbrief dorpen en wijken 51, 52 en 53 en Nieuwsbrief duurzaamheid Raadsbijeenkomst voorlichting huisvesting arbeidsmigranten 26/9 (ook digitaal) Dorpsschouwen met gemeente en WNWF om de 3 jaar op afroep
 • Vliegbasis: digitale nieuwsbrief augustus en september
 • Enquête Iepen Mienskipfuns (IMF): ingevuld door DB
 • FMF: Nieuwsbrief september. Webinar natuurvriendelijk isoleren 12/9
 • WNWF: jubileum 120 jaar. Symposium Samenwerken aan fijn Wonen op 24/11
 • Doarpswurk: webinar thematender IMF duurzaamheid op 29/8
 1. Notulen vorige vergadering
 • WBTR: DB is hier mee bezig
 
 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • Beweeg- en beleeftuin: offerte speeltoestellen is goedgekeurd. Werkgroep brengt  nieuwe directeur Marco Ekas van Obs de Oanset op de hoogte.
 • Haven: de gemeente neemt de Haven over. Op 9/10 overleg DB, werkgroep, dorpencoördinator en gemeente over verdere werkafspraken.
 • Sport- en recreatiecentrum: de subsidie is binnen en de bouw wordt vervolgd.
Subsidieaanvraag bij IMF inzake verduurzaming loopt nog
 • Woonvisie: wensen en eisen van omwonenden zijn verwerkt in het vernieuwde plan. Werkgroep beoordeelt dit plan en geeft reactie aan de gemeente.
 
 1. WVTTK
 • Plaatsen van bladkooien: DB heeft aan de gemeente doorgegeven dat Ried hier interesse voor heeft.
 • Mollen in de Haven: in de Haven is een mollenvanger aan het werk. DB doet verzoek aan de mollenvanger om de mollen mee te nemen en de klemmen veilig te zetten
 • werkgroep Dorpsvisie: nog geen reacties op.
 • Website: op de site staan filmpjes, foto’s en verhalen over de zwemmarathon van Maarten vd Weijden in juni 2023. DB en beheerster evalueren samen de website.
 
 1. Sluiting en volgende vergadering
De vergadering sluit om 21:30 uur Volgende vergadering is 18 oktober om 19.00 uur.